Až sestoupí Ničitel Kalki, začne apokalypsa

3255x 14. 11. 2019 1 čtenář

O Kalkim se věří, že až lidstvo zcela opustí všechna náboženství, “až nebude známo nic o způsobech obětování, dokonce ani slovem,” způsobí zkázu světa. Kalki je poslední inkarnací hinduistického boha Višnu, o němž je předpovězeno, že přijde “jako kometa a ponese hrozivý meč, kterým na konci Kalijugy vyhladí bezbožné barbary” (Sri Dasavatara Stotra, 10. šloka).

Kalijuga

Podle hinduistické víry se kosmický čas skládá ze čtyř velkých období, neboli jug, nazývaných: Satjajuga, Tretajuga, Dvaparajuga a Kalijuga. V současné době lidé žijí v období Kalijuga, které trvá zhruba 432 000 let. Toto období začalo po bitvě u Kurukšétry v období konce vlády krále Pariksita asi před 5000 lety. Zbývá tedy asi přibližně 427 000 let než skončí Kalijuga a přijde Kalki. Na začátku Kalijugy, v roce 3102 př. n. l., Pán Kršna opustil Zemi a zanechal po sobě lidem zlatý věk. Je předpovězeno, že bude tento slavný věk trvat 10 000 let dokud lidské nedostatky a chyby nepřekonají Kršnův odkaz. Poté nízké hodnoty lidské přirozenosti, především jejich chamtivost a materialismus, nabydou na síle.

Kalki

Lidé ztratí veškerý zájem o duchovní rozvoj a ti, kteří se oddaně drží při svých bozích, budou zesměšňováni a stíháni – „ pro zábavu loveni ve městech jako zvířata‟ (Knapp, 2016). Ale situace se bude ještě zhoršovat. Vlády a policie budou zmítány korupcí, lidská důstojnost upadne a nebude možnost se zločinům bránit ani je řešit. Lidé proti sobě budou bojovat – válčení bude neustálé. Svět se stane strašným. Říká se, že se stane místem, kde se lidé budou rodit jen proto, aby trpěli a všemu bude vládnout chaos.

Proroctví Kalki purána

Kalki purána předpovídá, že přívrženci materialismu žijící v Kalijuze budou Kalkiho hlavním cílem:

„Všichni tito příbuzní [zástupci ztělesnění věku] Kálí jsou ničiteli obětí [náboženských obřadů], poznání Véd a milosrdenství, protože porušili všechny zásady Védského náboženství. Jsou nádobami utrpení mysli, nemoci, staroby, zkázy náboženských zásad, smutku, nářků a strachu. Tito potomci Kálí se toulají napříč královstvím Kálí, způsobujíc utrpení všem lidem. Takovíto lidé jsou ošáleni vlivem času, ve své přirozenosti velmi neklidní, plni vilných tužeb, nezměrně hříšní, pyšní a suroví i ke svým vlastním otcům a matkám. [Rovněž] ti, kteří jsou známi jako dvakrát zrození [duchovně zasvěcení] postrádají dobrého chování, prosti jakéhokoliv dodržování správných zásad a vždy ve službách těm nejnižším třídám.” (Knapp, 2016)

Kalki purána také popisuje, co se stane kněžím – těm, kteří by měli udržovat čistou a neotřesitelnou víru:

„Tyto padlé duše mají rády prázdná slova a náboženství jim slouží jako obživa, učení Védské moudrosti je jejich povoláním, odpadli z dodržování svých slibů a prodávají víno a další odporné věci, včetně masa. Jsou od přírody krutí a mají zálibu v uspokojování svých břich a pohlaví. Z toho důvodu touží po ženách jiných a vždy působí opile.‟ (Knapp, 2016)

Návrat Kalkiho

Za 432 000 let má při návratu Višnua/Kršny v avatáru Kalkiho, 22. inkarnace tohoto boha, nastat konec Kalijugy. Kalki, ohánějící se ohnivým mečem (zbraní Parabrahmana), sestoupí na svém ušlechtilém bílém koni Davadattovi z nebes aby zabil všechny bezbožné a zvrácené.

„Pán Kalki, Pán vesmíru, osedlá svého bujného bílého oře Devadattu a, s mečem v ruce, bude projíždět zemí dávajíc na odiv svých osm tajemných velkolepostí a osm zvláštních vlastností Božství. Dávajíc na odiv svou nesrovnatelnou záři a jedouc svižně, bude po milionech zabíjet tyto zloděje, kteří se odívali šatem králů.‟ (Šrímad-Bhágavatam 12.2.19-20)

Situace bude tak špatná, že jeho příchod bude považován těmi několika málo zbylými svatými, kteří přežili skryti v jeskyních a divočině, za požehnání. Kalki (jehož jméno se dá přeložit jako „ničitel odpornosti,‟„ničitel temnoty‟ nebo „ničitel nevědomosti‟) poté zahájí další Satjajugu. Ta bude obdobím pravdy a spravedlnosti.

Druhý příchod Krista

Mýtus obklopující Kalkiho má jasné paralely v eschatologii dalších velkých náboženství, především ve druhém příchodu Krista v křesťanské víře . Jak se můžeme dočíst v kapitole 19 Zjevení:

„A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího. Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů. A viděl jsem jednoho anděla, jak stojí na slunci a volá mocným hlasem na všechny ptáky letící středem nebes: „Pojďte, slétněte se k veliké hostině Boží! Budete se sytit těly králů a vojevůdců a bojovníků a koní i jezdců; těly všech, pánů i otroků, slabých i mocných.‟

A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.‟ (Zjevení 19:11-21)

Teorie o tom jak svět skončí lze nalézt v mnoha světových náboženstvích. Tak jak se náboženstvích vyskytují teorie o původu lidstva, tak se v nich vyskytují i představy jeho zániku.

Tip na knihu z eshopu Sueneé Universe

Ivo Wiesner: Národ v lénu Bohů

Člověk i národ mají nesmrtelnou duši, vtělují se do rodícího se nového společenství. Když se uzavírá karmický osudový prsten národa, zatřpytí se na něm jako démant duchovní odkaz těm, kteří přijdou. Naplnila se karma podivuhodného národa Hyperborejců, spojil se a uzavřel karmický kruh Keltů a Nýsů, k zenitu se blíží i naplnění karmy našeho národa. Ptáte-li se po smyslu jeho existence, odpovím, že smyslem je vyzrání k duchovní vůdčí úloze budoucího lidstva. Ptáte-li se, co je smyslem existence lidské bytosti, odpoví vám lépe než já prastaré dharmické zákony, jimiž se řídili naši předkové.

Ivo Wiesner: Národ v lénu Bohů

 

Podobné články

Napsat komentář