Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě – 10. díl

110824x 29. 08. 2016 1 čtenář

Jednou jsem to již řekl a opět potvrzují, že následující text je absolutní pravda a není to fikce. Byl sestaven ze tří originálních magnetofonových nahrávek, které byly provedeny 24. dubna 2000, během mého druhého rozhovoru s plazím stvořením, známým jako „Lacerta“. Na žádost Lacerty, byl originální text ze 31 stran přepracován a zkrácen, aby se zabýval jen některými otázkami a odpověďmi. Některé odpovědi na položené otázky byly částečně zkráceny nebo dány ve znění pozdějších úprav. Bylo dokonce provedeno „zjemnění“ zprávy a její význam. Tyto části rozhovoru buď nejsou uvedeny, nebo v přepisu jen částečně, pokud se zabývaly především osobními problémy, paranormálními jevy, sociálním systémem plazích druhů a mimozemskou technologií a fyzikou.

Záznam Oleho K. ze 03.05.2000

Otázky a odpovědi ze druhé části rozhovoru.

 

Otázka: V dopisech, které jsem dostal, byla často otázka, zda byste mohla podrobněji popsat pokročilou fyziku, jak jste ji komentovala minule. Mnoho lidí říká, že vaše slova nedávala smysl. Například, jak fungují UFO,  jak létají a provádějí manévry které dělají?

Odpověď: Měla bych to lidem vysvětlit? Není to všechno tak jednoduché. Nech mě o tom chvíli přemýšlet. Vždy musím používat velmi jednoduchá slova, abych ti byly jasné základní principy vyšší vědy.

Zkusme to: musí ti být jasno o některých základních věcech. Úplně první věc je, že musíš rozdělit pojmy fyzického světa, protože každá realita se skládá z různých úrovní; řekněme pro jednoduchost, že se skládá z hmoty, která je iluzí a je jen působením polí v prostoru. (Poznámka překladatele ze švédštiny: Není zde legitimní překlad slova „Feldraum“; „Feld“ znamená „pole“, „Raum“ znamená prostor, pokoj, rozlohu. Proto jsem to přeložil jako „sféry vlivu“. Typicky český termín by snad byl pojem „energetické pole“, proto to tak budu překládat.)

   Některé fyzikální podmínky jsou spojeny pouze s hmotou (jako třeba „beton“), zatímco jiné a složitější podmínky jsou spojeny pouze s vlivem polí na hmotu. Vaše pojetí fyzického světa je založeno na prosté iluzi hmoty. Tato iluze je dále rozdělena do tří základních stavů hmoty (pevný, kapalný, plynný). Čtvrtým a velmi důležitým stavem, který také existuje a na který musíte jednoduše brát ohled, hraničí se sférou vlivu a je to stav plazmy. Pro tebe uvádím, že teorie pro řízenou přeměnu nebo zvýšení frekvence vibrací hmoty a stabilní existence tohoto čtvrtého stavu hmoty není příliš běžná, nebo je u vás na velmi primitivní úrovni.

Poznámka na okraj: Existuje celkem pět stavů hmoty, ale na post-plazmatické skupenství bychom opravdu museli jít příliš daleko, a to by vás jen mátlo. Kromě toho, to není nutné, mimo pochopení základní teorie, spojené s různými jevy, které byste charakterizovali jako nadpřirozené.

Nyní, zpátky k podstatě: Plazma … nyní nemám plazmou na mysli jen „horký plyn“ – jako váš koncept, který je obecně zjednodušeně vysvětlován lidem, ale spíše mám na mysli vyšší souhrnný stav hmoty. Plazma není stav hmoty, je to speciální druh hmoty, na pomezí mezi její hmotnou existencí a energetickým polem, kdy přestává pevná hmota existovat a přerůstá v čistou energii různého druhu, kde je jedno, zda je zhuštěna nebo zředěna.

   Poznamenávám, že není žádné přesné vysvětlení uvedených termínů, jak jsou používány v tomto konceptu. Váš výklad je stejně dobrý, jako můj. Čtvrté skupenství hmoty je velmi důležité pro určité fyzikální podmínky, které mohou být použity například pro generování antigravitace. V podstatě, ve světě reálné fyziky, nejsou žádné bipolární síly, ale spíše jen „pozorovatel závislý na náhodném chování“, jednoduše, existuje jen velká jednotná síla na různých úrovních.

Antigravitace neboli posun gravitační charakteristiky do opačné úrovně je možná, například způsobuje levitaci pevné hmoty. Tato metoda se používá námi i mimozemšťany, částečně jako prostředek k pohonu našich UFO. Vy lidé zkoušíte podobné principy na zcela primitivní úrovni ve vašich tajných vojenských projektech, ale protože jste nám víceméně ukradli tuto technologii, která vám byla později úmyslně předána mimozemšťany ve zkreslené podobě, tak vám chybí skutečné teoretické porozumění a jako důsledek toho, budete muset bojovat u vašich UFO s problémy nestability a záření. Podle mých informací, již zemřel velký počet lidí, protože je zasáhlo intenzivní záření a poruchy silového pole. Nemám pravdu?

Toto je také příkladem záležitosti, týkajících se otázek „dobra“ a „zla“. Vy lidé si hrajete s neznámými silami, a tak způsobíte smrt kolegům vašeho druhu, protože umírají pro velkou věc, kterou je pokrok vaší technologie, a která bude nakonec stejně použita za účelem války, tedy k nekalým účelům. Nyní se zdá nepochybné, že jen minimum lidí má nějaké znalosti o těchto projektech, které jsem ti vysvětlila, a které jsou přísně tajné. Jak jsem řekla, další stav hmoty v pořadí základních stavů, je jednoduše nejvyšší stav, ale to je jen částečně správné. Pokud nemůžete tyto síly ovládat, pak je lépe se o to ani nepokoušet. Ale tvůj druh byl vždy tak naivní, že si od nepaměti zahrával se silami, které jste nepochopili. Proč by se to mělo někdy změnit?

Pamatuješ si na tu záležitost měděné fúze? Prostřednictvím fluktuace indukovaného pole záření v přesném úhlu, měď reaguje s jinými prvky. (Studená fúze hmoty? – pozn. překl.) Hmota je jen iluzí, její částice a indukované pole se v oblasti vlivu navzájem překrývají, hlavní efekt tohoto procesu by se měl podle předpokladů projevit, jako bipolární znak.    Výsledné spojení hmoty a pole by tedy nemělo být stabilní jako normální stav hmoty a je nevhodné pro další účely. V důsledku toho, že celé pole je posunuto k vyššímu stavu skupenství plazmy, celé spektrum hmoty je tímto násilným přechodem posunuto k opačnému pólu. Toto není ve skutečnosti silové pole, ale podobá se to poměrně úzce gravitačnímu posunu. Toto posunutí způsobí „naklopení“ působení bipolární síly, která již nyní neproudí dovnitř silového pole, nýbrž proudí částečně na jeho okraj. Výsledkem je rozvrstvené silové pole, které lze velmi obtížně modulovat určitým technickým způsobem, ve vztahu k jeho vlastní charakteristice.

Může to také vést k většímu počtu funkcí, například prováděných velkými létajícími objekty, které se mohou vznášet a manévrovat. Pole může také vykonávat maskovací funkci v oblasti elektromagnetického záření, stejně jako manipulaci časové posloupnosti událostí, ale skutečně jen ve velmi omezené míře a další podobné věci. Jsi obeznámen s vaším „efektem kvantového tunelu“? Za pomoci určitých charakteristik těchto polí, kdy frekvence a vzdálenost od zdroje jsou dostatečně vysoké, je možné dosáhnout i zrušení kmitů ve skutečné hmotě. Bohužel, celá tato věc, kterou jsem ti vysvětlila, za pomocí vašich slov, se zdá být poněkud nedokonalá, jak se obávám. Zní to dosti zvláštně a nepochopitelně, ale možná, že toto jednoduché vysvětlení ti bude k užitku, pokud to  pochopíš. Možná, že taky ne.

Otázka: Máte vědecké zdůvodnění pro nadpřirozené síly, jako je tomu například u vaší schopnosti ovládat myšlení?

Odpověď: Ano. Za účelem vysvětlení, musíš nejprve uznat fyzickou realitu sféry vlivu. Pokusím se to vysvětlit. Budeš se muset mentálně oprostit od iluze, že to, co vidíš, je skutečná podstata vesmíru. To je v nejlepším případě, jen povrchní pohled. Představ si, že všechny předměty zde: jako ty, tato tabulka, tužka, toto technické zařízení, tento papír, ve skutečnosti neexistují, ale že jsou spíše jen výsledkem kmitání silových polí a koncentrací energie. Vše, bez ohledu na to, že to vidíš, každý tvor, každá planeta a hvězda v tomto vesmíru, má „informačně-energetický ekvivalent“ ve sféře vlivu, která se nachází v základním kosmickém poli, na  obecné úrovni věcí. (Morfogenetické pole dle Sheldrakea – pozn. překl.) Tam však není jen jedna úroveň, ale mnoho.

Minule jsem se zmínila, že vysoce rozvinuté druhy, které jsou schopny měnit úrovně, což je něco zcela odlišného od jednoduché změny vesmírných bublin, protože bubliny jsou součástí všech úrovní. Rozumíš? Dimenze, jak jim říkáte, jsou součástí samotné bubliny nebo vesmírné „pěny“, jsou tedy součástí jediné úrovně, která je vrstvou ve sféře vlivu, zatímco sféra vlivu, týkající se fyzického rozměru, je v podstatě nekonečná. Je složena z nesčetných vrstev energoinformačních polí a obecných úrovní. Ve sféře vlivu nejsou žádné nulové úrovně, všechny jsou stejné, ale jsou od sebe odděleny prostřednictvím jejich energetických stavů. Teď jsem si všimla, že jsem tě zmátla. Myslím si, že bych měla přestat s tímto vysvětlením.

 Otázka: Ne, prosím pokračujte. Jak konkrétně nadpřirozené síly vznikají?

Odpověď: Dobře, zkusme tedy něco jednoduššího. Opět platí, že to není úplně přesné, ale začněme takto: Hmatatelný svět, se z tohoto pohledu odráží ve sféře vlivu jako pole s odlišnými vrstvami. Tyto vrstvy obsahují informace, jako například o základní struktuře hmoty neboli frekvenci strun, zde je také uložena informace, vyplývající ze vzniku hmoty. Jsi obeznámen s lidským pojmem morfogenetických polí? Jedna část vrstvy by mohla být takto popsána. Je tu však ještě další mezivrstva, pro kterou bohužel nemá lidstvo výraz, protože tato teorie není obsažena v lidském poznání. Říkejme jí „para-vrstva“, která  je zodpovědná hlavně za vše, čemu říkáte PSI a nadpřirozeno, a která leží mimo hranice vaší primitivní vědy. Tato para-vrstva leží mezi vrstvou hmoty a morfogenetickou vrstvou pole, ve sféře jejího vlivu. Může se aktivně spojovat s oběma. Vaše tělo, například, je zrcadlením pole v rovině prostoru. To ale neznamená, že zde také neexistují svaly, krev, kosti, ve formě hmotných řetězců nebo atomů, ale nejen to.

Existence čehokoli je vždy duální. Některé vrstvy pole obsahují základní informace o pevných látkách vašeho těla a jejich frekvenci, zatímco ostatní vrstvy obsahují informace o vašem duchu, vašem vědomí nebo řečeno z náboženského pohledu, o vaší duši. Vědomí je v tomto případě jednoduchá energetická matrice, rozdělená do různých vrstev, podle jejich sfér vlivu, nic více a nic méně. Skutečné vědomí může také existovat na straně hmoty, ale pouze ve formě postplazmatické (pátá forma hmoty). S potřebnou znalostí fyziky a odpovídající technologií, může být vědomí, neboli jeho matrice, čili duše, odděleno od oblasti svého působení ve hmotě. Ta pak může, navzdory tomu oddělení, po určitou dobu i nadále existovat soběstačným způsobem. To má podivný okultní název „ukradená duše“. Ale především, mluvíme tady o vědě, ne o magických nebo temných silách.

(Poznámka Oleho K.: „Ukradená duše“ byla uvedena v jednom z radikálních, nábožensky motivovaných názorů, v souvislosti s plazí rasou.)

    Ale zpět ke tvé otázce: Bytosti se silnějšími duševními schopnostmi mohou mít přímý vliv na para-vrstvu, za pomoci jejich pole vědomí. Tato vrstva pak není přístupná jen jednotlivci, ale je spíše součástí obecné informační vrstvy, mohli byste ji nazvat v prozaickém smyslu společenskou duší, která je spojena s veškerou živou a neživou hmotou a veškerým vědomím, které existují na této úrovni. Biologická příčina těchto schopností je na straně hmoty, mimochodem, je to hypofýza, která vždy generuje frekvence pro aktivní řízení sféry vlivu. Dokonce i lidé by mohli teoreticky mít tuto schopnost, nicméně, jste silně zablokováni v této záležitosti. Jak jsem již řekl, para-vrstva může komunikovat s myslí, stejně jako s hmotou.

Například, pokud se rozhodnu ještě jednou využít své duševní síly, abych přesunula tuto tužku, pak zjednodušeně řečeno, si představím v mé mysli, jak se moje vědomí rozšiřuje na tuto tužku v post-plazmatické podobě. Ve sféře mého vlivu to způsobuje zároveň automatický příkaz vědomí para-vrstvě, pro interakci s hmotou tužky. Vzhledem k tomu, že para-vrstva se neomezuje pouze na tělo, není problém, když tam tužka leží, že ji mohu neomylně zasáhnout, a to bez ohledu na to, abych pohnula svým tělem. Postplazmatické pole je zde, para-vrstva na druhé straně. Mám kontrolu nad tužkou a interakce se přenáší na hmotu tužky do té míry, že mohu měnit způsob, jak se pohybuje.

   (Poznámka Ole K .: Potvrzuji, že výše uvedená tužka v té chvíli náhle vyskočila do vzduchu do výšky 20 cm a pak spadla zpět na plochu stolu. Zvuk je jasně slyšet na záznamovém pásku. Nikdo se viditelně této tužky nedotkl.)

 Otázka: To je fascinující. Které druhy paranormální aktivity lze takto ovládat?

    Odpověď: Všechny druhy. Vše, co nazvete paranormální. Jak jsem řekla, tato speciální vrstva leží ve sféře vlivu mezi hmotovými a morfogenetickými informačními vrstvami a může reagovat na obou stranách. To znamená, že může být ve styku s pevnou hmotou, stejně jako s duševními informacemi, jimiž lze dosáhnout vše, co je obecně označeno jako telekinese a telepatie.

Absorpční spojení s jiným vědomím, je obecně odděleno od ovládání, od jednoduchého vlivu na hmotu, protože různá pole vědomí pracují s různými frekvencemi. Vědomí, které vysílá nebo vědomí které poslouchá, se musí nejprve přesně vzájemně frekvenčně přizpůsobit, než je možný jakýkoli přístup. Většina druhů bytostí má také možnost zablokovat cizí přístup, ale lidé to nemají. Doplňuji, že obecně platí: čím silnější je paranormální schopnost druhu, tím jednodušší je přizpůsobení a přístup.

Naše vlastní schopnosti nejsou tak silně vyvinuté, protože se nejprve musíme naučit konkrétně působit na cizí mysl, abychom využili naše mimikry, například u vás je maskování docela jednoduché používat, díky vašemu on/off vypínači. Některé z těchto schopností se také částečně dědí; matka a dítě mého druhu jsou například přesně sladěni během prvních měsíců života, částečně již ve vajíčku a během těhotenství, kdy komunikují telepaticky.

Abychom mohli působit na lidi, potřebujeme určité množství času na cvičení, navzdory vaší jednoduché struktuře. Proto je například zakázáno dospělým jedincům mého druhu před „věkem osvícení“, vycházet k povrchu Země. V případě, že nejsou plně vyvinuty naše schopnosti, nebezpečí objevení vámi by bylo příliš velké. Mimochodem, samozřejmě existuje celá tajná věda o skutečných možnostech, které mohou dát jedinci tyto schopnosti, ale o tom já opravdu nic přesného nevím.

Kdykoliv má být ovlivněna cizí mysl, jsou zde některé obecně platné kroky, které jsou stanoveny pro pohyb mezi jinými mimozemskými druhy. Za prvé a především, je to vjem cizí vibrace, obecně to, co se automaticky děje v mozku, pro jedno pole vibrací a pro ostatní kvazi-elektrické mozkové vlny v běžném prostoru, který zaujímá hmota. To není zvláště obtížné. Pak člověk prostě sonduje vědomí druhého v post-plazmatickém stavu, jestli sféra vlivu reaguje a je tam spojení. Nyní je možné přečíst informace z prvního vědomí a zaznamenat požadované informace ve druhém vědomí správným způsobem. Minule jsi se ptal, zda lidé mají možnost ochránit sami sebe proti tomuto vlivu a říkala jsem ti, že jen s bdělou a soustředěnou myslí máte jakousi šanci to vydržet. V tomto stavu se vibrace mysli mění velmi náhle a přístup se stává složitějším; přesněji řečeno, může to způsobit bolestivý zpětný ráz. Kdykoliv zavřeš oči, pak se pole vnímání stane „plochým“ a cizí přístup do mysli je bez omezení okamžitě možný. Pokud jde o vaše šance proti rozvinutějším druhům, nemáte vůbec žádné. Jsou schopni upravit své vibrace rychleji, než vy je můžete změnit. Mohla bych to dokonce demonstrovat na vás, ale minule jsi byl opravdu zděšený a zmatený, takže prostě zůstaneme pouze u teorie.

Toto vysvětlení ti pravděpodobně bude znít, jak bys řekl, jako něco esoterického nebo z okultní oblasti, či magie. Důvodem pro to je pouze to, že vám chybí základní pochopení, neznáte příčiny a důsledky. Všechny paranormální jevy mají čistě přirozený původ. Nic z toho nemá nic společného s nadpřirozenými schopnostmi. Vyrůstáme s tímto druhem poznání, víme, jak jedinec využívá těchto schopností a odkud pocházejí. Jsme seznámeni s teorií a praxí. Ty ne! Proto nechápeš, co se děje ve vašem světě, když vidíš pouze jednu stranu mince, nikoli druhou.

Vše, co je paranormální, je duální a existuje v prostoru, který zaujímá hmota, bez ohledu na to, jaká je oblast vlivu. Chceš-li to vysvětlit, tak to lze objasnit pouze přijetím posledního poznatku, že sféra vlivu je základem všeho. Uvítala bych, kdybychom ukončili tyto vědecké otázky, protože odpovědi nejsi schopen pochopit. Víceméně ztrácíme drahocenný čas tím, že to děláme.

Lacerta: plazí bytost, žijící v podzemním světě

Další díly ze seriálu

Jeden komentář k "Lacerta – plazí bytost, žijící v podzemním světě – 10. díl"

 • Looper napsal:

  ZROVNA TENTO DÍL JE SLABŠÍ, VYSVĚTLENÍ NENÍ SROZUMITELNÉ, ALE JSEM SI NAPROSTO JIST, ŽE TO LZE VYSVĚTLIT SROZUMITELNĚ, ALE NA DRUHÉ STRANĚ CHÁPU, ŽE LACENTA O TO NEMÁ ZÁJEM. ZÁJEM BY O TO MĚLI MÍT LIDÉ.

  POUHÝM PŘEKLADEM MEZI DVĚMA LIDSKÝMI JAZYKY VZNIKAJÍ NESMYSLY.
  A TŘEBA ANGLIČANÉ SE PRO NÁS VYJADŘUJÍ TĚŽCE NELOGICKY.
  PROTO JE TĚŽKÉ BÝT PŘEKLADATELEM.

  NO NIC – UČITELÉ VE ŠKOLÁCH, OBZVLÁŠT VYSOKÝCH, BEROU VELKÉ PENÍZE ZA TO, ŽE NIČEMU NEROZUMÍ ALE TVÁŘÍ SE ŽE ROZUMÍ VŠEMU.
  LACENTA PRACUJE ZADARMO.

Napsat komentář