ET a nová kosmologie (1. díl): Existence neživotních forem

6444x 15. 08. 2018 1 čtenář

Vesmír oplývá inteligentním životem. A to bere v úvahu i kosmologie. Ve skutečnosti je samotný vesmír inteligentní a živý. Mnohočetnost různorodého života ve vesmíru je jedinečná; za rozmanitostí existuje úžasná, vědomá jednota.

Vše zde existuje ve své pravé podstatě jako čistá, nediferencovaná věčná mysl. A přesto z uvědomění si toho, co je v podstatě relativní, objevíme vnitřní a vnější svět, mysl a tělo, dobro a zlo, jednotu a odloučení. Pravda se často rodí z rozjímání o těchto paradoxech; oba pohledy jsou pravdivé, ale závisí na úrovni pozorovatelova uvědomění.

Nová kosmologie

Paradoxně nová kosmologie připouští existenci pokročilých neživotních forem, což přináší další lekce. Snad pochopíme některá další tajemství vesmíru, pokud se na vše podíváme z pohledu jednoty. Termín kosmologická zmatenost nejlépe vystihuje, co se stane, když lidé z 20. století čelí existenci pokročilých mimozemských životních forem. Nejenže nejsou tyto bytosti lidmi, ale mají i technologie, které nás ještě více mystifikují. Pokud jsou schopni mezihvězdného cestování, je nepravděpodobné, že budou komunikovat mikrovlnnými signály a pro pohon používat fosilní nebo jaderná paliva.

Hologram nebo laser by před 200 lety vypadal jako magie. Stejně tak dnes bude zapotřebí velké míry vědecké a kosmologické pokory a trpělivosti, abychom začali chápat tyto civilizace, jejich technologie a realitu. Navíc v našem chápání kosmologie a projevů pokročilých mimozemských civilizací musíme vzít v potaz koexistenci nelineárního, nelokálního a transcendentálního vesmíru s takzvaným „fyzickým vesmírem“.

Biologické formy života (my i mimozemšťané) disponují myslí i tělem. Každý z nás představuje realitu, která je fyzická i duchovní, lineární, nelokální, fixovaná v čase a prostoru, ale současně bez hranic. Co až věda a technologie najdou způsob komunikace mezi fyzickým a sjednocujícím stavem mysli? Urážlivé pro moderního fyzika i filozofa.  Kvantový skok v chápání vesmíru spojí vědu a duchovnost, mysl a hmotu, tělo a ducha.

K tomu všemu je nutné přijmout i existenci nefyzických, vnímavých, inteligentních bytostí schopných do jisté míry interakce s bytostmi biologickými (lidé, mimozemšťané). V běžné kultuře jsou takové bytosti vztahovány k primitivní víře jako výplod vlastní představivosti, nebo nakupeny jako nediferencované entity, ať již lidské, mimozemské, nebo čistě nebiologické. Riziko hlubokého kosmologického zmatku vzrůstá exponenciálně s rozmanitostí inteligentních forem života.

K pochopení vesmíru kolem nás je nutná nová kosmologie

V civilní komunitě UFO je mnoho zmatků ve vlastnostech objektů a forem života, které se pohybují v naší časové a vesmírné realitě. Nacházíme nesporné fyzické projevy, jako jsou havarované kosmické lodě, radarové ozvěny, fotografie a videokazety, vzorky kovů a biologického materiálu mimozemských forem života. Zároveň však nacházíme vícečetné známky nelineárních projevů těchto objektů a bytostí: telepatickou komunikaci, lucidní sny, vzájemné interakce, vzdálené sledování, bilokaci, levitaci a další. Nikdo nemůže objektivně ignorovat tyto četné a rozšířené projevy. Přesto přijmout tyto projevy vyžaduje změnit naše chápání „reality“.

Některé pokročilé technologie a schopnosti mimozemských civilizací, zejména ty, které se propojují s myslí a myšlenkami, se mohou jevit jako „astrální“ nebo duchovní bytosti. Ve skutečnosti si mohou být projevy tak podobné, že zavádí mnohé k tomu, že původní bytosti jsou jedno a to samé, což není pravda. Ne všechno, co se třpytí, je zlato a podobný projev neznamená stejný původ. K tomu všemu někteří schopnější jedinci mohou zároveň ovládat schopnosti velmi podobné mimozemské i „astrální“ bytosti.

A navrch tajné lidské vojenské a polovojenské skupiny vyvinuly jak technologie, tak přirozené duševní schopnosti blízké mimozemským nebo nebiologickým duchovním bytostem. Vesmír je veliký a složitý, ale nemusí být příliš obtížné ho pochopit, pokud začneme s několika jednoduchými principy a koncepty. S odvoláním na staré Sufi: „znalost je jediný bod, ale hlupáci ho rozmnožili“!

Základní zásady nové kosmologie

 • Lineární, relativní realita a nelokální, nelineární realita existují současně jako REALITA. Jejich vnímání a chápání zcela závisí na úrovni vědomí pozorovatele. Dokonce i fyzická hmota má nelokální, transcendentní a vědomý aspekt.
 • Vědomé, inteligentní biologické formy života, ať už na zemi nebo na jiné planetě, mají fyzickou i duchovní realitu. Mysl, nebo neohraničené vědomí, je přirozené všem těmto životním formám, je jejich nejvyšším společným jmenovatelem, sdílí ho.
 • Bytosti, které nemají biologická těla (tzv. astrální nebo duchovní bytosti), jsou také vědomé, inteligentní entity a jako takové mohou vzájemně reagovat s jinými vědomými formami života, jak biologickými, tak i jinými. Ve vzácných případech se mohou dokonce projevit fyzicky. Nejvyšší společný jmenovatel spojující tyto bytosti s jinými formami života je neohraničené vědomí nebo nelokální mysl.
 • Vesmír se skládá z lineárních i nelineárních, nebo transcendentních aspektů, které paradoxně existují současně v každém okamžiku času/prostoru a zároveň bez času / prostoru. Z tohoto hlediska každý bod v čase a prostoru existuje v každém dalším okamžiku a prostoru, napříč kvalitou a  nelokálností.
 • Koncept Boha, nebo univerza, vševědoucí bytosti, je posílen a zvětšen, nikoliv umenšen uznáním obrovské, nekonečné rozmanitosti a neomezeného rozsahu života ve vesmíru.

Jak se tedy skutečně projevuje inteligentní život ve vesmíru? S ohledem na výše zmíněné koncepty prozkoumáme rozmanitost života a způsob, jakým je mohou vnímat naše vnitřní a vnější smysly.

Kategorie inteligentní životní formy

Biologické formy

 • Lidé – inteligentní, vyšší forma života existující zprvu v biologickém těle a původem na zemi.
 • Formy mimozemského života – inteligentní, vyšší formy života existující zprvu v biologickém těle a původem na různých planetách jiných než země.
 • Planetární formy života – neantropomorfní inteligentní bytosti identifikované s celoplanetárním tělem; například země jako Gaia. Jiná planetární, sluneční a galaktická tělesa se považují také za individuální vědomé organismy.
 • Další biologické formy života – kytovci na Zemi jsou vysoce inteligentní, avšak nehumánní; teoreticky na jiných planetách mohou existovat obdobné skupiny.

Manifestace a prezentace
(jak si lze představovat nebo vnímat vnitřními a vnějšími smysly biologické inteligentní formy života)

 • Fyzicky – Ve fyzické tělesné podobě, s, nebo bez kosmické lodi
 • Technologicky – prostřednictvím rozhlasu, televize a pokročilé technologie ET zahrnující technologické rozhraní mysli / myšlenek
 • Mentálně – prostřednictvím telepatie, lucidních snů nebo jiného přímého rozhraní
 • Astrální projekce – Prezentace lidské, ET nebo jiné biologické formy života v její jemné, nebiologické složce, kterou může vnímat jiná biologická životní forma ve stavu bdění nebo snu.
 • Kauzální nebo myšlenková prezentace – vnímání jiné biologické myšlenkové formy v jejím nejjemnějším aspektu, myšlenkové esenci „těla“, které může být vyjádřeno bez biologických nebo astrálních složek těla.
 • Mysl/ Jednotná mysl – Nejvyšší stav jednoty. Jakákoli vědomá forma života je přirozeně nelokální, čistá neohraničená mysl a může tak být vnímána.

Typy zkušeností a schopností biologických životních forem

 • Fyzické smysly – zrak, sluch, vůně, dotek, chuť
 • Fyzické schopnosti – Pohyb s / bez technologie
 • Mentální schopnosti (běžné) – myšlenky, ideje, kreativita, vizualizace, paměť, smyslové vnímání a jiné.

Nelokální mentální schopnosti (netradiční) – rozeznávání a využívání nelokálních aspektů mysli a hmoty

 • Telepatie – schopnost posílat a přijímat myšlenky od jedné bytosti k druhé.
 • Předvídání – schopnost jakékoliv inteligentní vyšší formy života si uvědomit přístup k pravděpodobným událostem budoucnosti, které nejsou na místní úrovni.
 • „Zpětné rozpoznávání“ – schopnost vnímat vzdálené minulé události, které osoba nezažila. Nelokální mysl může mít přístup k minulým i budoucím bodům v lineárním kontinuu času / prostoru.
 • Vzdálené sledování (nebo vzdálené vnímání) – zde schopnost vidět neohraničenou myslí lokální i i vzdálené skutečnosti ve vesmíru, v reálném čase, v minulosti nebo v budoucnu.
 • Snění – schopnost ve stavu snu zažívat předvídavé, zpětně rozpoznávací a lucidní sny a vzdálené sledování.
 • Božské vnímání – schopnost vnímat aspekty fyzických objektů.
 • Telekineze – schopnost přesunout objekt pozorovatelným prostorem díky rozhraní mezi jemnou, lokální myslí a odpovídajícím aspektem objektu.
 • Teleportace – schopnost posunout nebo manifestovat předmět ve značné vzdálenosti díky nelokální mysli a nelokálnímu aspektu hmoty, který lineární aspekt prostoru znemožňuje.
 • Transmutace (netechnologická) – schopnost přeměnit hmotný objekt na jiný objekt nebo prvek pomocí jemného rozhraní mysli a nelokální hmoty.
 • Bilokace – schopnost manifestovat těleso nebo objekt ve dvou nebo více bodech současně v kontinuu čas / prostor. (Příklad – Zobrazování a vnímání na dvou nebo více místech najednou.) Související schopnost – cestování v čase – schopnost se objevit ve stejném prostoru ve více než jednom okamžiku.
 • Materializace / dematerializace (netechnologická) – schopnost životní formy manifestovat nebo odmanifestovat (nechat zmizet) hmotný objekt s použitím rozhraní mysli a hmoty.
 • Mimotělní zkušenost / Astrální projekce – schopnost vědomě vytvořit jemné astrální nebo světelné tělo, v čase a prostoru mimo biologické tělo.
 • Zkušenosti blízké smrti – přechodné oddělení jemného nebo astrálního těla od fyzického biologického těla v důsledku tělesné nemoci nebo zranění. Může zahrnovat vnímání takzvaného jiného světa nebo jemných aspektů vesmíru, obvykle astrální, ale pokročilá vnímání mohou zahrnovat kauzální nebo čistě myšlenkovou oblast.
 • A mnoho dalších…

Berte na vědomí, že všechny výše uvedené schopnosti jsou vrozené lidským i mimozemským formám života. Je také důležité si uvědomit, že každé z těchto schopností může být dosaženo technologickým zvýšením vrozených duševních schopností nebo technologickým pokrokem.

Nebiologické formy

Dalším zesložitěním vesmíru je existence realit, dimenzí a aspektů vesmíru, které, ač zcela nelineární a nehmotné dle současné definice, jsou ve skutečnosti mnohem obšírnější a komplexnější než vesmír fyzické hmoty. Žádná kosmologie nemůže být úplná bez pokusu o jejich základní charakteristiku. Vzhledem k tomu, že tento aspekt vesmíru může interagovat jak s lidmi, tak s biologickými mimozemšťany, je důležité zvážit a posoudit odlišnosti od projevů biologických forem života uvedených výše.

Astrální nebo světelné bytosti

 • pozemského původu – zemřelí, dříve biologičtí lidé
 • nepozemského původu
 • zemřelé ET biologické formy života
 • životní formy pocházející z kauzální nebo astrální sféry

Související nebo myšlenkové bytosti (existující primárně jako „myšlenkové organismy“)

 • pozemského původu (zemřelí biologičtí lidé)
 • nepozemského původu (dříve biologické ET´s)
 • bytosti pocházející z kauzálních nebo astrálních oblastí

Nebiologické bytosti ze všech výše uvedených typů se mohou objevit v biologické formě života ve stavu bdění, ve snech, v meditačních stavech apod. V závislosti na kultuře, stupni evoluce a míře přijetí nehmotných bytostí mohou být známy např. jako:

 • Duše nebo duchové
 • Duchovní průvodci nebo andělé
 • Archandělé
 • Vzestoupené osvícené bytosti (avataři, proroci – Kristus, Krišna aj.)
 • Planetární přírodní duchové (známé jako Dévy ve védských a dalších tradicích)
 • Duše zvířat
 • Amnoho dalších

Typy zkušeností a schopností nebiologických forem života

Nebiologických životních forem se v podstatě týká vše, co je uvedeno v oddílu o biologických formách života a další, jako materializace a poltergeistické aktivity. Bohužel se méně častěji propojují se světem hmoty, protože existují v nehmotných oblastech. Když analyzujeme množství možných zkušeností, které lidé mohou mít, je důležité dostatečně široké kosmologické chápání, abychom pochopily rozmanitost vesmíru. Bez něj nebudeme schopni rozlišit anomální projev mimozemské technologie a neobvyklý astrální nebo kauzální projev vesmíru.

ET a nová kosmologie

Další díly ze seriálu

Napsat komentář