Heliobiologie jako věda

4990x 11. 10. 2017 1 čtenář

V Sovětském svazu byla astrologie, stejně jako i jakékoliv jiné pseudonauky, zakázána. Soukromou praxi úřady vykořenit nemohly, ale cenzura přísně kontrolovala, aby se do tisku nedostalo nic z astrologie, včetně slavných Nostradamových čtyřverší. Nicméně se i mezi sovětskými vědci našel jeden talentovaný badatel, jež dokázal dát astrologii vědecký základ.

Uctívač Slunce Čiževskij

Alexandr Leonidovič Čiževskij je považován za jednoho z největších ruských kosmistů, kteří vytvořili novou filozofii na základě jednoty lidských, pozemských a kosmických procesů. Kromě toho se zabýval tím, co on sám nazýval současnou astrologií.

Narodil se v roce 1897. Zvláštní místo v jeho dětských hrách zaujímala astronomie. Počátkem 20. století se velmi známým stalo jméno Camilla Flammariona, který se zasloužil o popularizaci astronomie.

Budoucí vědec Čiževskij četl jeho knihy, a když mu bylo deset let, sám napsal knihu pod názvem Populární kosmografie podle Kleina, Flammariona a jiných. Je jasné, že se zabýval i astronomickým pozorováním, a proto se v jejich domě objevily teleskopy.

Když se v roce 1915 stal mimořádným posluchačem Moskevského archeologického institutu, naučil se dělat nákresy povrchu Slunce. „Říct, proč jsem se obrátil ke Slunci, je teď těžké“, napsal následně, „ale jisté je alespoň to, že má studentská výuka mi ještě nepřinášela duševní potravu, zvláště pak učení se historických a archeologických vědních oborů zcela nazpaměť.“ 

Program institutu se skládal ze studia starých letopisů, análů a kronik. Alexandr se ponořil do všech těchto zdrojů. Stále častěji zde nalézal korelaci mezi „výbušnými“ událostmi na Zemi a na Slunci. Pokračoval ve studiu archeologie a stal se řádným posluchačem Moskevské obchodní univerzity, kde skvěle vyučovali matematickou statistiku a přírodní vědy, což mu následně velmi pomohlo s jeho originální teorií.

O vlivu naší hvězdy na přírodu planety vyčetl ze starodávných monografií, v nichž se dochovala svědectví o neobvyklých jevech na Slunci, které vyvolávaly živelné pohromy na Zemi.

Jak se zdá, právě tehdy dozrálo jeho přesvědčení jako kosmity, a protože podle koncepce kosmické a biologické jednoty musí Slunce působit nejenom na biosféru jako celek, ale i na jednotlivé organismy, začal Čiževskij s pečlivými pozorováními svého fyzického stavu a každý den zaznamenával ty či ony odchylky.

Následně navrhl některým svým přátelům, aby dělali to samé podle dotazníku, který sestavil. Když je o několik měsíců později porovnal s astronomickými údaji sluneční aktivity (Wolfovo číslo), byl udiven tím, nakolik se shodovaly vrcholy křivek.

Výsledky svých pozorování vědec popsal ve zprávě nazvané „Periodický vliv Slunce na biosféru Země“ , přednesené v Kaluze v říjnu 1915.

Předpověď historie

Nedostávalo se mu však údajů pro širší zobecnění, a tak použil dostupnou statistiku masových přírodních jevů nejrůznějšího charakteru. Na počátku revolučního roku 1917 měl shromážděn dostatek informací a znovu dospěl k závěru, že za změnami sluneční aktivity následují i změny v živé přírodě.

Například to, že masové epidemie jsou přímo závislé na slunečních erupcích. Čiževskij se přitom sám považoval za přímého pokračovatele astrologů: „Jak se zdá, myšlenka týkající se spojení mezi člověkem a silami vnější přírody vznikla už na úsvitu lidské existence. Na jejím základě se zrodila a bohatě rozkvetla i jedna z nejstarších věd a tou je astrologie.“

V roce 1920 se dominantou jeho vědeckého bádání znovu stala spojení mezi Sluncem a Zemí, a to v celé šíři jejich projevů. Za mechanismus předávání kosmického vlivu do sféry sociální psychologie považoval sugesci.

V knize Fyzické faktory historického procesu, která mu později přinesla řadu nepříjemností, dospěl Alexandr Leonidovič k myšlence, že „jevy sugesce, a to jak ojedinělé, tak i masové, mohou být vysvětleny pomocí elektromagnetické excitace center jednoho individua odpovídajícími centry druhého.“

Následně se tento vědec dotýkal lechtivé otázky: „Historie překypuje výmluvnými fakty masové sugesce. Ve skutečnosti nedošlo ani k jedné historické události za účasti mas, kde by nebylo možné zaznamenat sugesci, která potlačovala vůli jednotlivce.“ Čiževskij předpokládal, že „síla sugesce, tedy vliv jedinců na masy, vzrůstá se zesilováním aktivity slunečních skvrn.“

Teorie „Závislost chování lidské masy na kosmickém vlivu“ nebyla Čiževským brána jako filozofická abstrakce, ale jako návod k činnosti: „Státní moc musí vědět o tom, jak se Slunce chová v daný okamžik. Před tím, než uskuteční jakékoliv rozhodnutí, musí se vláda informovat o stavu naší hvězdy; je jeho povrch světlý a čistý, nebo je poset skvrnami? Slunce je velký vojensko-politický ukazatel a jeho výpovědi jsou bezchybné a univerzální. Proto se státní moc musí řídit podle jeho ručiček – diplomacie podle měsíčních, strategie podle čtyřiadvacetihodinových.“

Heliobiologie jako věda

Myšlenky Čiževského se setkaly s ostrým odmítnutím. V roce 1935 noviny Pravda uveřejnily článek pod názvem Nepřítel pod maskou vědce, v němž byl Čiževskij obviněn z kontrarevoluční činnosti. Tehdy jej zachránila práce. Byl univerzálním specialistou na iontové provzdušňování a zabýval se konstrukcí aerátorů pro moskevský Palác sovětů. Ale stejně jej v lednu 1942 zatkli a odsoudili na osm let za protisovětskou činnost. Na svoji rehabilitaci, i když jenom částečnou, si musel počkat do roku 1962.

Dnes je jeho teorie základem vědecké disciplíny zvané heliobiologie. Je jasné, že byla zbavena nánosu astrologie a nedělá si nároky na to, aby předpovídala politické převraty podle počtu slunečních skvrn. Nicméně výzkumy západních vědců potvrdily jednoznačné spojení mezi fyziologickými procesy živých organismů na Zemi a Sluncem.

Bylo dokázáno, že změny sluneční aktivity mají vliv na rychlost růstu letokruhů, úrodnost obilovin, rozmnožování a migraci hmyzu, ryb a jiných živočichů, vznik a zhoršení řady onemocnění.

Sluneční počasí

Současní astrofyzici obrazně říkají, že my všichni žijeme v atmosféře Slunce a na jeho „povětrnostních“ změnách závisí náš život. A skutečně to tak je. Heliosféra se rozprostírá na deset miliard kilometrů a uvnitř ní se nachází orbity všech planet naší sluneční soustavy. Tudíž na tom, jak je aktivní naše hvězda, závisí i celé jeho okolí.

Největší vliv na člověka mají geomagnetické bouře, jež jsou vyvolávány opakujícími se slunečními erupcemi. Jejich vliv je přitom zprostředkovaný. Geomagnetické rytmy, které vznikaly v průběhu milionů let, nastavily naše biologické hodiny podobně, jako stupeň osvětlení a teplota zformovala čtyřiadvacetihodinový rytmus. Ale sluneční poruchy přinášejí i výpadky a vyvolávají stresovou reakci, zvláště pak při chronických onemocněních.

Za nejvíce zranitelné jsou přitom považovány kardiovaskulární systém, vegetativní nervová soustava a plíce. V souladu s tím byly určeny i základní rizikové skupiny, kterými jsou nemocní s patologií oběhového systému (zvlášť pak ti, kteří prodělali infarkt), zdraví lidé vystavení nadměrné zátěži (piloti, kosmonauti, dispečeři elektráren, letišť a tomu podobných objektů) a děti v období dospívání.

Ti všichni vyžadují zvláštní pozornost a prevenci. Odpovídající služby využívají sedmadvacetidenní, sedmidenní, dvoudenní a hodinovou předpověď, opírající se o neustálá pozorování Slunce a lokální změny v blízkosti Země.

Přestože je shromážděn dostatek údajů, zatím ještě neexistuje model, který by dostatečně přesně popsal procesy spojení mezi Sluncem a Zemí. Proto je možné předpovědím heliobiologů věřit, ale s tím, že tu vždy mluvíme jenom o pravděpodobnosti dané události a ne o ní samotné.

V každém případě ve dnech, když je Slunce aktivní, by měli být všichni opatrnější, a to jak obyčejní lidé, tak i politici. A mějme na paměti, že se naši dalecí předci neklaněli Slunci jako všemohoucímu božstvu jenom tak.

Podobné články

Napsat komentář