4. říjen 1582 - 4. říjen 2019: 437 let iracionálního a nepravidelného časového systému

1982x 05. 11. 2019 1 čtenář

„Ze všech neprozkoumaných domněnek a kritérií, podle kterých měříme naše každodenní lidské životy na planetě Zemi, je tou největší a hluboce nezpochybňovanou nástroj a instituce známá jako gregoriánský kalendář.‟

Co se běžně říká

„Čas mezi 5. říjnem až 14. říjnem 1582 byl vymazán. Samozřejmě ne doslovně; jen v kalendáři. Těchto deset dnů prohlásil papež Řehoř XIII za neexistující v rámci úpravy juliánského kalendáře, který ustanovil Julius Caesar v roce 46 př.n.l. Kolem roku 1575 bylo zjištěno, že je juliánský kalendář 10 dní pozadu za ročními obdobími. Například Velikonoce začínaly později než by měly a nakonec se přesouvaly do léta. Odchylka v kalendáři byla způsobena tím, že je sluneční rok (čas, za který Země jednou oběhne Slunce) o 11 minut kratší než celý juliánský kalendář. Abychom byli přesní, sluneční rok je ve skutečnosti dlouhý 365 dní, 5 hodin, 48 minut a 46 sekund.

Papež Řehoř zachránil situaci (a roční období) tím, že ustanovil komitét, který měl problém vyřešit. Trvalo to pět let, ale nakonec skupina pod vedením lékaře Aloysia Lilia a astronoma Christopha Clavia navrhla pro zachování přesnosti kalendáře zrušení tří přestupných let každých 400 let. Při přechodu na gregoriánský kalendář bylo 10 dnů oficiálně vyhlášeno jako neexistujících a 4. říjen 1582 byl prohlášen za 15. říjen. Dnes je gregoriánský kalendář, zaveden poprvé v Itálii, Španělsku a Portugalsku, nejpoužívanějším systémem na světě.‟

Co se stalo doopravdy

Prozkoumejme nyní druhou stranu tohoto příběhu na základě toho, jak jej prezentuje Jose Arguelles v článku Summary Critique of the Gregorian Calendar (Shrnutí kritiky gregoriánského kalendáře):

„Kalendář je nástroj ovládání. Dvě nejvýznamnější reformy kalendáře v historii byly juliánská reforma kalendáře z let 46-45 př.n.l. a její nástupce, gregoriánská, z roku 1582 n.l. Motivy Julia Caesara byly jasně spojeny s jeho osobními ambicemi a přeměnou Říma z republiky na císařství. Kalendář Julia Caesara zajišťoval císařovu nadvládu. Způsob, jakým říše využívaly juliánský a později gregoriánský kalendář přetrvala jako nástroj ovládání, který je nyní neoddělitelně spjat s tím, jak probíhala historie. „Roku zmatku‟ (46 př.n.l) o 445 dnech, který byl součástí juliánské reformy, se zcela vyrovnala druhá významná reforma, gregoriánská, ve které bylo deset dnů mezi 5.-14. říjnem „ztraceno navždy,‟ aby se kalendář
mohl “srovnat” se sluncem. A zatímco katolické země v Evropě přijaly reformu bez obtíží, protestantské neochotně souhlasily. Napříč oběma Amerikami byl nicméně juliánský kalendář zaveden jako nástroj moci a symbol nadvlády nad domorodými národy, které Evropané pokořili, včetně Mayů, Inků a Aztéků – kteří všichni používali, krom jiných kalendářů, třináctiměsíční/28 denní počítání.

Obdobně jako pro Julia Caesara, nastal pro Řehoře XIII politicky dostatečně vhodný okamžik na reformu, která by se, tentokrát však po celém světě, prezentovala jako způsob vyjádření a rozšíření moci a nadvlády. V průběhu rozšiřování Evropské moci po celém světě přijaly i národy, které měly dosud své vlastní systémy počítání času, v rámci „mezinárodní politiky‟ gregoriánský (juliánský) kalendář a systém slunečního roku. Tím byla zcela zajištěna nadvláda Západu nad každým aspektem života po celém světě – až do „Nevyhnutelného okamžiku‟ [11.9.2001].

Rychlý svět

Není překvapením, že se od svého zrození v imperialistickém egu Julia Caesara až do dobře načasované „reformy‟ papeže Řehoře XIII stal tento kalendář, „i přes jeho podivné historické hříčky a kličky, které způsobil,‟ (Duncan, Calendar, s. 289), standardem globální civilizace. Vzhledem k nepravidelnosti juliánsko-gregoriánského kalendáře a honbě za přesností astronomického času, by historie nemusela být ničím jiným než souborem podivných hříček a zvratů, zatímco globální civilizace jako taková představuje triumf umělého času nad světem přírody. Jedině druh, jehož vnímání času bylo polapeno nástroji umělého měření se mohl stát natolik vytrženým, že vytvořil monstrózní soukolí známé jako „rychlý svět,‟ civilizaci, kde peníze a technologický pokrok převážily nad lidskou citlivostí a přirozeným řádem.

Všechny snahy o reformu kalendáře se nyní musí zaměřit na napravení tohoto destruktivního směřování. Ve světle této kritiky je vhodné předložit úvodní část „United Manifesto od Advocates of Calendar Reform (Zastánců reformy kalendáře),‟ která byla poprvé vypublikována v roce 1914 na začátku První světové války – přibližně 90 let před velkou změnou kalendáře v roce 2004. Jak je vidět, problémy nepravidelnosti, které podnítily reformu, jsou problémem i dnes. Nicméně, důsledky nevypořádání se s těmito problémy se jen vršily a stávaly se čím dál víc komplexní, což vedlo k chaosu světa bojujícího s terorismem. Takový je důsledek chyby, která nebyla v průběhu času opravena – jen se stala víc zakořeněnou a proměňuje se v dogmatické a beznadějně odporující si myšlení každodenního způsobu uvažování a života.

United manifesto by Advocates of Calendar Reform (Sjednocený manifest Zastánců reformy kalendáře)

„Pročež my, zde podepsaní, jsme se již nějakou dobu zajímali o reformu a zjednodušení kalendáře, který v současné době používá západní Evropa, Amerika i jiné země, s ohledem na sjednocení čtvrtin roku, odstranění nepravidelnosti v měsících a zavedení trvalého vztahu mezi dny v týdnu a dny v měsíci, a podpořili tak jeden či více návrhů, které byly předloženy pro zavedení těchto reforem; a pročež řečené návrhy zpravidla podporují zavedení roku o 365 dnech a přestupného roku o 366 dnech bez týdenního nebo měsíčního vyčíslení; a pročež jsme zjistili, že jistých kruzích – církevních i vědeckých – byly vzneseny, dost možná sentimentální, nicméně zarytě obhajované, námitky k zavedení a ustanovení těchto prostředků… Proto jsme se rozhodli sjednoceně naléhat a doporučovat, aby byly mezinárodní dohodou provedeny jednoduché úpravy juliánského a gregoriánského kalendáře vypsané níže…

Pokud máte pokřivený standard měření a držíte se ho jen proto, že se ho drželi i Vaši rodiče, stali jste se pokřiveným člověkem. Pokřivený člověk půjde pokřivenou cestou a postaví křivý dům. Problém reformy kalendáře je jak logický, tak morální. Špatná logika vede ke špatné morálce. Chyba v čase zničí mysl. Apokalypsy jsou odměnou za špatný systém měření času. K vymanění se z plamenů své vlastní apokalypsy změňte svůj kalendář. V harmonickém světě není apokalypsa. Je nanejvýš důležité, aby byla médii i školstvím po celé planetě rozšířena znalost pohybu 13 měsíců tak rychle, jak jen je to možné a gregoriánský kalendář byl zavrhnut co nejdříve. Až bude lidstvo fungovat podle správného časového standardu, bude mít připravenou půdu pro sjednocení a dosažení neskutečného a hrdinského úkolu, kterému v současné době čelí. Víc než jakákoliv duchovní učení je dar času.‟

O 434 let později: Historie se opakuje…

„Architekti‟ matice umělého času zdá se pracují velmi důsledně na posílení zotročujícího mechanismu, který na této planetě pracoval od dob španělské inkvizice:

„Státní úředník v Saudské Arábii přijde o 11 dní platu poté, co země přejde na gregoriánský kalendář, který je převažujícím formátem uspořádání času na Západě. Tato změna je součástí úsporných opatření, které mají snížit schodek státního rozpočtu.‟

Pokud si myslíte, že jste svobodní, ale je tu jedno jediné dogma, které jste neprozkoumali, natožpak nevymítili, jak si můžete myslet, že jste svobodní? Ale jestliže by bylo poukázáno na toto dogma a vy jste se stále ještě chtěli osvobodit, neudělali byste pro to něco? Nebo byste byli líní a řekli, že se s tím nedá nic dělat. Ale co když s tím můžete něco dělat? Co kdyby osvobození se od zotročení mysli znamenalo, že máte moc zastavit čas a možná i atomovou energii? Nechtěli byste takovou moc?

„Pokud by byl juliánský/gregoriánský kalendář předložen jako nový způsob měření času, okamžitě bychom ho, se svou současnou znalostí a způsobem života, odmítli jako něco zcela nepraktického, postrádajícího harmonii a řád, nevyváženého a nepravidelného, jako příliš těžkopádný kalendář na provádění výpočtů, protože jeho jednotlivé části nejsou srovnatelné.‟

Co je věda?

„Věda nebo vědec, který se bez jediné pochyby řídí gregoriánským kalendářem, ve skutečnosti není hoden tohoto označení. Co je věda? Odpověděli bychom, že zájem o logiku a přesnost měření, stejně tak jako standardy měření, které využívají jednotu měření podle toho, co je měřeno. Ano, délka roku je vypočítána jako 365,241299 dne, ale pokud je používaný roční standard pro měření nepravidelný a nevědecký, tak je to k ničemu a opravdu to deformuje mysl tím, že ji svádí na scestí, které může skončit jen sebezničením. Takže usilování o pravý a přesný rok je ve své podstatě iluzí, která nás činí slepými vůči skutečné povaze času a odvádí nás od opravdového pochopení nás samých a naší roli a účelu tady na Zemi.

Zavedením a výměnou kalendáře za třináctiměsíční standard nás navrátí k našemu původnímu účelu a přivede nás zpátky na cestu harmonie a přirozeného zdraví. Podle Law of Time byla škoda napáchaná v období, kdy lidstvo před čtyřiceti lety zaváhalo a ztratilo příležitost změnit svou časovou frekvenci, nevyčíslitelná. Poslední příležitost změnit kalendář a s tím i časovou frekvenci se nyní blíží. Z toho důvodu musíme být zcela zřejmí a neotřesitelní ve svém porozumění a odhodlání odhalit a vymýtit současný civilní kalendář jednou provždy.

Při pohledu na kličky a zvraty doprovázející historii zavedení gregoriánského kalendáře se musíme ptát: proč pokračujeme v používání tohoto nástroje a jaké to má důsledky? Je kalendář něco víc než nástroj pro plánování splátek dluhů (kalendy), nebo je to nástroj synchronizace? Harmonie nebo disharmonie času je hluboce zakořeněna v nástrojích počítání času, které používáme. Není pochyb o tom, že žijeme více v čase chaosu než harmonie. Co se týče účinků způsobu měření času na lidskou mysl, můžeme říct, že zmatek v čase pramení z kalendáře, který používáme. Pokud chceme opustit čas chaosu a vstoupit do času harmonie, musíme vyměnit nástroj, do kterého je chaos vložen, za nástroj, ktery je samotným modelem harmonie: počítání po 13 měsících/28 dnech. Toto je volba, kterou lidstvo musí učinit.

Podobné články

Napsat komentář