Labyrinty: Rozhovor s Vjačeslavem Tokarjevem

5451x 14. 03. 2019 1 čtenář

Vjačeslav Tokarjev je badatel, vědec a cestovatel, je členem Mezinárodního klubu vědců, Ruské zeměpisné společnosti a prezidentem vědecko-výzkumného hnutí Dědictví Arktidy.

Rozhovor

Vjačeslave Viktoroviči, jste profesionální geolog, doktor technických věd, účastník a organizátor množství velmi zajímavých výzkumných expedic, které studují dávné civilizace a megalitické kultury – pyramidy, menhiry, dolmeny a labyrinty. O labyrintech si většina lidí myslí, že se jedná o jakési ochranné konstrukce, o ozdobu zahrad případně slouží k zábavě (např. v dětských hrách). Vy nabízíte na labyrinty poněkud jiný úhel pohledu, jaký vztah k nim vlastně máte Vy?

Vjaceslav Tokarjev

Jejich použití může být opravdu různé. Někdo má labyrinty za prostředek k ukončení pohřebních obřadů a jiným pomáhají třeba při rybolovu. Smysl pojmu labyrint, jak ho vidí společnost, je založen na jeho interpretaci ve výkladových slovnících. Nejčastěji se jedná o definici, že labyrint je dvou- nebo trojrozměrná struktura v prostoru, která sestává z různých spletitých cestiček, vedoucích buď do cíle, či k východu, anebo slepých cest.

Labyrint j podle jednoho ze slovníků egyptské slovo, které se vykládá jako komplikovaná stavba se spletitými chodbami a prostornými komnatami. V dalším slovníku (V. I.Dalja) se jedná opět o proplétající se cesty, průchody nebo místa, odkud není jednoduché najít východ. Dále je tam upřesněno, že labyrinty jsou známé ze starověkého Egypta a z ostrova Kréta. Jak ukazují výsledky zkoumání dávných civilizací, lidé se vždy z neznámých důvodů snažili pochopit labyrinty a další podobné struktury spojené s otáčivým pohybem – kruhy, kromlechy, ulity anebo spirály. Jejich zobrazení můžeme najít mezi skalními kresbami, na mozaice podlah v Pompejích, i ve staroindickém eposu Mahábhárata.

Proč jsou vlastně lidé tak přitahováni nějakými nepochopitelnými motanicemi? Osobně si myslím, že bloudění za účelem nalezení východu ze slepých uliček, může v reálném životě probíhat na mnoha místech. A labyrinty vždy přitahovaly a přitahují člověka tím, že mu ukazují cestu ke Světlu, východ z mračného bytí. Jde o pouť, která očišťuje od hříchů, utrpení a nesnází, pouť za vyšším posláním člověka.

Kdo, podle Vašeho názoru, vymyslel labyrinty a jaký byl jejich původní účel?

Je těžké soudit, jaké události a mysli se odehrávaly a probíhaly v prvopočátečních dobách. Jednotlivá svědectví se dochovala ve starořeckých mýtech, jedním z nich je i legenda o Mínotaurovi. Na Krétě se nachází Mínóův labyrint, jehož výstavba mu byla údajně doporučena orákulem, aby se mohl očistit od hněvu bohů, vyvolaného podvodem Mínóa, a tím ukončit řadu pohrom jak v jeho životě, tak i v zemi.

Labyrint na hoře Beštau, severní Kavkaz

Labyrint vybudoval věhlasný stavitel Daidalos. My tuto legendu známe ale až z písemností z 6. stol.n.l. Osobně se domnívám, že v této, o dost pozdější interpretaci, je nemálo nepřesností, chování mnohých mýtických postav neodpovídá jejich původnímu charakteru. Proč se právě bílý býk stal zdrojem nesvárů v královské rodině? A vůbec, proč vlastně býk? Víme, že v dábném starověku byl býk symbolem boha Slunce, které nesl na svých rozích. A v legendě je toto zvíře obětováno. Starověcí bozi zřejmě vyklidili svoje místa pro nová náboženství a bylo proto potřeba vytvořit nové „jeviště“ a přepsat dávné texty.

Orákulum bylo prostředníkem mezi bohy a lidmi a ukázalo cestu vedoucí přes očištění od hříchů k blahu. To by znamenalo, že labyrinty byly stavěny podle znalostí bohů, aby mohly lidstvu předat znalosti o jiných a vyšších světech. Aby bylo s jejich pomoci možné dosáhnout dokonalosti a souladu s okolním světem. A proč je vlastně Mínotaurus v legendě tak krvežíznivý? Setkali jste se někdy s kravami nebo býky, kteří jsou masožraví? Víme přece, že to jsou býložravci, což znamená, že již tenkrát měl někdo zájem na šíření určitých informací. A ten někdo byl utajovaný a jeho identita se skrývá za“sedmi pečetěmi“.

Pokusím se krátce zanalyzovat, co se tenkrát vlastně odehrálo. Proč tehdy i nyní byli a jsou po celé zemi vybíráni nejlepší chlapci a děvčata? Správně, jedná se o studium na univerzitách. A chrámy a paláce byly v dávné minulosti místem vzdělávání, kde byl vychováván budoucí výkvět země. V těchto místech mizeli na dlouhých devět let ti nejlepší z nejlepších, v chrámech-labyrintech. Mínotaurus byl jejich ochráncem, nebo-li dnešním rektorem vzdělávacího ústavu v hlavním městě Knóssu za vlády krále Mínóa.

Takže znovu se vracíme k legendě o Mínotaurovi, co se nám tedy snaží sdělit? Podle mne je v tomto mýtu popsáno původní archaické pojetí, kdy lidé byli ještě bohy a mohli společně vytvářet a ovlivňovat harmonii a rozvoj naší planety. Poté ale došlo k pádu do hříchu (v tomto případě Mínós oklamal bohy tím, že bílého býka vyměnil před obřadem obětování za jiného) a byl vystavěn labyrint k očištění se od hříchů a odvrácení pohrom.

Říká se, že se v labyrintech lidem často vybavuje starověké Řecko a Mínotaurus. Kde se vlastně labyrinty ve světě nachází? A kde je můžeme najít v Rusku?

Ve skutečnosti je těžké říct, kde se na naší planetě labyrinty, případně další „točivé“ struktury, nenachází. Pokud je někde neobjevili, znamená to, že zatím málo hledali.

V Rusku se tradičné již dlouhá léta zkoumají labyrinty na pobřeží Barentsova, Bílého a Baltského moře. Stejně tak jako i u břehů Oněžského a Ladožského jezera. Hory Kavkazu jsou na první pohled odtamtud dost vzdálené, ale i tam byla v roce 2000 vydaná vědecky pojednaná kniha Dagestánské labyrinty. Autorem je známý vědec a architekt S.O. Magomedov.

Pravoslavné chrámy byly ještě do 17. století často vyzdobeny ikonami s vyobrazením labyrintů, kde v jejich středu stojí člověk a před ním se otevírají spirálovité spletité cesty, vedoucí buď nahoru – do království nebeského, nebo směrem dolů – do míst zdroje utrpení a říše Satana. Pak přišly církevní reformy a naprostá většina těchto ikon byla zničena. Dochovaly se pouze dvě, Duchovní labyrint a Cesta do ráje, v Novojeruzalémském klášteře v Moskevské oblasti a v Katedrále Panny Marie Kazaňské v Petrohradu.

A víte o nějakých mystických příhodách, spojených s labyrinty?

Za labyrinty považujeme především různé složité točivé struktury, které jsou také vlastní základním modelům vzniku a vývoje Vesmíru. Když do nich vstupujeme, tak se vědomě či spontánně začínáme dotýkat Jednotného energo-informačního pole celého Vesmíru. A v tu chvíli máme možnost ovlivnit přírodní i společenské prostředí, které nás obklopuje.

Podivné příhody se při procházení labyrinty dějí neustále a zažívají je prakticky všichni účastníci. Seznam by byl velmi dlouhý, počínaje změnou počasí, stahování se k labyrintům lesní zvěře (přichází veverky, krtci, zajíci) a ptáků; pokračuje růstem rostlin, hlubokým šumem a konče pocity příjemného tepla. A jak labyrinty působí na lidi, kteří jimi procházejí? Po uplynutí několika hodin po průchodu se často dějí převratné změny v psychice lidí – dokážou se podívat na cesty svého osudu a pozměnit jej. Žertem říkáme, že labyrinty jsou také „vynikajícími kuplíři“, protože množství uzavřených sňatků a počet následně narozených dětí, nejsou malé. Kromě toho jsou labyrinty velmi účinné v léčení různých zhoubných závislostí.

Mají místa, kde se labyrinty nacházejí, zvláštní energii? A ovlivňují nějakým způsobem prostředí a člověka?

Energie se v labyrintech projevuje ve všem a okamžitě. Všechno, co se může kývat nebo točit, se začíná pohybovat. Když v labyrintech pracujeme s přístroji GRV (pozn. překl.: GDV – Gas Discharge Visualization, technika ke zkoumání vyzařování fotonů a elektronů v elektrickém poli od lidské bytosti až po drahokam, vyvinutá Dr. Korotkovem, bioelektrografie), vidíme na počítači v biopolích lidí, rostlin, kamenů i vodního prostředí významné změny. Při provádění experimentů s vnímáním toku času, zjišťujeme, že dochází ke změnám, které jsou za hranicí statistických odchylek.

Existuje propojení labyrintů s předchozími civilizacemi na Zemi, nebo dokonce i s mimozemskými?

Bezpochybně. Vždyť lidé jsou těmi nejdůležitějšími mimozemšťany na planetě Země. Halíme se do oděvu a stavíme si domy, abychom se ochránili před podnebím a přírodou. A putováním po Vesmíru získáváme poznatky o jeho zákony a používáme je při stavbě svých chrámů. A mezi ně patří rozhodně i labyrinty.

Můžeme mystické vlastnosti labyrintů přirovnat k vlastnostem pyramid?

Jak pyramidy, tak i labyrinty, můžeme označit za nástroje spojení se vzdálenými světy. Umožňují člověku vstoupit do proudu torzních polí Vesmíru a v nich prakticky začít naráz vnímat – vidět i slyšet, libovolné toky událostí. A slyšet i tlukot srdcí všech obyvatel daného světa. Nedávno jsme vytvořili nový model, který propojuje Pyramidy a Labyrinty v jeden celek. V roce 2019 máme v plánu začít s výstavbou.

Mohou mít v sobě labyrinty nějaká skrytá poselství, co by v nich mohlo být zakódováno?

Člověk se zrodil k obrazu božímu a labyrint je kopií struktury Vesmíru – projekcí toků torzních energo-informačních polí na horizontální zemský povrch. Na seminářích, které pořádáme na téma labyrinty, učíme tato skrytá poselství „číst“ a předáváme i znalosti o tom, jak je systém vytvořen a jak se rozvíjí život ve všech směrech a projevech. V úvodní hodině je hlavním tématem Labyrint jako živá buňka Přírody a Člověka.

Jak mohou být labyrinty používány v současném světě? Mohou pomoci obyčejnému člověku?

Pokud se člověk chce rozvíjet a je v harmonii s vibracemi Vesmíru a současného světa, které se soustavně mění, mohou mu v tom Labyrinty pomoci. Je ale potřeba mít vždy na paměti, že se jedná pouze o jeden z mnoha nástrojů, a každý z nás se sám rozhoduje, jakým chce být a jakou cestou se vydá. Zda bude na straně lásky, míru a dobra, anebo se nechá vést zištnými a zhoubnými motivy.

Jste prezidentem mezinárodního vědecko-výzkumného hnutí Dědictví Arktidy, jaké jsou cíle tohoto hnutí?

Zabýváme se výzkumem odkazu a technologií minulých civilizací na Zemi, hledáme správná řešení, která by mohla podpořit vývoj a pomohla překonat různé krize a katastrofy. Rozhovor vedla Jelena Krumbó pro stránky Mir tajn.

Poznámka překladatele: v našich krajích pořádá průchod labyrintem (kopií labyrintu z Chartres) čas od času Jan František Bím.

Podobné články

Napsat komentář