Jidáš: padouch nebo osvícený hrdina?

6380x 14. 06. 2019 1 čtenář

Biblické příběhy nového zákona nám tvrdí, že Jidáš Iškariotský byl zápornou postavou – zrádcem, který zapříčinil ukřižování Ježíše. Patřil mezi 12 nejbližších přátel, které Ježíše provázeli a kteří byli jeho duchovními žáky.

Evangelia zahrnutá do Bible opakovaně naznačují, že Jidáš byl zrádcem

Označení ten, který ho měl zradit se vyskytuje opakovaně v Janově evangeliu. Naproti tomu seznamy Dvanácti apoštolů mluví o zradě jako o faktu, ke kterému již došlo: Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil, tak jak to říká Marek, Matouš a Lukáš mají rovnocenné výrazy. V každém případě je opakovaně jmenován jedním z Dvanácti nebo z počtu Dvanácti. Ježíš dokonce dvakrát, když mluví k apoštolům, právě o něm říká: „jeden z vás“.

Kontroverze a kritika

Kolem postavy Jidáše existuje mnoho teorií. Nejextrémnější z nich postuluje názor, že nikdy neexistoval a že do evangelijního příběhu byl zařazen z „dramaturgických“ důvodů (John Shelby Spong), případně jako pokus svést vinu za ukřižování Ježíše na židy v době, kdy raná církev už nepodnikala misii mezi vyznavači judaismu, a naopak se snažila usmířit si římskou moc (Pinchas Lapide). Nepřímým důkazem toho, že Jidáš je pozdějším dodatkem, je podle nich úplná nepřítomnost postavy Jidáše v nejstarších dokumentech Nového zákona (Pavlových listech sepsaných v letech 40–60 po Kr.). Naopak v evangeliích se Jidáš objevuje – čím mladší to které evangelium je, tím více podrobností o Jidášově zradě dodává. To ovšem vede k úvahám, zda podrobnosti v mladších textech jsou autentickým popisem, či jen snaha autorů textů o větší dramatizaci událostí.

Evangelium Jidáše – jiný úhel pohledu

Přišel Bůh z vesmíru?

Jidášovo evangelium je jedním z gnostických evangelií, které není součástí oficiálních Biblických novozákonních textů. O takto nazvaném textu se ve svém spisu Adversus haereses zmiňuje kolem roku 180 Irenej z Lyonu. Původní, dnes ztracený řecký text Evangelia podle Jidáše tedy vznikl před rokem 180, zřejmě kolem poloviny 2. století. Dochovaný koptský překlad, který je součástí kodexu Tchacos, vznikl pravděpodobně kolem roku 200. Právě díky tomuto překladu bylo evangelium roku 2006 po náročných rekonstrukcích předloženo veřejnosti.

Gnostikové neodsuzovali hřích a nevíru, ale neznalost. Cesta ke spáse pro ně nevedla přes víru v ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše a následné skutky víry (jako v křesťanském světonázoru), ale skrze správné poznání, a to nejen sebe samých, ale především jejich představy a interpretace Boha. Na některých místech v textu se setkáváme s ostrými výpady proti oficiálním představitelům křesťanské církve i proti jedenácti apoštolům, ti prý nikdy nepochopili pravou podstatu Ježíšova působení na zemi a jdou cestou omylů – jediný Jidáš pochopil pravou podstatu poznání.

Evangelium se skládá z řady rozhovorů Ježíše s Jidášem a ostatními učedníky. Některé z těchto rozhovorů zřetelně poukazují na Jidášovu výjimečnost, díky tomu, že pochopil Ježíšovo poznání o božské podstatě. Bůh je v Ježíšově podání zcela odlišný od toho jak jej chápou apoštolové. Ježíš předkládá základní mystické pravdy o světě, Bohu, kosmu a stvoření entit.

Podle textu, je základním posláním Ježíše předat tajné spásné učení, nikoli vykoupení lidstva svou smrtí. Smrt je pouze prostředkem k odpoutání se od hmotného těla.

 

Sueneé: Podle Jidášova envangelia je Jidáš nejbližším přítelem Ježíše, tím kterému Ježíš naprosto důvěřuje a ví, že se na něj může spolehnout. Při poslední společné večeři Ježíš říká: “Jeden z vás mne zradí. Je to ten, komu podám chléb.”. Na první pohled působí zvláštně, že i když bylo předem jasné, kdo je zrádcem, že by Ježíš neučil nějaká opatření, aby se chránil. Spíše se zdá, že oficiální interpretace je zavádějící. Ona zrada působí jako smluvená akce. Ježíš svým gestem chtěl upozornit ostatní na určitý záměr, do kterého ve všech detailech zasvětil jen jednoho z dvanácti (Jidáše) a ostatním dal pouze naznačil svůj úmysl se nechat zatknout.

Evangelium říká, že Jidáš se z počátku bránil, že nechtěl vzít na sebe tuhle roli, ale Ježíš mu zdůraznil, že odměnou mu bude poznání, které by těm dalším 11 nesvěřil.

Bible říká, že Jidáš vyzradil Ježíšův úkryt  za 30 stříbrných a pak, když viděl, co způsobil, se raději oběsil. V Jidášovo evangeliu se ale nic takového nepíše. Ježíš totiž ujišťuje Jidáše, že Římanům vydá pouze jeho tělo nikoliv jeho duši, která je nesmrtelná.

Tvůj názor na Jidáše

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

 

 

Podobné články

Napsat komentář