Lidstvo bez paměti: zapomenutá časová osa událostí před i po potopě světa

2516325x 17. 08. 2017 1 čtenář

Je lidstvo skutečně biologickým druhem bez paměti? Existuje snad zapomenutá historická časová osa naší planety, ignorovaná tradičními historiky?
Podle některých teorií, podložených historickými záznamy, je odpověď na tyto otázky ANO.

Je pozoruhodné, že mnohé kultury po celém světě vypráví o době, kdy byla naše planeta zasažena velikou povodní, kterou na Zemi a ranné lidstvo povolali “Bohové”. Kde tento příběh o potopě světa vznikl? Mnozí netuší, že příběh o “Potopě světa” (nebo “Velké povodni”, jak ji nazývali Annunakiové) má původ ve starověkém Sumeru.

Abychom porozuměli tomuto příběhu, musíme se vydat do Eridu (dnes Abu Shahrein v Iráku), prvního města založeného Bohy a domovu starosumerského božstva jménem Enki. Dle vědeckých výzkumů bylo toto starobylé město postaveno kolem roku 5400 př.n.l.
Starý “Sumerský královský seznam” označuje Erid za „město prvních králů“, doslova:
„Když králové sestoupili z nebe, králové sídlili v Eridu.“

V tomto starobylém městě byla nalezena “Historie vzniku Eridu” (“Eridu Genesis”), starosumerský text popisující stvoření světa, stavbu všech starověkých měst a potopu světa. “Historie vzniku Eridu” bývá datována 2300 př.n.l. a je tak nejstarším záznamem potopy světa, starší než známější příběh popsaný v biblické knize Genesis (neboli První knize Mojžíšově).

Názory vědců na tuto událost se rozchází. Například Thorkild Jacobsen ve své knize „Poklady temnoty“ (“The Treasures of Darkness”) tvrdí:
“Poté, co se Nintur [Ninhursag] rozhodl povznést lidstvo z primitivních kočovnických táborů k životu ve městech, přišel čas, kdy stáda prospívala a králové přišli z nebes.”

Nejstarší města byla postavena, pojmenována, skvěla se měrnými jednotkami a znaky redistribučního ekonomického systému, byla přidělena lidem a rozdělena mezi Bohy.

Bylo rozvíjeno zavlažovací zemědělství a lidstvo vzkvétalo a množilo se. Ale hluk z hemžících se lidských osad sužoval Enlila, který, když už to nemohl vydržet, přesvědčil ostatní Bohy, aby zničili lidstvo velkou povodní.
Enki, rychle uvažujíc, vymyslel, jak varovat svého oblíbence, jistého Ziusudru. Přikázal mu, aby postavil člun, v němž by přežil potopu se svou rodinou a zástupci zvířat.”

Ale co za události se na Zemi stalo, než se planetou přehnala velká potopa?

Podle knihy “Kosmický kodex: Šestá kniha kronik planety Země” (“The Cosmic Code: The Sixth Book of The Earth Chronicles”) od Zecharia Sitchina je časová osa historie naší planety před a po velké potopě následující:

UDÁLOSTI PŘED POTOPOU

Před 450 000 lety
Život na Nibiru, vzdálené planetě naší sluneční soustavy, čelí zániku, protože atmosféra této planety je narušena.
Vládce Alalu, sesazen z trůnu Anuem, uniká na kosmické lodi a nachází útočiště na Zemi. Zjišťuje, že na této planetě jsou naleziště zlata, které lze použít pro ochranu atmosféry Nibiru.
445,000
Annunakiové vedení Enkim, synem Anuovým, přistávají na Zemi a zakládají Erid neboli první pozemskou stanici s cílem těžit zlato v Perském zálivu.
430 000
Země se otepluje. Na Zemi přichází další Anunnakiové, mezi nimi i Enkiho nevlastní sestra Ninhursag, hlavní lékařka.
416,000
Když množství zlata v Perském zálivu klesá, vrací se na Zemi Anu s dědicem trůnu Enlilem. Rozhodují se získávat životně důležité zlato těžbou v jižní Africe. Enlilovi losem připadá velení Pozemské mise, Enki je odsunut do Afriky. Vnuk Alalu vznáší vůči nárok na trůn Anuovi při jeho odletu ze Země.
400 000
Sedm funkčních osad v jižní Mezopotámii zahrnuje vesmírný přístav (Sippar), kontrolní centrum Pozemské mise (Nippur) a těžební centrum (Shuruppak).
Zlatonosná ruda je z Afriky přivážena po moři, kov zbavený nečistot je odesílán na mezistanice Igigiů na oběžné dráze, odkud ho pravidelně odváží kosmické lodě na Nibir.
380 000
Alalův vnuk se pokouší zmocnit vlády nad Zemí s podporou Igigiů. Válku starých Bohů vyhrávají Enlilité.
300 000
Bouří se Anunnakiové pracující v dolech. Enki a Ninhursag vytváří genetickou manipulací opic primitivní dělníky, kteří přebírají manuální práci Anunnakiů.
Enlil vypleňuje doly a odvádí primitivní dělníky do Edinu v Mezopotámii. Když je jim umožněno rozmnožování, začínají se Homo Sapiens množit.
200 000
Během doby ledové život na Zemi stagnuje.
100 000
Znovu se otepluje. Anunnakiové (bibličtí Nefilim) se – k Enlilově vzrůstajícímu znepokojení – žení s lidskými ženami.
75 000
Začíná „prokletí Země „- nová doba ledová. Šíří se regresivní typy člověka, z nichž přežívají kromaňonci.
49 000
Enki a Ninhursag pozvedají míšence lidí s Anunnakii k vládě v Shuruppaku. Enlil zuří a plánuje zničení lidstva.
13 000
Když si Enlil uvědomí, že blížící se přiblížení Nibiru k Zemi vyvolá obrovskou přílivovou vlnu, přiměje Anunnakie, aby přísahali, že blížící se kalamitu lidstvu neprozradí.

UDÁLOSTI PO POTOPĚ

11 000 př. n. l.
Enki přísahu poruší a přikáže Ziusudrovi / Neomovi, aby postavil ponornou loď. Přichází potopa. Anunnakiové sledují katastrofu z kosmické lodi na oběžné dráze. Enlil souhlasí s tím, aby zbytkům lidstva byly rozdány nástroje a semena. Lidstvo začíná obdělávat výše položené oblasti. Enki domestikuje zvířata.
10 500 př. n. l.
Potomkům Noemovým jsou přiděleny tři oblasti. Enlilův prvorozený syn Ninurta přehrazuje údolí a vysušuje řeky, aby se Mezopotámie stala obyvatelnou. Enki si zabírá údolí Nilu.
Poloostrov Sinaj si Anunnakiové ponechávají jako postdiluviální vesmírný přístav. Na hoře Moriah (v místě, kde bude stát Jeruzalém) je umístěno řídící centrum.
9,780 př. n. l.
Ra / Marduk, prvorozený syn Enkiův, rozděluje vládu nad Egyptem mezi Osirise a Setha.
9,330 př. n. l.
Seth zajímá a rozčtvrcuje Osirise; přebírá tak vládu nad celým údolím Nilu.
8,970 př. n. l.
Horus mstí smrt svého otce Osirise zahájením první pyramidové války. Seth prchá směrem do Asie a dobíjí poloostrov Sinaj a Kanaán.
8,670 př. n. l.
Enlilité vyhlašují druhou pyramidovou válku, protože se jim nelíbí, že Enkiho potomci mají ve výsledku kontrolu nad všemi vesmírnými zařízeními. Vítězný Ninurta odnáší všechno vybavení z Velké pyramidy.
Ninhursag, poloviční sestra Enkiho a Enlila, svolává mírovou konferenci. Je znovu potvrzeno původní rozdělení Země.
Vláda nad Egyptem je přenesena z dynastie Raovy / Mardukovy na dynastii Thothovu. Jako náhradní vesmírný maják je vystavěna Heliopole.
8 500 př. n. l.
Anunnakiové staví brány ke svým vesmírným zařízením; jednou z nich je Jericho.
7 400 př. n. l.
Mír trvá, Anunnakiové napomáhají lidstvu v pokroku. Začíná období neolitu. Egyptu vládnou polobozi.
3 800 př. n. l.
V Sumeru, kde Anunnakiové obnovují Stará města (začínajíce u Eridu a Nippuru), vznikají městské civilizace.
Anu navštěvuje Zemi. Na jeho počest je postaveno nové město Uruk (Erech). Tamní chrám Anu činí příbytkem své milované vnučky Inanny / lštar.

KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI

3,760 př. n. l.
Králi se stávají lidé. Prvním sídelním městem nových králů se stává Kish pod záštitou Ninurty. V Nippuru vzniká kalendář. Civilizace vzkvétá v Sumeru (takzvané “první oblasti”).
3,450 př. n. l.
Vláda nad Sumerem přechází na Nannara / Sina. Ra / Marduk prohlašuje Babylon za „bránu Bohů” a Anunnakiové způsobují zmatení jazyků.
Po neúspěšném převratu se Ra / Marduk vrací do Egypta. Zde sesazuje z trůnu Thotha a zajímá jeho mladšího bratra Dumuziho zasnoubeného s Inannou. Když Dumuzi nešťastnou náhodou umírá, Ra / Marduk je uvězněn ve Velké pyramidě, prchá nouzovou šachtou a odchází do vyhnanství.
3 100 – 3 350 př. n. l.
Civilizace se rozšiřuje do “druhé oblasti”: v Egyptě končí období zmatků usednutím prvního faraóna na trůn v Memphisu.
2,900 př. n. l.
Sumerským králem se stává Erech. Innana získává vládu nad “třetí oblastí” – údolím Indu.
2,650 př. n. l.
Hlavní město se několikrát přesouvá, vláda lidských králů v Sumeru uvadá. Enlil ztrácí trpělivost s nepoddajnými lidskými zástupy.
2,371 př. n. l.
Inanna se zamiluje do Sharru-Kina / Sargona. Zakládají nové hlavní město Agádu (Akkad) – vzniká Akkadská říše.
2,316 př. n. l.
V touze vládnout čtyřem regionům, Sharru-Kin / Sargon odnáší posvátnou půdu z Babylonu. Započne  tak konflikt mezi Mardukem a Innanou, který končí, až když Mardukův bratr Nergal přicestuje do Babylonu z jižní Afriky a přesvědčí Marduka, aby opustil Mezopotámii.
2,291 př. n. l.
Naram-Sin usedá na Akkadský trůn. Pod taktovkou bojechtivé Innany vniká na Sinajský poloostrov a napadá Egypt.
2,255 př. n. l.
Inanna uzurpuje moc v Mezopotámii; Naram-Sin se vzpírá Nippuru. Anunnakiové ničí Agádu; Inanna uniká. Sumer a Akkad obsazují jednotky věrné Enlilovi a Ninurtě.
2,220 př. n. l.
Sumerská civilizace dosahuje nových výšin pod osvícenou vládou města Lagaš. Thoth napomáhá Lagašskému králi Gudeovi vybudovat pro Ninurtu zikkuratový chrám.
2,193 př. n. l.
V Nippuru se v kněžsko-královské rodině narodí Terah, otec Abrahamův.
2 180 př. n. l.
Rozdělení Egypta: následovníci Raa / Marduka si ponechávají Horní Egypt; faraoni, kteří se Mardukovi postavili, získávají trůn dolního Egypta.
2,130 př. n. l.
Protože Enlil a Ninurta jsou čím dál častěji pryč, klesá centrální autorita i v Mezopotámii. Inanna se pokouší znovu vybudovat království v Ereche / Uruku.

OSUDOVÉ STOLETÍ

2.123 př. n. l.
V Nippuru se narodí Abraham.
2,113 př. n. l.
Enlil svěřuje Šémovu zemi Nannarovi; hlavním městem nové říše se stává Ur.
Ur-Nammmu usedá na trůn a stává se “Ochráncem Nippuru”. Terah, Nippurský kněz, přichází do Uru navázat styky s tamním královským dvorem.
2 096 př. n. l.
Ur-Nammu umírá v bitvě. Lidé považují jeho předčasnou smrt za zradu Anua a Enlila. Terah odchází se svou rodinou do Harranu.
2 095 př. n. l.
Na trůn v Uru usedá Shulgi a posiluje vzájemné vazby mezi říšemi. Zatímco jeho říše vzkvétá, Shulgi je okouzlen Innanou a stává se jejím milencem. Dává Elamitům Larsu výměnou za to, že se stávají jeho cizineckou legií.
2,080 př. n. l.
Thébští princové věrní Raovi / Mardukovi, v jejichž čele stojí Mentuhotep I., táhnou na sever. Mardukův syn Nabu získává pro svého otce přívržence v západní Asii.
2 055 př. n. l.
Na Nannarův příkaz Shulgi posílá elamitské oddíly, aby potlačily nepokoje v kanaánských městech. Elamité se tak dostávají k bráně na poloostrově Sinaj a vesmírnému přístavu.
2,048 př. n. l.
Shulgi umírá. Ra / Marduk se stěhuje do země Chetitů. Abraham s elitní jezdeckou jednotkou je převelen do jižního Kanaánu.
2 047 př. n. l.
Amar-Sin (biblický Amraphel) se stává králem Uru. Abraham odchází do Egypta, kde zůstává pět let a odkud se vrací s více vojáky.
2 041 př. n. l.
Amar-Sin vedený Innanou vytváří koalici králů Východu a zahajuje vojenskou expedici do Kanaánu a Sinaje, jejímž vůdcem je Elamita Khedor-la’omer. Abrahám zastaví jejich postup k bráně a vesmírnému přístavu.
2,038 př. n. l.
Amar-Sin je na Urském trůnu vystřídán Shu-Sinem, ale říše už se rozpadá.
2,029 př. n. l.
Shu-Sin je na Urském trůnu vystřídán Ibbi-Sinem. Západní provincie se stále více přiklání k Mardukovi.
2,024 př. n. l.
Marduk v čele svých následovníků pochoduje do Sumeru a usazuje se v Babylonu. Boj se šíří do centrální Mezopotámie.
Nippurské nejsvatější místo je vypleněno. Enlil požaduje trest pro Marduka a Nabua; Enki se postaví proti němu, ale jeho syn Nergal souhlasí s Enlilem.
Když Nabu dává svým kanaánským stoupencům příkaz dobýt vesmírný přístav, vůdci Anunnakiů schválí použití jaderných zbraní. Nergal a Ninurta ničí vesmírný přístav a provinilá kanaánská města.
2,023 př. n. l.
Vítr nese radioaktivní mrak do Sumeru. Lidé umírají hroznou smrtí, zvířata hynou, voda je otrávená, půda je neplodná. Sumer a jeho velká civilizace lehly popelem. Jejich dědictví přechází na Abrahámovo sémě, když Abrahám v 100 letech zplodí legitimního dědice, Izáka.

Podobné články

25 komentářů k "Lidstvo bez paměti: zapomenutá časová osa událostí před i po potopě světa"

 • BarboraM napsal:

  Takže.. abych to správně pochopila… „Bůh“ (Enlil) je ten „zlý“.. a „Satan“ (Enki)je ten „hodný“? Vážně lidé uctívají toho špatného boha… už podle toho, že ten „Bůh“ nechtěl, aby se Adam nebo Eva dozvěděli víc než by měli jak už jim zakázal jíst ze stromu Vědění Dobra a Zla …tím se situace mění.. nejsem tedy věřící, ale.. tomuhle věřím, protože.. asi není tak úplně normální, že nás „Bůh“ chtěl zničit.. i když neříkám. Taky bych měla po chvíli těch lidí dost :D

  • Sueneé napsal:

   Ve zjednodušené formě to takto vypadá, že to bylo. Dává to smysl, protože starozákonní bůh (a jeho pomahači) s lidmi dost intrikují. Vysvětluji to ve včerejší prezentaci Vyhnáni z ráje

   že slovo SATAN má základ v sumerském slově SA.TAM, což je označení pro „správce“, přičemž, SA.TAM se stará o E.DEN, což lze přeložit jako ohrada pro divokou zvěř/dobytek. EN.KI je v sumerských textech označován jako SA.TAM E.DEN, kde žijí mj. LULU.E.MELO (hybridní bytosti). EN.LIL je pak znám jako VELKÝ SA.TAM, který vzkazuje po EN.KI, co smějí / mají LULU.E.MELO dělat.

   Doporučuji si pustil tu celou několikahodinovou prezentaci. Je to v ní rozebrané hodně podrobně. Další aktualizace budou nejspíše následovat.

 • fero napsal:

  Kto toto preboha vymýšĺa?
  Tak ale, ked vie niekto napísať bibliu či korán, tak to je len taký drobný referát. Eridu vraj prvé mesto? Alebo Ur? Tak určite.
  Vyhodou histórie je to, že sa vždy dá napísať nová podĺa potreby.

 • Standa Standa napsal:

  Je zajímavé. že aktéři této chronologie si nevšimli onoho asteroidu, který podle článku http://www.suenee.cz/chronologicke-dejiny-zeme/ měl  v roce 9498př.n.l roztavit Atlantidu a uvést Atlantik do varu. Kromě toho měla být atmosféra 50 let nedýchatelná.

  ;-)

  • Sueneé napsal:

   Pravda bude někde mezi. To je právě ta potíž, že máme jen fragmenty a ucelený obraz se skládá obtížně. Už jsem to jednou říkal, že by to chtělo zkusit namalovat časovou osu a začít na ni věšet jednotlivé události. Ono je to obtížné i z toho důvodu, že my uvažuje v lineárním čase, což je handicap, který máme posledních 2-3 tisíce let. Oni mohli pracovat s paralelními realitami. Dalším slabým místem je, že my máme tendenci zkracovat letopočty blíže k naší době. Přitom tady může jít události rozložené do období stovek tisíc až milionů let.

   • OKO OKO napsal:

    „Už jsem to jednou říkal, že by to chtělo zkusit namalovat časovou osu a začít na ni věšet jednotlivé události“

    S tím naprosto souhlasím.

    Pokud by se prošla historie například jen zde zveřejněných údajných událostí a všechny by se na časovou osu umístili, celkem jasně by se ukázalo, že to moc konzistentně nevypadá. Podle mne není jiná možnost, než nejprve pověsit ověřené klíčové události (např. výbuch supervulkánu na Sumatře 70 000 bc) a pak s nimi porovnávat předkládané údajné události a nesmysly odhazovat. Nevím, jak jinak se dobrat pravděpodobnému obrazu skutečnosti a odfiltrovat bohapusté smyšlenky…

    • Sueneé napsal:

     Mám asi z poloviny hotový plugin, ve kterém to půjde sázet. Budou se hodit dobrovolníci na sázení obsahu ;) Těch chronologií tu na webu máme více. Jsou tu minimálně tři články, které se snaží poskládat posloupnost událostí. To, co určitě dává smysl je položit tyhle časové osy vedle sebe a hledat společné momenty, protože o těch lze usuzovat, že budou blíže pravdě.

     • OKO OKO napsal:

      Klíčové je ale nejprve je porovnat/validovat proti ověřeným skutečnostem. Myslím to tak, že pokud například některá chronologie bude tvrdit, že v období 71 000 – 75 000 bc bylo lidstvo v rozkvětu, bude to jasná indikace nesmyslu, protože tou dobou bylo lidstvo zdecimováno na několik tisíc jedinců (právě tím výše zmíněným výbuchem supervulkánu na Sumatře).

      Dále si myslím, že pokud má být jakákoliv předkládaná chronologie celkově věrohodná, neměla by trpět mnoha takovýmito rozpory s ověřenými skutečnostmi.

  • fero napsal:

   Je tu ešte jeden zádrhel a o dosť závažnejší.

   Archeológovia tvrdia, že prvé civilizácie boli v Mezopotámii, Indii, Egypte, len tu akosi niečo nesedí. A to je priemerné IQ tamojšieho obyvateľstva. Žiaľ, aj napriek dôkazom archeológov o prvých civilizáciách v týchto oblastiach má väčšina  Európanov v priemere vyššie IQ ako ľudia z tých oblastí. Ak sú teda ľudia z tých oblastí potomkami tých, ktorí tie civilizácie vybudovali, prečo majú IQ v priemere nižšie?

   No majú ho nižšie, pretože nie sú priamymi potomkami budovateľov civilizácií. Na to bolo treba o dosť vyššie IQ. Jediní, kto to IQ má, sú Európania. Čiže je vysoko pravdepodobné, že tie civilizácie vybudovali ich, naši, predkovia.

   Zaujímavé na tom je, že akákoľvek úvaha o Európanoch, belochoch, ako budovateľoch prvých civilizácii,  sa oficiálne ani len nezmieňuje. Naopak, budovanie týchto civilizácii sa radšej prisudzuje, i keď nie úplne oficiálne, mimozemšťanom. Tým sa v plnej miere potláča inteligenčná dominancia belochov nielen dneška ale aj minulosti.  To pre belochov neveští do budúcna nič dobré. To, ako dopadli belosi na územiach oficiálne prvých civilizácií, asi netreba dvakrát hádať.

   • Standa Standa napsal:

    Odpovědí by mohlo být několik:

    – Hustota obyvatelstva. Evropa nejspíš byla mnohem řidčeji osídlená, tudíž její obyvatelé nebyli tlačeni k budování civilizací. I rychlost výměny informací je v takovém prostředí pomalejší.

    – Stěhování obyvatel. S nárůstem počtu obyvatel se lidé přesunovali i do Evropy, a to včetně znalosti technologií

    – Náboženství a vzdělání. k vykonání IQ testů je třeba určitého druhu gramotnosti. Tam, kde existuje náboženství, bránící části obyvatel (například ženám) v přístupu je vzděláni, vyjdou nejspíš v průměru hůř i IQ testy. Proto nemusí hodnoty průměrného IQ vyjadřovat potenciál obyvatel

    – Přirozený výběr. V oblastech mírného pásu je vyšší šance na přežití u populací, plánujících déle dopředu. V tropech naopak mají větší šanci populace, optimalizované na oddolnost proti nemocem a parazitům.

    – Nejvyšší průměrné IQ nemají evropané, ale asiaté (Čína, Japonsko, Korea). Neměli by tedy být vůdčí silou oni?

     

    • fero napsal:

     Vedecko-technickú revolúciu ťahala Európa. Nie aziati. Ich IQ nie je vyššie ako Európanov, pretože Európania sú už pomiešaní, zatiaľ čo Japonci a Číňania ďaleko menej.

     Na pokrok je nutné IQ. Ak by ho mal ktokoľvek iný, pretavil by ho do praxe. No to sa nestalo.

     Náboženstvá síce potláčajú pokrok, ale to neznamená, že vládna vrstva si nebude z národa vyberať čerešničky, ktoré ju môžu urobiť mocnejšou.  Ale ani to sa nestalo. Európania všetkých prevalcovali.

     Žiaľ, stalo sa to, čo v minulosti. Národy, ktoré tvrdo pracujú, sú inteligentné a vynaliezavé, na to vždy doplatia. Pretože venujú svoj čas vede a pokroku, nemajú čas na ostatné a tak ich zhltnú menej pracovití a vzdelaní. Tí majú času dosť.

     • Standa Standa napsal:

      Evropa tahala vědu a techniku dopředu nejprve v době antiky (především Řecko) a potom až někdy od 16. století. Centrem vzdělanosti ale byla v antice především Alexandrie v Egyptě.

      A kdyby kdysi čínský císař nenechal ze svého rozmaru spálit své loďstvo, tak by se dnes v Americe mluvilo čínsky.

      • Martin Horus Martin Horus napsal:

       Kdo ví jak to s tím spálením doopravdy bylo..co je však jisté dnes…Čína drží americké obligace za 44,3 mld. dolarů, celkem vlastní 1,147 bilionu dolarů a Japonsko 1,091 bilionu dolarů. Za pár desítek let může U.S.A přijít i o suverenitu mluvnice :-)

      • fero napsal:

       Kde nie je, ani smrť nebetie, ako sa hovorí. Arabi vykradli alexandrijskú knižnicu a prepísali diela do arabčiny. A nič, žiadny pokrok. Ten prišiel až vo chvili, keď sa k dielam dostala katolícka cirkev a cez tajné spolky, v zmysle zakázane ovocie najviac chutí, predhodila tieto písomnosti belochom v Európe. Výsledok už poznáme. Je teda pravdepodobné, že to belosi vybudovali aj egyptsku civilizáciu, pretože staré informacie v spisoch vedeli prakticky ihneď aplikovať v praxi.

       • Standa Standa napsal:

        Pokud slovem „ihned“ máte na mysli několik staletí, tak ano aplikovali je „ihned“.

        • fero napsal:

         Ihneď je ten správny výraz. Zabúdate, že Európu ovládala cirkev, ktorá pokrok z druhej strany brzdila. Najprv musela mat všetky nové výdobytky pod kontrolou, až potom ich mohla pustiť do obehu. Presne ako dnes. Okrem toho v nej prebiehal boj medzi katolíkmi a protestantmi, čiže doba nepriala pokroku. Následne, počas 30 ročnej vojny zomrela tretina Európy mečom a tretina morom. A potom to prišlo. Nebolo ĺudí, tak si šikovni začali pýtať násobne ceny. Prichádzali tak k bohatstvu a začala vznikať buržoázia. A pokrok nabral vysoké obrátky.

         • Standa Standa napsal:

          Na církev nezapomínám. Pokrok se mohl podle mého názoru rozběhnout naplno až tehdy, kdy církev tu moc alespoň zčásti ztratila. Protestantismus je právě jedním příznaků z oslabení moci katolické církve.

          O tom, že náboženství má vliv, jsem psal i v kontextu s IQ.

          • fero napsal:

           Viacmenej áno. Ale dialo sa to trochu inak. Cirkev mala záujem o pokrok, lebo súvisel so získavaním bohatstva. No chcela ho mať pod kontrolou.

           Dôvod prišiel z Východu. V roku 1453 padol Carihrad a ako náhodou sa v Európe v tých rokoch objavila kníhtlač. To zasialo nezhody do rád katolíkov, lebo čo je raz na papieri, nedá sa zmeniť. Katolíci si vykladali písmo po svojom a tlačená Biblia im lámala väz. Bibliu tlačili protestanti.

           Ako to vlastne celé v skutočnosti bolo?

           Po páde Carihradu začali semiti s rozvratom Európy. Chceli ju ovládnuť rovnako ako Carihrad. V roku 1492 boli vyhnaní sefarardi zo Španielska a Mauri boli porazení. Bolo im dané na výber, buď odchod alebo konverzia. Mnoho z nich konvertovalo ale len na oko. Tí, čo odišli sa usadili na Balkáne a v Carihrade a jeho okolí. A ako náhodou v roku 1526 vyrazila z Istanbulu armáda na Uhorsko. Ako náhodu bol v tom istom roku  zakázaný v Španielsku islam Trochu veľa náhod, či nie?

           A aby to nebolo všetko, tak 30-ročná vojna začala vlastne v Golemovom meste, Prahe.

           Čiže semiti nielen útočili na Európu, ale aj chceli rozložiť cirkev, aby ju oslabili. Katolíci na to reagovali vytvorením tej najkrvavejšej légie, božích bojovníkov, jezuitov. Výsledok už poznáme, 2/3 Európy mŕtve. Potom sa radšej dohodli, lebo tak katolícka ako aj protestantská cirkev by pri pokračovaní vojny stratili aj tie posledné ovečky a nemali by z čoho žiť.

           Čiže cirkev mala naozaj záujem o pokrok,a by si udržala moc. Protestanti reagovali prví a začali zakladať rôzne líceá a školy.

           Belosi nepriniesli do Európe kresťanstvo. Boli to semiti, ktorí si za to aj zaplatili. Ale potom i tak cez peniaze ťahali za nitky a ničili tunajších ľudí. To zabrzdilo pokrok v Európe na stovky rokov.

           Semiti sú s belochmi prakticky vo večnej vojne. A vidieť to aj teraz v Európe, kde sa semitské kresťanstvo snaží nahradiť semitský islam. Ale nezačali ju belosi. Žiaľ, taká je pravda.

           Belosi dalo svetu veľa. To oni sú strojcami pokroku, tak minulého ako aj nedávneho, ktorí im nikto nechce priznať.

          • Standa Standa napsal:

           Myslím, že si s historie vyzobáváte jen něco (a část z toho ještě upravíte), aby Vám vyšel obraz, který chcete, aby vyšel. Některé z dějů, jež uvádíte, se například odehrály v opačných pořadích, než by se mohlo zdát z Vašeho textu.

           Bylo by to ale asi na delší rozbor nad rámec této beztak už dost natažené diskuse.

            

          • fero napsal:

           Ale vóbec nie. Stači sa pozrieť, čo sa posledných 10 rokov deje v Európe. Zatiaĺ, čo Slováci dostali od EÚ 7 ročné embargo na podnikanie a prácu v určitých oblastiach a zároveň dostali za úlohu hermeticky uzavrieť hranicu s Ukrajinou, Nemecko si pohodlne oficiálne doslova pozve ĺudí z mimo Európy, sĺubuje im prácu a výhody bez embarga a s otvorenými hranicami dokorán.

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Fero nedej se zviklat řečmi o vyzobávání.

           Ono vše se vším souvisí.

           Ve zmíněném článku je dosti slov která zapadají do kontextu, pokud chceš vyvedu tě z hlubokého lesa, místě na kterém jsi právě teď :-)

          • fero napsal:

           Ďakujem ti, ale dobre vidím, čo sa deje a viem si dať veci dokopy. Vysvetlovačov je habadej, akurát, že nikto z nich sa nesnaží hovoriť pravdu.

           Kresťanstvo, judaizmus a islam majú jeden pôvod. Sú to cudzie elementy, teda ich sem priniesli cudzinci. A stále sú tu, pretože sú tu s nimi aj tie náboženstvá. To je podstatné.

           Ak chceš ľudí z niečoho vyviesť, vyveď ich z kresťanstva, aby našli svoju vlastnú vieru. U nás to kresťanstvo stále drží opraty doby. Už celú večnosť tu pestuje križiakov, teda všetkých, ktorí pochodujú pod krížom bez ohľadu na to, ako ten kríž vyzerá.

           Cirkev ruku v ruke s politikmi podporujú migráciu, ktorá našu civilizáciu zahubí. Ľudstvo príde o diverzitu a rozpadne ako domček z kariet.

          • Martin Horus Martin Horus napsal:

           Zkus k tomu přistupovat s Respektem Všeho a následně Všech. Náboženstvích včetně těch politických je mnoho stejně tak jako jejich přívrženců, málo kteří z nich však ví, snad jen Budhisté, že Prvotní víra vznikla z jednoho Zdroje.

           Chceš ukázat cestu na Edin a dále k Ekuru ?

          • fero napsal:

           Veď k tomu pristupujem s respektom. Všetky náboženstvá majú spolocné atribúty. Sú z cudzej hlavy a navyše su to ideológie, ktoré stoja ĺudské životy. Semitske naboženstva však majú ešte bonus navrch. Pochadzaju od ĺudí z púšte a púšť je „life not friendly“.

          • fero napsal:

           Rad si prečitam nieco zaujímavé. Kĺudne napíš, Martine.

Napsat komentář