Projekt PULSAR (5. díl): Filozofie mimozemšťanů

7706x 04. 02. 2018 1 čtenář

Přátelská filozofie – Někteří mimozemšťané vykazují určitý stupeň pozitivity. Podívejme se, jak můžeme změnit neobvyklou subjektivní reakci na únosy, od strachu a paranoie až po postoj obezřetného přijetí, zejména intenzivnějším vlivem myšlení, kdy naše dojmy z jejich akcí nesmí být zaměňovány s motivy bytostí provádějících tyto činy, neboť je zcela dobře možné, že děsivé nebo negativně vnímané činy pocházejí z jejich skutečně dobré motivace. Bohužel literatura o UFO a mimozemšťanech je plná konvenčních sdělení, že mnohé aspekty jejich konání představují zlověstné akce, na základě stejně zlověstných motivů.

Existuje snadná tendence k závěrům, a to buď přímo nebo jako důsledek toho, že mnoho hlášených případů představují negativní akce. Pečlivé čtení mnoha, ne-li většiny zpráv z 80. let v knihách o UFO a únosech, odhaluje znepokojivou tendenci přiklánět se ke zlověstným závěrům. Dokonce i jazyk používaný k popisu těchto událostí je citově nabitý a vykazuje sklon k předpokládanému nepřátelství a zlovolnosti mimozemšťanů.

Je zde nutná analýza – zprávy o činnosti mimozemšťanů jsou brány jako důkaz nepřátelství nebo jejich zlých motivů, ale bez pečlivé analýzy možných neutrálních nebo pozitivních motivů, které mohou být jejich skutečnou příčinou. Jak bude ukázáno, takovéto negativní závěry jsou neopodstatněné a ohrožující, protože blokují naše myšlení a emoce neoprá-vněným strachem, paranoiou a negativitou, a ne budoucími přátelskými vztahy k lidem. Musíme být opatrní, aby náš předpoklad o falešném nepřátelství nevyvolal skutečné budoucí nepřátelství.

Důvody pro dosažení těchto negativních závěrů jsou pravděpodobně mnohé. Některé události se z našeho pohledu zdají být znepokojující lidskou citlivost, a podnítily tak rychlé předpoklady pro nepřátelství. Celé téma technologicky pokročilých mimozemšťanů, kteří navštěvují Zemi, může hrát na vrozenou lidskou nejistotu a obavy z nadvlády nebo ztráty kontroly. Také lidská tendence myslet v lineárních a dualistických pojmech jen černobíle, co je dobré nebo špatné apod., přispívá jistě k psychické tendenci přežívat nebo být přitahován k okázalým negativním věcem nebo událostem, jako jsou příšery, války, vražedné příběhy, příběhy duchů a podobně. Mohou také poskytovat podnět k dosažení závěru o nepřátelství mimozemšťanů vůči lidem, kteří viděli filmy jako je „Pátek třináctého“, než řekněme film Gandhi.

Nešťastná, senzační koncepce hnusných mimozemšťanů, kteří napadají bezbranné lidi, prodává knihy, filmy i televizní pořady. Vezměme si nejvíce znepokojivé a senzační zprávy o zapojení návštěvníků do lidské reprodukce. Příběhy žen, které byly vzaty na palubu plavidla a podrobeny břišní nebo vaginální sondáži k odstranění vajíček, byly rozsáhle studovány v uplynulém desetiletí, tj. v 80. letech, a zatímco určitě všechno neznáme. (Poznámka: Přibližně 96 % případů je v tuto chvíli známo, ostatní 4% zatím neznáme.)

Předpokládáme, že mimozemšťané odebírají vajíčka a spermie, které uchovávají nebo používají, aby vyvinuli děti ze zkumavky nebo dokonce vytvořili lidské hybridy. Považujeme za znepokojující, že takové události mohou existovat. Mohly by nakonec existovat nějaké definitivní záměry, které nejsou nepřátelské? Jsou to nějaká ochranná opatření? Co když jsou mimozemšťané znepokojeni šířením nebezpečných jaderných zbraní nebo předpokládají masivní poškození ekosystémů, tedy vnímají vysokou pravděpodobnost těchto katastrof v současné době, nebo případné geolo-gické  katastrofy v blízké budoucnosti? Je jejich motivace touhou chránit a zachovat lidský a jiný život na Zemi v případě globální zkázy?

Pokud mají být pravdivé stovky zpráv o paranormálních schopnostech mimozemšťanů, tak zřejmě přijali takové vize a možná viděli pravděpodobnou budoucnost masivních změn na Zemi a oni jen připravují vlastní akce, jako záměrný pokus o záchranu. Zatím by lidská morálka mohla být uražena tvrzením, že mimozemšťané geneticky zasahovali již před několika statisíci let, aby vytvořili současný druh „Homo sapiens“. Je snad pravda, že se nyní pokoušejí dále rozvíjet lidskou rasu?

Zatímco takové informace mohou šokovat a urážet mnoho lidí, nejsou to motivy nepřátelství nebo zlovolnost sama o sobě, zejména z pohledu mimozemšťanů. Skutečně, pokud nás mimozemšťané vidí jako rasu bytostí, jejíž hlavní aktivitou jsou války, násilí a ničení životního prostředí a kteří jsou na pokraji sebezničení, tak jejich motivy mohou být vlastně chápány jako dobročinné a altruistické. Jejich možná dobročinnost je důvodem, proč skutečně existují mnohá vysvětlení nejnepříznivějších zpráv o činnostech mimozemšťanů, zahrnující úmysly, které nechápeme. Je zcela možné, pokud to není pravděpodobné, že akce mimozemšťanů, které mnozí lidé považují za nepřátelské, jsou ve skutečnosti neutrální a dobrosrdečné, a jako takové by je měli lidé vidět, kdyby dokázali pochopit a ocenit všechny souvislosti.

Níže uvádím krátký seznam možných pozitivních motivací mimozemšťanů a jejich dopadů na lidstvo:

 • Ochranný dohled nad námi.
 • Nouzové zásahy a záchranné akce u nějaké budoucí události, ať už způsobené lidmi nebo to byla přírodní katastrofa.
 • Omezení a kontrola lidských válek, zejména jaderné války.
 • Dokumentace a zachování ekosystémů.
 • Možná tvorba hybridů – přenos lidských znalostí a technologií k zajištění trvalého světového míru a stvoření neagresivního lidstva
 • Případné zapojení Země do Meziplanetární unie.
 • Kulturní výměna a komunikace mezi vesmírnými rasami, dle dlouhodobého plánu.

Přátelská motivace mimozemšťanů, neutrální vztah k lidem, předpokládaná pozitivní motivace jako jsou:

 • Pozorovací aktivita.
 • Základní výzkumné činnosti.
 • Sběr biologických vzorků a dat, pozitivní vztah k lidem
 • Omezení jaderné kontaminace prostředí.
 • Omezení nebo omezování našeho průzkumu vesmíru, až do doby, kdy lidská evoluce dospěje k míru a jednotě, lidstvo již nebude agresivní.
 • Ochrana civilizací mimo Zemi před agresí lidstva.
 • Lidský genetický výzkum, konzervace genomu a experimentování k zajištění zachování lidského druhu, vyvinoutí vyspělých lidských hybridů a základní výzkumné činnosti.
 • Bezpečnostní aspekty kontaktů (tj. ochrana mimozemské technologie a inteligence, datové základny, atd. až do doby, než bude lidská evoluce nenásilná).

Na závěr: Jak zprávy o UFO, tak mimozemšťané neposkytují žádné obecné důkazy o jejich všeobecném nepřátelství (z hlediska lidstva). Některé negativní zprávy samozřejmě existují, stejně tak jako zprávy o mírových záměrech, laskavosti, léčbě, dobročinnosti atd. Závěry týkající se záměrů mimozemšťanů nelze dosáhnout pouze prohlížením izolovaných zpráv o jednotlivých případech kontaktů.

Při tendenci k polarizaci, kdy lze deklarovat mimozemšťany buď jako zlověstné vetřelce, nebo perfektní spasitele lidstva, jsou dedukce v nejlepším případě nerozumné a pravděpo-dobně nebezpečné pro dlouhodobé pozitivní vztahy mezi lidmi a mimozemšťany. To ovšem neznamená, že tento jev musíme považovat za motiv ze vzduchoprázdna a mám pocit, že by musel být skutečně uveden silný případ pro předpokládané nepřátelství. Předpoklad přátelství znamená, že v našem výzkumu, analýze a střetech s mimozemšťany automaticky předpokládáme nepřátelství, dokud se jasně neprokáže opak. To neznamená, že je považujeme nutně za bohy, ale tento přístup zabraňuje předčasné charakterizaci akcí a motivů mimozemšťanů jako nepřátelské nebo zlověstné. Mírná pozitivita a optimismus jsou pro vznikající vztahy zásadní pro rozvoj přátelství (samozřejmě na populárním základě,) s minimální šancí na konflikt.

To, co zatím neudělali, možná více nebo lépe odhaluje záměry mimozemšťanů tím, co se nestalo. UFO neútočili na lidi ani na jejich zbraně, pokud je lidé předtím neohrožovali nebo napadli. Mimozemšťané neobsadili ani nezničili žádné obydlené oblasti, ani to neudělají v budoucnu. Bez ohledu na špičkovou technologii a manévrovatelnost jejich lodí, se v posledních desetiletích nepokoušeli o nadvládu ani o přímé agresivní akce (dokonce ani před staletími), které bychom zaznamenali. Taková dlouhodobá zdrženlivost popírá jakékoli nepřátelskou záměry! Předpoklad nepřátelství mimozemšťanů je nelogický, když celý jev vnímáme v průběhu doby.

Pokud mimozemšťané byli pozorováni a do jisté míry působili na Zemi po staletí, proč ji neobsadili jako nepřátelé? Poměrně výrazný nárůst aktivit UFO souběžně s počátkem našeho jaderného věku v polovině čtyřicátých let, naznačuje jejich skutečný zájem o nepřátelské schopností lidstva.

K zajištění dlouhodobého přežití, by to znamenalo, že mimozemšťané mají obavy z dlouhodobého blahobytu a života lidí nebo jsou znepokojení nad potenciálem lidské agresivity, která by se mohla projevit i mimo planetu Zemi.

Mimozemské civilizace nebo civilizace, kterých se to týká, tak žádná z nich nenaznačuje nepřátelství vůči lidem, ale spíše znepokojení nad nepřátelstvím mezi lidmi. Někteří militaristé mohou předpokládat jejich zájem o naše znepokojující jaderné schopnosti, ale v rovnováze to neznamená nepřátelství k mimozemšťanům. Naopak, tento názor podporuje myšlenku, že jejich motivy nejsou nepřátelské povahy. Kontakty a pozorování mimozemšťanů je starý, nikoli nedávný jev. Pokud by agrese a snaha o nadvládu skutečně motivovala mimozemšťany, proč si nepočkat na následující události:

 1. Lidé disponují zbraněmi hromadného ničení, které mohou zničit lodě mimozemšťanů
 2. Dokud nebude Země značně zdevastována přemnožením, miliardami lidstva.

Země by jistě lépe a příjemněji vypadala před 200 lety. Ne rovnováha, ale teorie nepřátelských mimozemšťanů, vytváří skvělé náměty pro sci-fi, je však nelogická a není zcela podložena skutečnostmi tohoto jevu.

Projekt Pulsar

Další díly ze seriálu

Napsat komentář