Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi (2.díl)

5960x 05. 06. 2019 1 čtenář

Kontroverzní překladatel ze sumerštiny, Zecharia Sitchin, popisuje velmi detailně charakter boje mezi dvěma frakcemi mimozemšťanů, které Sumeřané nazývali Anunnaki. Popisuje, jak tato rasa ET poskytovala biologický materiál pro genetické inženýrství k vytvoření lidského druhu, který byl konstruován spojením biologického materiálu primátů, s genetickým materiálem této mimozemské rasy.

(Pozn. překl. – Totéž a ještě podrobněji popisuje ve svých knihách Anton Parks, který však přijal tyto informace mimosmyslovým vnímáním.)

Sitchin popisuje, jak frakce vedená bohem Enlilem byla nápomocna lidstvu, které bylo v podstatě pokládáno za postradatelný zdroj, vytvořený k otrocké práci pro Anunnaki. Další mimozemská frakce vedená bohem Enki, měla mnohem altruističtější pohled na lidstvo, charakterizovaný hlubokou náklonností, která byla orientována na rozvoj lidstva jako druhu.

Bůh Enlil

Starověký sumerský frakční boj mezi těmito skupinami mimozemšťanů nad tím, jak má být lidstvo vnímáno a řízeno, se odráží v mytologických systémech pozdějších civilizací a jejich příslušným panteonem bohů. To naznačuje, že prastará „válka bohů“ je archetypální událostí, která byla dlouho zakotvena v kolektivním lidském vědomí, z rasových vzpomínek na intenzivní historický konflikt mezi různými frakcemi ET.

Tento konflikt mezi různými frakcemi ET byl nejčastěji vyjádřen v dualistickém morálním rámci, kde tyto ET frakce neboli „bohové“, jsou buď „dobročinní“ nebo „zlovolní“, v motivaci a činnostech. V Sumerských záznamech na tabulkách, je bůh Enlil vidět se zlomyslnou orientaci k lidstvu, jako protipól k jeho bratru Enkimu, který měl laskavý postoj. Toto je určitý scénář popsaný Sitchinem, v jeho popisu „velké potopy“, kde Enlil přikázal, aby lidstvo nebylo předem varováno před velkou povodní kvůli jeho víře, že lidstvo bylo zkorumpované a postradatelné, na rozdíl od Enkiho, který varoval nejosvícenější členy lidstva v čele s Utnapištim, dnes známým jako Noe.

Podobný příběh se objevuje ve starém řeckém mýtu o Prometheovi a Diovi, což naznačuje, že frakční konflikt mezi mimozemšťany nad tím, jak komunikovat s lidmi, byl hluboce zakotven v kolektivním nevědomí lidstva.

Boj mezi bohy

V náboženské aréně je vnímán tento frakční boj mezi bohy – tvůrci lidstva, který dal vzniknout dualistickým náboženstvím, jako je Zoroastrismus a Manicheismus, kde je nejvyšší Bůh Světla poražen ve velkém kosmickém boji proti Bohu temnoty. V židovsko-křesťansko-islámských tradicích je tento boj zobrazen z hlediska konfrontace dvou soupeřících andělských bytostí, vedených archanděly Michaelem a Luciferem. Apokryfní Enochova kniha je nejblíže k popisu mimozemského původů tohoto náboženského boje v tom, jak vzpurní andělé – Nefilim, vedeni Semjasou ničili Zemi, a jak byli vyhnáni Archandělem Michaelem a jeho andělským hostitelem, zatímco Země byla očištěna velkou potopou.

Dualistický morální rámec však není přesným základem pro pochopení snah ET ovlivňovat nebo nebo kontrolovat lidské záležitosti prostřednictvím spojenectví s utajovanými organizacemi. Složitost interakcí ET popsaných různými zdroji naznačuje, že existuje složitější dynamika mezi různými frakcemi ET, a že jednoduché morální kategorie, jako je shovívavost, dobro a zlo, jsou zavádějící. Například, podle Dr. Jamissona Nerudy, který prohlašuje, že je informátorem, který se vymanil z tajné organizace, vložené do Národní bezpečnostní agentury (NSA), existuje řada ET ras, zasahujících na planetu s několika agendami, kde jednoduché morální kategorie nestačí k porozumění důsledkům jejich činnosti a vlivu.

Trojný rámec

V důsledku toho je nezbytný „trojný rámec“, který nepoužívá takové zavádějící mravní kategorie, protože přesněji odráží dynamiku způsobů, jakými ET navzájem interagují, pravidla zásahů, která jsou stanovena a sledována ET rasami, a „politickou filosofii“ těchto mimozemských ras.

Hlavními faktory ovlivňujícími dynamiku tohoto třístranného vlivu ET, je intervenční filosofie těchto ras, z hlediska respektování lidské svobodné vůle. Do jaké míry tato„politická filozofie“ ET odmítá nebo přijímá myšlenku, že lidé dosáhli potřebné zralosti druhu, aby se rozvinul a vzkvétal, aniž by byl kontrolován pokročilými ET rasami a míra, do jaké je interakce ET s lidstvem soběstačná z pohledu ET, nebo zda slouží zájmům lidstva.

Tyto faktory dávají vzniknout třem modelům, které budou použity k popisu hlavních charakteristik toho, jak ET kontrolují a ovlivňují vývoj lidské společnosti a utajovaných organizací, které komunikují s ET rasami. Tyto modely jsou jako „dobrý pastýř“, „ochranný rodič“ a „moudrý mentor“. Zatímco seznam ras ET, popsaných v následujících kategoriích není vyčerpávající, ve srovnání s některými klasifikačními systémy, které jsou dány do oběhu na internetu těmi, kteří prohlašují, že komunikují s mimozemšťany, zejména channelingem, následující odstavce zahrnují nejvýznamnější rasy ve výpovědích informátorů, jejichž vliv je nejvíce pociťován v procesu tvorby vztahů.

„Dobrý pastýř“ ET

ET rasy, které mají intervenční přístup, sdílejí „pesimistický“ pohled na hodnocení druhové zralosti lidstva a jsou soběstačné v morální orientaci a lze je vnímat z hlediska analogie „dobrého pastýře“. Takoví dobří mimozemští pastýři mají přístup podobný jako mají pastýři ke stádu ovcí. Ovce a pastýři mají odlišnou vnitřní hodnotu, kde pastýř má nadřazenost a právo pastýře vlastnit a využívat své stádo jako samozřejmost, a přirozenou součást jeho existence. Neexistuje tedy žádná morální výhrada ze strany pastýře při kontrole a používání ovcí jako zdroje. Dobrý pastýř může s některými členy svého stáda rozvinout laskavý vztah, zejména s těmi, které vykazují vlastnosti, které pastýř posuzuje jako inteligenci.

Tito členové stáda mohou být velkoryse odměněni za své ceněné vlastnosti nejlepší pastvou a možnostmi páření, ale méně obdaření členové stáda jsou považováni jen za něco málo víc, než spotřební zdroj, který slouží zájmu dobrého pastýře a jeho komunity. Pro pastýře je nemyslitelné, že by ovce mohly mít vlastní vztahy, protože by mohly být ukradeny jinými pastýři nebo vystaveny predátorům, čímž by se zmenšila základna chovu.

Zkoumání lidstva

Pokud je dobrá analogie pastýřů rozšířena i na člověka, lze usuzovat, že „dobří pastýři“ mají jako součást svého systému víry názor, že lidé jsou ještě příliš „nezralí“ jako druh, kterému má být umožněn rozvoj, aniž by bylo podrobně zkoumáno, jak je lidstvo řízeno a jak využívá zdroje planety. Příliš pesimistický pohled na lidskou přirozenost vede k touze ovládat lidské instituce tak, aby mimozemští pastýři mohli sledovat a omezovat evoluční růst lidstva, aby využili lidstvo nebo biosféru Země jako obnovitelné zdroje pro mimozemské rasy.

Podle Sitchinových překladů sumerských textů a různých náboženských tradic, existují důkazy podporující biologické spojení mezi lidstvem a dobrými mimozemšťany, kteří hráli klíčovou roli ve vytváření čili bioinženýrství lidské rasy. „Dobří pastýři“ odpovídají v sumerských záznamech Enlilově frakci Anunnaki. Co se týče různých ras popsaných informátory, mezi „dobré pastýře“ patří Grays ze Zeta Reticuli, Velcí Grays (z Orionu), Reptiliáni (ze Země), Draco-Reptiliáni z Orionu a Anunnaki (obří humanoidé z Nibiru).

Iluze vlků

Nejběžnější strategií, kterou používají dobří pastýři k tomu, aby ovládli lidstvo, je vytvořit iluzi „vlků“ ve formě nebezpečných jednotlivců, organizací nebo jiných vymyšlených hrozeb, které jednotlivcům a komunitám umožňují delegovat svrchovanou moc na politické instituce. Toto v podstatě kopíruje politický proces popsaný anglickým filosofem ze 17. století Thomasem Hobbesem v knize Leviathan, kde jednotlivci ve stavu anarchie (prostředí bez zákonů) se vzdají své individuální suverenity ve prospěch svrchovanému vládci, aby se chránili před potenciální agresí, krádežemi a znásilňováním.

Podobně dobrý pastýř ET vytváří dostatečně hrůzné „iluzorní vlky“, kteří ohrožují právo a pořádek, přesvědčují jednotlivce, aby se vzdali své individuální suverenity mocným politickým institucím. Následně „dobří pastýři“ vstoupí do sbírky „Faustovských vyjednávání“ s politickými elitami, které mají z toho přímý prospěch, pokud se dohodnou na spolupráci s těmito rasami ET, při kontrole všech sektorů společenského života: politického, náboženského, ekonomického a vojenského.

Dohody mezi rasami a entitami

Takový Faustovský proces je zmíněn ve spisech starověkých historiků, jako je Manetho, který zaznamenal 30 dynastií v Egyptě, které se objevily po příchodu bohů či polobohů, uplatňujících přímou vládu nad lidstvem. Motivace těchto lidských elit je podobná motivaci kolaborantů v okupovaných zemích, kteří se vnímají jako prosté uznání politické reality a pokračování v životě v naději, že se podmínky v budoucnu zlepší. Takové jsou historické dohody mezi lidskými elitami a dobrými mim ozemskými pastýři, které byly předmětem bádání konspiračními teoretiky, takovými jako Jim Marrs a David Icke.„Dobrá pastýřská frakce má tři podskupiny, které jsou strategickými konkurenty, ale také spolupracují na minimalizaci vlivu dalších dvou dominantních frakcí, které se věnují vývoji lidské rasy.

Raptiliáni

Prvním z nich jsou pozemští Reptiliáni, kteří se na planetě uvelebili po tisíciletí skrytě a vegetovali způsobem, který nevyčerpává zdroje planety a neohrožuje integritu biosféry. (Pozn. překl. – Viz články o bytostech „Lacerta“.) Přísně vzato, tato podskupina není mimozemská, ale je to pokročilá nehumanoidní rasa, která obývá podzemní říše. Někteří autoři tvrdí, že tato plazí nehumanoidní rasa obývala zemský povrch již dlouho před lidstvem, když musela opustit povrch po těžké ekologické katastrofě nebo meziplanetární válce.

Tato rasa, díky své dlouhé přítomnosti na Zemi a snahám o omezení destruktivních tendencí lidstva, historicky získala mýtus o tom, že je „strážcem lidské rasy“. V gotické architektuře mnoha evropských katedrál se můžeme setkat s četnými sochami chrličů, které symbolizují ochrannou sílu lidstva, směrem k náboženské pravdě. Tato podskupina bytostí proto částečně odpovídá frakci Enki z Anunnaki, popsané Sitchinem. Tato podskupina si nepřeje sdílet kontrolu nad lidskou rasou s jinými rasami ET, a snaží se zabránit mimozemskému zásahu ET (což představuje hrozbu pro schopnost Reptiliánů řídit lidstvo na Zemi) buď tím, že bude pomáhat lidstvu při řešení řady problémů, jako je degradace životního prostředí, hrozba jaderné války a přelidnění, které ohrožují zdroje této podskupiny „dobrých pastýřů“.

Tato podskupina proto napomáhá rozvoji jednotné světové vlády, která centralizuje politickou moc, ale omezuje lidskou svrchovanost a svobodu, aniž by ji však kompletně odstranila. Tomuto scénáři věřil Phil Schneider, civilní inženýr, který uzavřel smlouvu na vybudování tajných podzemních zařízení pro tajné organizace a popsal důkazy, se kterými se setkal, jako že mimozemšťané jsou skutečnými vládci jedné světové vlády, a proto on i mnoho dalších opustili „službu“ v tajných organizacích USA.

Spolupráce lidí a mimozemské civilizace

Druhou podskupinou „dobrých pastýřů“ je mimosvětová rasa, která uzavřela dohody s utajovanými organizacemi, kde se vyměňují vyspělé technologie za právo přítomnosti na planetě a spolupráci na společných projektech ET a lidí. Tajemnou smlouvu podepsanou v roce 1954 mezi Eisenhowerovou vládou a ET rasou zveřejnil Milton William Cooper a další informátoři. Cooper vypráví o událostech obklopujících tuto smlouvu dle utajovaných dokumentů, které musel číst, když sloužil v námořní rozvědce, jako součást instruktážního týmu na velitele Pacifické flotily.

V roce 1954 rasa velkých šedých mimozemšťanů, kteří obíhali kolem Země, přistála na Holloman Air Force Base. Byla uzavřena základní smlouva. Tato rasa se identifikovala jako rasa pocházející z planety kolem rudé hvězdy v souhvězdí Orionu, kterou nazýváme Betelgeuse. Prohlásili, že jejich planeta umírá a že v nějakém neznámém budoucím čase tam už nebudou moci žít. To vedlo k druhému přistání na letecké základně Edwards Air Force Base. Historická událost byla předem naplánována a byly dohodnuty detaily smlouvy. Eisenhower byl údajně na dovolené v Palm Springs. V určený den byl prezident odvezen na základnu a tisku bylo dáno, že je na návštěvě u zubaře. Prezident Eisenhower se setkal s mimozemšťany a byla podepsána formální smlouva mezi mimozemskou Aliancí a Spojenými státy americkými.

S odkazem na stejnou smlouvu podepsanou Eisenhowerovou administrativou, plukovník Phillip Corso, vysoce postavený důstojník, který sloužil v Eisenhowerově Národní radě bezpečnosti, napsal: „Dohodli jsme se s nimi na jakémsi podvolení, dokud bychom s nimi nebyli schopni bojovat. Diktovali termíny, protože věděli, o co se nejvíce bojíme.“

,,Grays“

Technologická výměna přímo napomáhá rozvoji vysoce pokročilých zbraňových systémů, které si americké tajné organizace přejí, aby si udržely vliv, bojovaly a omezovaly přítomnost ET a soutěží proti sobě o strategické výhody po celém světě. Tato podskupina je typicky popisována jako „Grays“ od Zeta Reticulum, která chce využít zdroje lidstva a biosféry pro obnovení genetické integrity jejich rasy. Podle plukovníka Corsa „Šediví“ nejsou benevolentní bytosti, které přišly k osvícení lidstva. Sbírají biologické vzorky na Zemi pro vlastní experimentování. “

Tato podskupina volně spolupracuje s první podskupinou na podpoře rozvoje centralizované světové vlády, která by uzavřela dohody s touto podskupinou, kde by mohla být zapojena lépe využívat lidské a planetární zdroje. Zatímco první podskupina si přeje jednotnou světovou vládu kvůli větší efektivitě, kterou zajišťuje jejich globální správu lidstva, druhá podskupina si to přeje, protože je to více v souladu s jejich filozofickou vírou, že zájmy jednotlivce jsou podřízeny potřebám kolektivu.

Tip na knihy z eshopu Sueneé Universe

Zecharia Sitchin: Anunnakové a hledání nesmrtelnosti

Král, který odmítl zemřít. Sitchinovo dílo představuje spojení evoluce s kreacionismem. Sitchin svůj život zasvětil propagací myšlenek, že se lidstvo vyvinulo výsledkem drobného genetického zásahu nepozemských bytostí, které v daných dobách navštívily Zemi.

Zecharia Sitchin: Anunnakové a hledání nesmrtelnosti

Odhalení důvodů mimozemské přítomnosti na Zemi

Další díly ze seriálu

Napsat komentář