«« »»

Já jsem Iškomar (2. díl): Svrchovanost

2. díl seriálu: Iškomar. Doposud vyšlo 8 dílů.

Požaduji, abyste pečlivě zkoumali, o čem teď  s vámi mluvím, neboť mluvím o svrchovanosti vašeho světa.

Lidské bytosti na vaší planetě se chovají tak, že rozhodují, které skupiny lidí by měly ovládat vaši planetu. Mnoho z vás, kteří o nás víte, nás volá, abychom vám pomohli zabít a zničit ty, o kterých si myslíte, že jsou vaši nepřátelé. Ti, kdo tak činí, nechápou, že mezi těmi, které nazývají nepřáteli, jsou lidé, kteří o nás vědí také a požadují stejnou službu. Máme přijmout obě tyto výzvy a zničit vás všechny?

Obyvatelé vašeho světa vždy hledají někoho, kdo by za ně vyřešil jejich problémy, a to jak jednotlivci, tak velké i malé skupiny. Odmítáte přijmout skutečnost, že váš svět patří stejně všem lidským bytostem, které obývají vaši planetu a spojuje je jediná úplná a svrchovaná mysl. Neexistuje definitivní řešení vašich problémů, ať už jako individuálních bytostí nebo jako svrchovaného světa, dokud neodstraníte bariéry, které jste mezi sebou postavili ve všech jejich složitých formách. Každý z vás je sám o sobě suverénní bytostí a může být přirovnán k vesmíru, komplexní soustavě. Sdílíte svůj svět s jinými bytostmi, které jsou stejným způsobem stejně svrchované.

Není to otázka práva na tento stav existence, je to konečný fakt, že ani jeden z vás, ani my nemáme právo nebo moc vlastnit suverénní bytost. Narušit tuto suverenitu jakoukoli akcí je nejzávažnějším aktem. Složitosti, které jste si pro sebe vytvořili kvůli absenci znalostí o tomto základním principu existence, způsobily na vašem světě neuvěřitelné rozpory. Každý z vás musí hledat uvnitř vaší myšlenkové struktury, kterou jste si od narození nashromáždili, podle svých zkušeností a hodnocení, uplatnit tuto základní zásadu existence, a pak pokračovat v poskytování tohoto katalyzátoru všem, kteří vás budou poslouchat.

Kdyby to všichni lidé, kteří obývají váš svět nejen slyšeli, ale i přijali, už nebudete muset ovládat složitá protichůdná pravidla a zákony, ani nebudete muset v životě ztrácet tolik času na jejich prosazování. Konečný cíl všech lidských bytostí ve vašem světě by měl mít pouze jeden konečný cíl, ke kterému byste měli vynaložit veškeré úsilí – péči o svoji planetu, uchovávat ji a vylepšovat vyrovnáváním veškeré nerovnováhy, protože je to vaše zahrada a váš domov. Je to nezbytné pro zachování vašeho životního prostředí.

Nyní stále více a rychleji ničíte schopnost udržovat svou fyzickou existenci tím, že neuznáváte svrchovanost a individualitu každého jedince. Každý člověk svým vlastním způsobem přispívá k tomuto ničení. Otrávíte svoji zemi, otrávíte svůj vzduch, otrávíte své tělo a svou mysl vlastními myšlenkami a neopatrně tak otravujete světovou mysl, která je souhrnem myslí všech lidí. V jednom z vašich náboženství máte deset základních pravidel, ignorovat jediné z nich je ignorováním základní suverenity každého člověka i světové mysli, což je vaše společná hodnota. Dávám vám to pouze jako příklad, ne jako konečné řešení.

Neexistuje místo, kam se schovat. Vy sami jste zodpovědní svému světu jako celku – za každou vaši myšlenku a vaše jednání. Každá myšlenka nebo akce, která ignoruje vaši odpovědnost vůči blahobytu vašich spoluobčanů, představuje nevratné semínko ničení, které nakonec vyroste tak, že přidává svou větvičku ke stromu, který nyní ničí váš svět. Pouze souhrn všech bytostí, které nyní obývají váš svět, může přinést rozkvět stromu života.

To, co považujete za představivost, je kreativní součástí vaší bytosti. Přečtěte si to, pochopte to, a pak se snažte ukončit její nesprávné použití na negativní účely. Místo toho použijte svoje tvůrčí schopnosti pro vytvoření prospěchu pro všechny.

Pokud napíšete jen jedno slovo, které zlepší jen jeden okamžik, je to mnohem lepší, než napsat celou horu slov bez užitku. Žádnému z vás nebudeme pomáhat něco ničit, pomůžeme vám získat pravidla, podle kterých budete budovat.

Čekáme jen na vaše zavolání. Mír s tebou.

Nevyléčitelné choroby.

Tzv. nevyléčitelná onemocnění ve vašem světě jsou přímým důsledkem reakce na životní prostředí, díky nedostatku znalostí o stavu procesů ve vašem prostředí Sluneční soustavy. Umožnili jste elementárním změnám, k nimž dochází sekundu po sekundě, aby diktovaly podmínky vaší existence, spíše než abyste ovládli životní prostředí za pomoci znalosti jeho ovládání.

Všechna onemocnění ve vašem světě, s výjimkou u velmi mladých jedinců a dalších  výjimek, jsou vámi umožněny, ale nikoliv vám automaticky vnuceny. Tím, že pochopíte mechanismus vzniku, nikoli jen obvyklé podmínky vzniku, které jsou základem reakce prostřednictvím toho, co znáte jako modlitbu, otevřete dveře pochopení vašeho duchovního vlivu, použitím myšlenkové síly na změnu elementárních sil ve vaší realitě.

Rozšířená působnost

Byli jsme požádáni, abychom Vám předem sdělili pokyny, na které máte zaměřit své myšlenky k rozšíření vašeho vědomí. Následující komunikaci vám nabízím na základě vašich požadavků a je uvedena proto, abychom vyhověli vaší žádosti. My sami vás s úctou žádáme, abyste vy, kdo obdržíte tyto údaje, nehodnotili nesprávně náš záměr tak, že nás obviníte, že vás odsuzujeme. Znovu vás upozorňujeme na to, že nad i pod teorií a vírou je nadřazen fakt, že pravda je relativní ve vztahu ke skutečné existenci a všem přechodným příčinám a důsledkům.

Chcete-li získat pochopení vašeho vlastního světa a světů těch, kteří jsou kolem vás, je naprosto nezbytné studovat a pochopit sebe sama. Vy sami jste centrem vašeho světa, který jsme pro vás vytvořili. Váš individuální svět je tvořen vámi ve společném světě. Vše, co je ve vašem vědomí, tvoří váš individuální svět, v celém jeho rozsahu.

Planeta, na které žijete, je jen místem vaší současné existence. Přesto váš individuální svět může zahrnovat celý vesmír. Chcete-li dosáhnout většího porozumění sobě, studujte také ostatní. Máte k dispozici studie a hodnocení mnoha vašich lidí v oblasti poznání, které klasifikujete jako psychologii. Tam naleznete knihy, které obsahují to, co se ostatní naučili a co vydedukovali. Přemýšlejte o svých vědomostech ve své mysli, přečtěte si a vyhodnoťte veškerá taková sdělení, jaké jste našli, pak je porovnejte a vyhodnoťte. (Dnes by zralý člověk měl studovat duchovní vědu jako je např. kosmologie – Pozn. R. O.)

Nedosáhnete však pochopení spoluobčanů na vaší planetě, jako neinformovaných kritiků ani s použitím hranic lidského vzdělání. Všichni se ve větší či menší míře snažíte ovlivňovat svět druhých tím, že podle sebe hodnotíte jejich myšlení. (Jak to tady dělám i já v mých komentářích – pozn. R.O). Neúplnost vašich vědomostí často vede k nesprávnému ovlivnění vyváženosti a koordinace vašeho hodnocení. Pouze správným hodnocením a výměnami vzájemně koordinovaných poznatků a teorií, se budete moci společně dostat na úroveň skutečného vyššího vědomí a porozumění.

Můžete posuzovat svůj vlastní svět, nebylo vám však dáno, abyste se soustředili na světy jiné. My vás můžeme hodnotit, ale nemůžeme vás soudit, neboť by to bylo v rozporu s univerzálním zákonem suverénní svébytnosti.

Vy, na vaší planetě, neustále uplatňujete své individuální touhy a hodnocení všeho a snažíte se vnucovat svou vůli násilnými metodami, je-li to nutné. Nedostatečně uznáváte suverénní práva každé živé bytosti. Z tohoto důvodu vnášíte chaos do úrovně světové mysli, která je součtem myslí vás všech.

Nabízíme vám znovu první zákon vesmíru – Zákon svrchovanosti jednotlivce, snažte se ho pochopit a aplikujte ho, nebudete ho však chápat bez získání znalostí fyziologie a psychologie živých bytostí ve vašem světě, na všech úrovních jejich aktivity.

Vaše planeta je jen malým bodem na mezigalaktické univerzitě, kde bytosti získávají poznání svými smysly. Máte vlastní suverénní právo svobodně užívat vědomosti, které máte k dispozici a tím zvyšovat své povědomí, abyste mohli růst k vašemu největšímu potenciálu.

Nyní reagujete na své životní prostředí, a tak zvyšujete své nepřátelství, protože nemáte dostatečné schopnosti pro ovládání myšlenek. To by tak být nemělo. Uvědomujete si své myšlenky s přesvědčením, že je ovládáte. Ovládáte veškeré prostředí, které s vámi příjemně reaguje.

Většina z vás kráčí po dnešní cestě se strachem z toho, co vás čeká zítra. Strach je důsledkem nedostatku znalostí a uvědomění. Strach zkresluje vaše hodnotící procesy a vede ke všem destruktivním tendencím, které lidé uplatňují, což způsobuje individuální bolesti a nemoci, které ve větším rozsahu vedou až ke zničení národů.

Mimo váš horizont pochopení nevíte, že strach může zničit všechny známé a neznámé vesmíry, které jste vnímali a které ještě budete vnímat. Rozšiřte své vědomí, rozšiřte své znalosti, prozkoumejte všechny oblasti lidských znalostí, které máte k dispozici. Vyhodnoťte všechna data v dosahu vaší mysli, týkající se vaší planety a našeho vesmíru.

Když začnete rozumět tomu, co je mimo vás, pak budete chápat to, co je uvnitř vás. Nikdy jste přímo neviděli svýma fyzickýma očima zadní stranu vlastní hlavy. Pozorováním hlavy jiných však hodnotíte svůj celkový vzhled nebo tak děláte za pomocí odrazu v zrcadle. Musíte se dívat zvenku, abyste viděli to, co je uvnitř, a pak se dívat zevnitř, abyste skutečně viděli to, co je venku. Při pečlivém úsilí z vaší strany tak můžete nahromadit více znalostí, a tím zvýšit plodnost vaší mysli.

Vzhledem k tomu, že základ, na kterém budete stavět, můžete přidat k základům znalostí a pomocí něho budovat vnitřní základy kolem vašeho království existence, podle vašich požadovaných specifikací. Kromě toho, že rozšiřujete své znalosti a umožníte lépe porozumět naší komunikaci, nebudete již možná potřebovat naši pomoc. Příliš velký nedostatek znalostí o strukturálním fungování vaší planety a jejích živých formách, však poskytuje jen málo základů ve vaší mysli, abychom do ní něco přidali. Vědění je univerzální jazyk. Čím více znalostí uložíte, tím účinnější bude výměna myšlenkových forem mezi bytostmi na všech stupních vývoje.

Chcete-li zachránit a zachovat planetu, která je nyní vaším domovem, musíte na to vynakládat intenzivní úsilí, všech lidských bytostí, které zde nyní žijí. Vaše současná pozice v místě a čase je nejkritičtější. Kromě toho, že se nyní vzděláváte s veškerým úsilím, téměř všechny životní formy vašeho světa již nebudou existovat déle, než jednu generaci. (Pozdější zdroje popisují, jak a proč pomáhají ti ‚za scénou‘, aby se to nestalo – jako součást planetárního duchovního ‚imunitního systému‘ – Pozn. R. O.)

Tentokrát by to mohlo být výrazně zkráceno neopatrným ukládáním obrovského množství vysoce toxických látek, které se nyní uchovávají v zásobnících a také náhodným rozložením smrtelně jedovatých prvků z emisí dopravních prostředcích a dalších faktorech, které nyní nemůžete ovlivňovat.

Můžete se brzy stát oběťmi své vlastní nevědomosti, nicméně ne nevinnými oběťmi, neboť je to z důvodu vašeho zanedbání poznatků, neboť taková katastrofa je již v dosahu vaší generace. V důsledku vaší neochoty ke vzdělání, budete postupovat směrem k vlastnímu zničení a ke zničení světa, ve kterém žijete.

Rozšiřujte své vědomosti a rozšíříte si své vědomí. Hledej nás a najdeš nás. Čekáme jen na tvé zavolání. Mír s tebou.

Pokračování: Já jsem Iškomar (3. díl): Osobní rozvoj [1896x]

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 13320 a SS: 100.

Napsat komentář