Bible: Nový zákon na politickou objednávku

1711046x 09. 10. 2018 1 čtenář

Níkajský koncil svolal římský císař Konstantin v roce 325, aby sjednotil názory křesťanské víry a určil, které texty smějí být zahrnuté do Bible. Koncil se uskutečnil u maloasijského města Nikaia. Jednalo se o první shromáždění biskupů křesťanské církve. Na sněm přijeli biskupové především z východní poloviny Římské říše. Sněmu se osobně neúčastnil biskup sídlící ve městě Římě (papež), poslal ovšem své zástupce.

Sjednocení rozpadající se Římské říše

Konstantin chtěl využít nově vznikající náboženství pro sjednocení rozpadající se Římské říše. Existovaly různé písemné záznamy a různé verze nauk ale neexistovala tu žádná jednotná organizace či forma křesťanství. Císař Konstantin toho chtěl zneužít pro svůj prospěch. Římané měli vždy velmi dobrý talent na organizaci a uspořádání managementu.

Během koncilu byla sjednocena náboženská  a politická dogmata. Několikadenní jednání ustanovuje nová náboženská pravidla, která podřizují církev císaři a utváří základní administrativní a politickou strukturu církve. Dále bylo stanoveno, jaká evangelia budou zahrnuta do nové formy křesťanské Bible. Konstantin si nechal na základě dohodnutých pravidel vyhotovit 50 kopií Svaté Bible, která obsahovala jen pro něj politicky korektní verze evangelií Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Ostatní evangelia nebo i některé pasáže v původním znění z výše jmenovaných byla roku 381 na Konstantinopolském koncilu zakázána a nesměla se číst. Veškeré texty, které se jich týkaly byly spáleny a jejich majitelé uvězněni nebo popraveni.

Petrovo evangelium

V roce 1886 se podařilo objevit v jednom hrobě ranných křesťanů Petrovo evangelium. Dále bylo ve 20. století objeveno evangelium Tomášovo, Máří Magdaleny a Jidášovo. Tato ztracená evangelia přinášejí velmi odlišný pohled na životní příběh Ježíše a jeho myšlenkové poselství.

Poblíž Egyptského města Nakhamadi byla objevena místním farmářem zapečetěná nádoba obsahující svitky ztracených evangelií. Džbán obsahoval více jak 52 textů nadepsaných jako: Činy Petrovy, Jakubova apokalypsa a Tomášovo evangelium. Byly to přesně ty texty, o kterých se jiní autoři zmiňovali jako ztracených textech. Nejspíše byly tímto  způsobem zachráněny po té, co roku 325 císař Konstantin upevnil svoji nábožensko-politickou pozici.

Největším překvapením bylo Tomášovo evangelium. Bylo přeloženo z řečtiny do koptštiny a obsahuje Ježíšovo výroky. Mnohé věci, které zmiňuje tento text nalezneme též v současných verzích tzv. Nového zákona (Bible). Hlavní rozdíl je v tom, že Tomášovo evangelium je gnostické.

Gnostikové

Gnostikové bylo ranné křesťanské uskupení, které kladno značný důraz mysticismus a hluboká spirituální mystéria a nesouhlasili s dogmatismem šířeným pod pláštíkem rozvíjející se křesťansko-církevní hierarchie. Gnostikové se skrývali a chránili tak pravé učení, které pocházelo z učení Ježíše (zvaného Joshua).

Slovo gnosis je řecký výraz pro vědení a gnostic je ten, který ví. Byli to v pravdě slova spíše mystikové, filosofové a spirituální esoterici – ti, kteří dokázali najít osvícení skrze sebe sama bez nutnosti utvářet a nebo podporovat nějaké světské formální instituce. Jejich cesta byla naprosto individualistická bez vnějších vlivů pozemských autorit.

Tradiční evangelia prohlašují, že Ježíš je jediným Synem božím. Tomášovo evangelium naproti tomu naznačuje, že božími syny a dcerami jsme ve své podstatě všichni. Doslova říká: Když znáte sebe sama, tak znáte jeden druhého a pochopíte, že všichni jste dětmi živoucího Otce (vše prostupujícího Boha). Jinými slovy, je-li Ježíš boží dítě, pak i my jsme božími syny a dcerami. Není zde nic, co bychom nemohli mít i my sami, když víme, jak na to – známe cestu. Máme stejnou šanci mít vztah k Božství – Božímu principu.

Tomášovo evangelium vyzívá každého k osobnímu spojení s Božím principem v něm samém a to bez nutnosti organizované církve, kněží nebo biskupů.

Existence Tomášova evangelia a odkaz gnostického učení podkopávala mocenské tendence křesťanské církve. Gnostikové totiž proklamovali, že jejich evangelia mají přinejmenším stejnou (nebo možná i větší váhu) jako církví revidované verze Matoušova, Markova, Lukášova a Janova evangelia.

Když byly ztracené texty v roce 1945 objeveny, vyšlo najevo, že jsou nejspíše starší než-li ty, které do té doby církev uznávala. Datování dokumentů ukázalo, že by mohlo jít o texty pocházející až období ranného vzniku křesťanství. Konveční datování vzniku Matoušova, Markova, Lukášova a Janova evangelia je 40 až 60 let po ukřižování Ježíše. Tomášovo evangelium se však jeví starší. Popisuje přímé výpovědi Ježíše, nikoliv jeho skutky.

Evangelium Máří Magdaleny

Evangelium Máří Magdaleny bylo poprvé objeveno 1896 v Egyptském Achmimu. Máří Magdalena byla oddaná  následovnice Ježíše a jeho životní partnerka (manželka). Text dává najevo, že ženy měly v raném křesťanství rovnocenné postavení jako muži. Je zde vyjeveno, že Ježíš výhradně jí sdílí učení, které se týká tajemství života, smrti a nebes.

Ježíš Marii vysvětluje jisté podstatné věci o posmrtném životě a to způsobem, který je typický pro gnostický pohled. Podle tohoto pojetí zahrnuje posmrtný život cestu duše do neznáma, setkání s andělskými a démonickými bytostmi, zatím co duše míří k nebesům. V textu je též zmíněno, že Petr velmi těžce nesl, že Ježíš sdílí své vědění se ženou. Říká: Máme jí snad naslouchat a poslouchat jí? Ostatní však s Petrem nesouhlasí a oponují mu: Pokud jí věří Ježíš, pak kdo jsi ty, že jí soudíš?

Marie je v textu chápána jako velmi duchovní bytost schopná velmi dobře porozumět Ježíšovým myšlenkám. Dokázala se na něj velmi dobře napojit a chápat jeho záměry. V mnoha ohledech se jeví, že dokázala jít v chápání mnohem dál než-li ostatní nejbližší Ježíšovo následovníci – tradičně označovaní jako apoštolové.

Evangelium též obsahuje zmínky o spirituální sexualitě schopné člověka přenést bránou smrti. Hlouběji rozvádí význam a hloubku milostného vztahu mezi Ježíšem a Marií: Evangelium podle Máří Magdaleny.

V textech se též dozvíme o mocenských sporech o možnosti vlivu žen na počátky křesťanství. Máří Magdalena je zde prezentována jako vůdčí osobnost – přímý následovník po Ježíšově smrti.

V roce 1886 objevili francouzští archeologové starověkou hrobku v níž ležely kosterní pozůstatky mnicha z 8. století, který ve svých rukou svíral svazek pozoruhodných textů nadepsané jako Petrovo evangelium. V Petrově evangeliu jsou Římané vylíčeni jako překvapivě sympatičtí jedinci. Podle Petrova pojetí Ježíš na kříži nijak netrpěl.

Nejzávažnější rozdíl oproti zaběhnuté interpretaci je v tom, jak Petr – co by přímý svědek události – líčí průběh samotného procesu zmrtvýchvstání.

Živé vysílání 9.10.2018 od 20.hodin

Zveme vás na živé povídání o Marii Magdaleně a apoštolkách Ježíše. Povídat si budeme na YouTube 9.10.2018 od 20.hodin. Hostem bude Dr. Hana Sar Blochová.

Evangelium podle Šimona Petra a Jidáše: Ježíš toužil být ukřižován

Podobné články

17 komentářů k "Bible: Nový zákon na politickou objednávku"

 • fero napsal:

  A ešte jedna taká celkom zanedbateľná drobnosť-

  Ježiš Kristus bol syn boží, áno toto dieťa Palestíny bolo synom božím, predstavte si.

  Prečo nemohol byť synom božím Slovák alebo Čech?

  Iste, hovorí sa, že všetci sme dietky božie, ale ako na potvoru syn boží je len jeden ten z rodu Izákovho. Zaujímavé, doslova šokantné.

 • fero napsal:

   

  Nový zákon nie je nič iné ako politická ideológia rovnako ako ten Starý či Korán. Ježiša považujem za knižného hrdinu, rovnako ako apoštolov. Už to, že niekto nájde niekde o 1500 rokov neskôr v krabici zapečatené evanjeliá, mi príde prinajmenšom komické. Človek nevie, či sa  má smiať alebo plakať, keď sú tomu ľudia schopní uveriť. Pripomína mi to Leninove spisy. Keby ich mal sám napísať, tak by si nemohol ani na záchod odskočiť.

  Neviem, prečo sa ľudia takto odovzdávajú kresťanstvu aj v súčasnosti. V minulosti by som to pochopil, keď im išlo o krk, ale dnes už cirkev takú viditeľnú moc neprejavuje. Netvrdím, že cirkev nemá moc, ale nie je taká citeľná, aby sa ľudia v kostoloch pred kňazmi hádzali na kolená.

  Biblia je prešpekulovaná demagógia. Časť postavila na faktoch, na skutočných udalostiach, i keď subjektívne popísaných,  a zbytok je vymyslený. Vlastne prebratý z minulosti z príbehoch o iných hrdinoch, tiež knižných.

  Dnes je na svete viac ako 7 mld ľudí, ale ani za toho boha žiaden mesiáš.V minulosti bolo na svete omnoho ľudí menej, ale prorokov či svätých celé zástupy a ešte aj mesiáš pobehoval kade tade. Vlastne ani nie tak kade tade, ako po Palestíne, čiže ani neprišiel poúčať nás ale ich.  Zaujímavé. Také vysoko reálne by som povedal.

 • jablon napsal:

  Nevím, čím dál tím více mám pocit, že bible jako taková slouží odvedení pozornosti. Je relativně mladá, jsme tady daleko déle. A uzurpuje si nárok na pravdu. Možná je to všechno o něčen úplně jiném, než je Ježíš a jeho příběh, a tím i všechna ta evangelia?

  • Sueneé napsal:

   S tím lze souhlasit. I proto ten článek hore. Ukazuje, že přinejmenším tzv. Nový zákon vznikl na politickou objednávku. Jeho obsah byl sestaven s textů, které prošly korekturami (cenzurou) a uspořádány tak, aby to vyhovovalo mocenským potřebám římské říše a nově vznikajícímu církevnímu managementu.

   Hluboká duchovní podstata byla osekána na naprosté minimum. Je to hodně vidět, když se podíváš na zmínky o gnostických textech, kde je duchovní kvalita informací 1000x jinde. Jenže v těch textech je Ježíš (Joshua) obyčejný člověk s rozvinutým mystickým talentem. Možná k tomu měl požehnání od ET, ale rozhodně si nehrál na boha.

  • OKO OKO napsal:

   Za mne je Bible (SZ, NZ) jen lidský spisek. Totéž Korán, atp.. Kdokoliv, kdo tvrdí, že zná „Pravdu“, je u mne lhář nebo pomatenec.  Jakékoliv organizované náboženství je, podle mne, zlo, mocenský nástroj lidí. Je to brzda nejen přírodovědného poznání, ale i přirozeného duševního rozvoje lidí.

   Uff.

    

 • Alexis napsal:

  Ježíš prý nikdy na kříži nevisel, ale vyzářil do prostoru. Církev to zmanipulovala, udělala z něho oběť a řekla že byl ukřižován (Římané věšeli nepřátele na kříže). Vlastně jako na duchovního Mistra na něho nemohli.

Napsat komentář