Když odtajnění slouží utajení

116715x 05. 07. 2017 1 čtenář

Odtajnění problematiky UFO / ET je chvályhodný cíl. Čekáme na ně už příliš dlouho. Jednoduchým, ale dalekosáhlým způsobem změní náš svět. Přesto je ale plné nebezpečí.

Utajené iniciativy, které posledních šedesát let provozují programy spojené s UFO, nemají zájem na odtajnění, které by jim udělalo čáru přes rozpočet. Chtějí naopak, aby odtajnění jejich rozpočty zmnohonásobilo. A mají moc i kontakty, které jim to mohou pomoci realizovat.

Existuje několik scénářů odtajnění UFO problematiky a zdaleka ne všechny mají za svůj cíl nejlepší zájmy lidstva. Ve své knize Extraterrestrial Contact: The Evidence and Implications (Kontakt s mimozemskými bytostmi: Důkazy a implikace) jsem psal o odtajnění, jaké svět potřebuje. Čestném. Otevřeném. Takovém, které nahradí tajemství demokracií. Zpřístupnění informací veřejnosti, které by bylo mírumilovné, vědecké a plné naděje.

Ale je možné i jiné odtajnění – takové, jaké by si představovaly tyto temné síly. Zmanipulované. Vypočítané tak, aby upevnilo moc a vyvolalo strach. Nastavené tak, aby pečlivě vštípilo masám chaos a prohloubilo u nich potřebu Velkého Bratra.

Představte si tyto plány – není to hezký obrázek.

Tento text píšu jako varování. Varování, že vlci v rouše beránčím jsou velmi mazaní. Mají téměř neomezené zdroje. Většina těch, kdo s nimi pracují, ani netuší, že jsou to zlí vlci. Dokonce je pravděpodobné, že mnozí vlci jsou sami přesvědčeni, že jsou ovce.

UFO není ani tak tajemství jako záměrně zatemněná a zmatená záležitost. Zmatek a nejasnosti zakrývají tuto záležitost a udržují ji mimo dosah veřejnosti, zatímco plány a moc jsou potichu konsolidovány. Ale pro společnost mnohem nebezpečnější, než toto utajování, je odtajnění řízené těmi, kdo sami stojí ve stínu.

Tyto plány byly vytvářeny po mnoho let – mají se rozvinout v pravý čas. V době velkého očekávání. Společenského zmatku. Snad na konci tisíciletí?

Osobně jsem se setkal s řadou lidí, kteří jsou do těchto plánů zapojeni. To, co píši, nejsou pouhé spekulace. Uvědomte si, že odtajnění UFO je velmi pečlivě naplánováno. Celá záležitost bude pečlivě otočena tak, aby přispěla k slávě a moci tajných strážců. Bude to falešné odtajnění, zrozené z letitých prokletí lidské existence: sobectví a chamtivosti. Touhy po moci. Touhy po kontrole. Touhy po nadvládě.

Musíme k těmto záležitostem přistupovat zrale, samostatně a informovaně. Pouze ostražitá a informovaná veřejnost může prohlédnout takový podvod – a dosáhnout nápravy, kdyby by se takový temný plán rozvinul. Každý občan potřebuje vědět, že z poznání Pravdy pochází velké dobro. Ale zralý občan si musí také uvědomit, že „pravda“ může být otáčena a přetáčena znovu a znovu, dokud nebudou splněny cíle těch, kteří touží po tajné i zjevné moci.

Jen si představte: jiný scénář odtajnění je, že UFO a mimozemské bytosti jsou potvrzeny vědeckým a nadějeplným způsobem. Skončí přehnané utajování nepodléhající žádné kontrole ani dohledu Kongresu. Lidstvo započne otevřený mírový kontakt s mimozemskými civilizacemi. Mohou být šířeny technologie, které jsou v současné době potlačeny. Znečištění skončí. Vznikne pevná a stálá ekonomika hojnosti a sociální spravedlnosti. Globální ničení životního prostředí a šílená celosvětová chudoba se stanou věcí minulosti. Zařízení využívající energii nulového bodu proměňí svět. Elektro-gravitační zařízení umožňí vzdušné cestování nevyžadující pokrývání úrodné půdy asfaltem. Jak ET řekli plukovníkovi Philipovi Corsovi, „Je to nový svět, pokud ho dokážete přijmout…“. Takové odtajnění by bylo lidstvu prospěšné.

Nicméně k takovému odtajnění mohlo dojít už v roce 1950. Proč se tak nestalo? Protože takové odtajnění by vedlo k zásadní proměně statu quo. Centralizované energetické systémy by se staly zastaralými. Ropa by nadále byla užitečná jen pro výrobu maziva a syntetických materálů. Geo-politický řád, tak jak ho známe dnes, by byl zapomenut. Každá země a každý národ by získaly tak vysoký stupeň pokroku, že by u světového stolu měly všechny národy rovnoprávné místo. Moc by musela být sdílena. Přijmout mírově jiný než pozemský život by znamenalo pochopit planetu Zemi jako naši malou, organickou domovinu, kterou ve skutečnosti je. Obrovský, mnohabilionový globální vojensko-průmyslový sektor by zmizel a přišel by úsvit univerzální spirituality.

Nezapomeňte, že ve hře jsou velmi mocné zájmové skupiny, kteří tento scénář děsí. Pro ně by to byl konec světa, jaký znají. Konec centralizované, elitami ovládané moci. Konec kontrolovaného geopolitického řádu, který dnes ponechává téměř 90% lidí na Zemi jen krůček od doby kamenné. Tyto zájmové skupiny nechtějí sdílet svou moc s ostatními.

Nyní mi dovolte, abych popsal „odtajnění“, se kterým by byly tyto kontrolní skupiny spokojeny. Je to nepravdivé, falešné „odtajnění“, která má pouze jeden jasný cíl: další konsolidaci jejich moci a jejich paradigmatu. “Odtajnění” založené na strachu, ne lásce. Na válce, ne na míru. Na rozdělení a konfliktu, ne na jednotě. To je dominantní paradigma – ale pomalu se oslabuje. Pečlivě řízené zpřístupnění „faktů“ o problematice UFO a ET by mělo tomuto paradigmatu zajistit moc. Jedná se o odtajnění, kterého je třeba se obávat. Jedná se o odtajnění, na které je třeba si dát pozor. Jedná se o odtajnění, jehož příklady se již vyskytují.

V posledních devíti letech jsem měl mnoho schůzek s tajnými agenty, kteří pracovali na programech týkajících se UFO – a často jsem vyslechl příběhy připomínající špionážní román. V soukromém high-tech průmyslu, v Pentagonu i na půlnoční schůzce v soukromé rezidenci se objevovalo stále stejné téma. Téma obrovské, ačkoliv v současné době skryté síly. Síly, která přesahuje vládu, jak ji známe – vláda volených zástupců lidu je pro ně zcela irelevantní. Toto téma má dva hlavní směry: postupnou skrytou militarizaci problematiky ET a podivné skryté náboženské napětí, které lze vnímat pouze jako bizarní.

Ruku v ruce zde jdou opravdu podivní spojenci. Váleční štváči a militaristé spolupracují s průmyslníky, kteří jsou nakloněni prapodivné eschatologii: temný pohled na budoucnost, zahrnující mimozemský Armageddon – nebo alespoň jeho hrozbu. Takový náhled podporuje zpátečnické a fanatické náboženské smýšlení, jakož i hluboko skryté vojenskoprůmyslové plány na rozšíření závodů ve zbrojení do vesmíru.

Je smutnou skutečností, že velcí hráči takzvané „civilní UFO komunity“ jsou ve vleku takových přesvědčení a agend. Je těžké tomu uvěřit, to připouštím, ale zde Vám předkládám, co jsem se dozvěděl skrze svůj dlouhodobý průzkum.

Z vojensko-průmyslového hlediska je nejvhodnější takové odtajnění, které předkládá otázku UFO / ET jako hrozbu. Pokud by existovala hrozba z vesmíru (jak rád říkával prezident Reagan), nutnost bojovat s ní by dokázala sjednotit celý svět. To by armádě zajistilo biliony dolarů navíc – a průmyslu příjmy na celé století, ne-li déle. Pokud si myslíte, že studená válka byla nákladná, počkejte, až se dozvíte cenovku ochrany před touto “hrozbou”. Biliony požrané studenou válkou budou ve srovnání s ní pouhým kapesným.

Zpátečnické a fanatické náboženské skupiny mají také velký zájem na naplnění hrozby Armagedonu. Eschatologické paradigma, které je tak dobře zakotvené v systémech víry těch, kdo řídí tajné projekty UFO, je založené na obraze vesmírného konfliktu na nebesích. Proto cítí potřebu předkládat problematiku UFO / ET jako útok zlých mimozemšťanů (v náboženské terminologii “démonů”). A právě toho již bylo dosaženo, za laskavého svolení „civilní UFO komunity“ a bulvárních médií (což jsou v tuto chvíli prakticky všechna média…).

Navíc zde najdeme podtext, který nelze vnímat jinak než jako slabě zastřený rasismus. „Nový mýtus“ UFO zahrnuje “hodné ET”, kteří vždy jsou popisováni jako „Pleidiáni“ – „hezké“, světlé, modrooké árijské typy. Pochopitelně „zlí, špatní mimozemšťané“ jsou tmaví, menší, vypadají prapodivně a divně páchnou. Nejedná se o nic jiného, než o aplikaci starého, dobrého lidského rasismu na mimozemské bytosti. Na tento nesmysl a propagandu by mohl být i Hitler pyšný.

Během našeho setkání mi jeden multi-miliardář sdělil, že poskytl velkou podporu iniciativám, které v podvědomí veřejnosti rozšiřují informace o tzv. “mimozemských únosech”, protože chtěl lidstvo sjednotit kolem boje proti této „mimozemské hrozbě“. Později mě tento velmi vlivný člověk informoval, že věří, že tito démoničtí mimozemšťané jsou příčinou všech neúspěchů v lidské historii od Adama a Evy. Zní vám to povědomě?

Vojenské zájmy, které se podílejí na tajných projektech falzujících ET události, jako jsou například únosy osob spojených s armádou, mají za cíl démonizaci UFO / ET jevů. Přitom pokládají základy strachu a hrůzy nezbytné pro organizovaný odpor vůči všem ET. A to slouží dlouhodobé potřebě zdůvodnění globálních armád, i pokud by nastal světový mír. Podle jejich scénáře, „světový mír“ nebo přísně vzato mír na Zemi by mohl být zajištěn jen pokud se lidská cvilizace sjednotí proti „hrozbě z vesmíru“, na kterou odkazoval prezident Reagan. (Mimochodem, osobně se domnívám, Reagan byl obětí dezinformací odborníků, kteří ho obklopovali a kteří ho vmanipulovali do prohlášení, které učinil na toto téma.)

Podle tohoto scénáře, který je v současné době testován na komunitě lidí zabývajících se UFO, bychom získali mír na Zemi – výměnou za meziplanetární konflikt. Jeden krok vpřed, deset kroků zpět. Báječné.

Takové falešné a vykonstruované „odtajnění”, by tedy jen sloužilo agendám mocných skrytých zájmových skupin ve vojensko-průmyslovém odvětví i té podivné sbírce náboženských fanatiků, kteří touží po Armageddonu – a čím dříve, tím lépe.

Pokud si čtenář myslí, že takový podivný amalgám militaristů a náboženských sekt je nepravděpodobný, stačí si vzpomenout na podivné názory Třetí říše. Nebo v bližší minulosti, na názory amerického ministerstva vnitra – například ministra kabinetu během Reaganovy éry, který se jmenoval James Watt. Když si nebyl vědom, že mikrofon nepřestal nahrávat jeho připomínky, prohlásil (v roce 1980), že není třeba se starat o problémy životního prostředí, protože brzy přijde Armageddon a svět bude tak jako tak zničen… Tento bizarní názor muže, který tvořil a aplikoval politiku pro ministerstvo vnitra vlády USA, byl později zveřejněn v médiích. Můžete to vnímat jako komickou historku, ale co to vypovídá o míře, do jaké mohou takové názory mít vliv na utajovací politiku UFO obecně a na odtajnění konkrétně? Zjistili jsme, že takové názory, ač se mohou zdát bizarní, silně formují vývoj politiky utajování UFO.

A nejvíce znepokojující ze všeho je, že tato podivná směs vojenského kosmického řinčení zbraněmi a bizarní náboženské víry jsou dominantními sílami utvářejícími jak „civilní” UFO komunitu, tak plánované eventuální “odtajnění”. Byli jste varováni.

Racionálnímu a inteligentnímu člověku se mohou takové pohledy zdát směšné. Proč, můžete se ptát, by někdo chtěl kosmickou válku, Armageddon a zničení Země? Abyste to dokázali pochopit, musíte se na to dívat z úhlu pohledu takových lidí, kteří těmto nesmyslům uvěřili – lidí, jako je James Watt. Proč se starat o trochu odlesňování, znečištění ovzduší a mrtvé oblasti oceánů, pokud celý svět bude tak jako tak za pár let zničen?

Ale tyto úvahy jdou ještě dál. Toto fanatické smýšlení v sobě obsahuje koncept, že v důsledku Armageddonu dojde k návratu Krista a ke spáse dobrých lidí. V dnešní době mohou lidé svobodně věřit tomu, čemu chtějí. Ale objevili jsme úmyslné ovlivňování politiky utajování UFO takovými představami. Někteří z těchto lidí chtějí Armageddon – a chtějí ho co nejdříve.

Militaristé a váleční štváči, kteří touží “nakopat mimozemšťanům zadky” (jak bylo řečeno ve filmu Den nezávislosti), mohou ve skutečnosti jen chtít získat záminku ospravedlňující jejich existenci a donutit svět, aby utratil obrovské sumy peněz na vnímanou (i když smyšlenou) hrozbu z vesmíru.

Ale v mysli některých osob, vysoce postavených mezi těmi, kdo řídí utajování UFO, se tyto dva pohledy setkávají. V jejich mysli dochází ke sloučení militarismu a eschatologie. K propojení Star Wars a Armagedonu.

Když jsme se podívali na historii civilní UFO komunity a historii politické skupiny, která se zabývá utajováním UFO, nemohli jsme si nepovšimnout progresivního prorůstání druhé skupiny do první. A to natolik, že v současné době existují projekty, které zdánlivě jsou nevinnými civilními iniciativami, ale ve skutečnosti jsou zcela kontrolovány a financovány ultra-tajnými projekty.

Naše opatrné zkoumání těchto projektů vyústilo v znepokojující zjištění, že hluboce utajení agenti černých projektů úzce spolupracují s údajnými výzkumnými pracovníky, novináři a vůdčími osobnostmi UFO komunity. Operativci CIA a vojenské výzvědky spolupracují s hlavami civilních think-tanků, bohatými podnikateli, eschatology a poradci z oblastí “civilních” technologií i vědeckými pracovníky – kteří jsou sami zastánci bizarních náboženských systémů zahrnující konec světa a mimozemšťany…

To jsou noví „vyvolení“, plánující odtajnění problematiky UFO / ET. Jsou v kapse finančních a energetických makléřů, kteří jsou ovládáni tajnými skupinami majícími na svědomí utajování UFO. Celé to vypadá jako civilní iniciativy. Tak nevinné. Tak dobře míněné. Tak „vědecké“. A mimochodem, kvůli ufounům Vám padá nebe na hlavu a my potřebujeme Vaše peníze a Vaše duše, abychom vás proti nim ubránili.

Nenechte se oklamat. Musíte si být vědomi temných scénářů, které by někteří rádi vytáhli na světlo světa. A je třeba vědět, že existují alternativy. Pokud bude světu předloženo „odtajnění“, které bude xenofobní, militaristické a děsivé, budete vědět, že pochází z dílny tajných, temných skupin pracujících v zákulisí – bez ohledu na to, jak úctyhodná osoba nebo skupina za nimi bude stát.

A pamatujte: tento plán “odtajnění” zahrnuje útok falešných UFO vyrobených lidmi na Zemi na vojenská zařízení na Zemi. Takové řízené využití moderních technologií pro podvodný “útok mimozemšťanů” by bylo podniknuto za účelem “odhalení” zarámovaného do válečného kontextu. V takovém scénáři bude většina lidstva oklamána, že hrozba z vesmíru je tady – a že proti ní musíme za každou cenu bojovat. Nebude se ale jednat o nic jiného než o dlouhodobé finanční a sociální zabezpečení vojensko-průmyslového komplexu. Právě proto budou potřeba lidé, kteří dokáží odhalovat a zveřejňovat tento druh podvodů.

Ale proč bychom měli čekat na uskutečnění těchto temných scénářů, které mají být vypuštěny na nic netušící svět? Zde je lepší nápad: proč se nesjednotíme a nezahájíme odhalení, které se by bylo podobnější prvnímu scénáři popsanému výše? Tomu, které vede k míru, ne k válce. Tomu, které směřuje k udržitelnému a krásnému světu, bez znečištění, zato s hojností všeho. Tomu, které se vztahuje k neznámu místo střelby částic paprskové zbraně do temnoty vesmíru.

Uvítám, pokud mě kontaktují ti, kdo mohou přijít s poznatky z první ruky o machinacích uvedených v tomto článku a kdo chtějí takové šílenství zastavit. Temnota a tajemství se nedokáží ubránit, pokud světlo reflektorů svítí přímo na ně. A čím více z nás bude držet v rukou tyto reflektory, tím lépe.

Zlo vítězí, když dobří lidé nedělají nic. Tuto lekci se učíme po tisíce let lidské historie. Stojíme na počátku nové doby a čeká nás nový svět – ale musíme ho přijmout a pomáhat je vytvářet. Pokud zůstaneme nečinní, svět půjde, kam ho povedou jiní – alespoň v krátkodobém horizontu.

Steven M. Greer M. D.

Podobné články

Jeden komentář k "Když odtajnění slouží utajení"

  • Narcis napsal:

    Článek se nese v obvyklé úsměvné víře že MZ jsou jen dobří a vyspělí. Jenže pokud alespoň část starověkých bohů byla maskovanými MZ tak to svědčí o tom že se chovají jako normální biologické bytosti se svými potřebami, radostí i mstivostí a krutostí. Právě kvůli takovým lidém jsou ufologové házení do jednoho pytle se sektáři – akorát toho jejich bůžka a autoritu nahradili ET. Představa že odkudsi přiletí ET a začne tu zlatý věk a lidem budou létat pečení holubi do úst je pro každého racionálně smýšlejícího člověka představa k smíchu a zároveň k politování na ty co takovým bludům věří.

Napsat komentář