SOM1-01: MAJESTIC-12 překlad tajného dokumentu (2. díl)

2822x 01. 06. 2018 1 čtenář

Jedná se o dokument Majestic-12 s nejvyšším stupněm utajení, který obsahuje rozčleněné informace, nezbytné pro národní bezpečnost Spojených států.

KAPITOLA 3

Oddíl I. BEZPEČNOST

Stiskněte tlačítko vypnout

Velkou pozornost je třeba věnovat zachování bezpečnosti v kterémkoli bodě výzkumu, kde může být mimozemská technika dostupná pro vědecké studium. Musí být přijata extrémní opatření k ochraně a uchování jakéhokoli materiálu nebo celých lodí od objevení, výzkumu nebo k odvedení zájmu široké veřejnosti, civilních agentur nebo jednotlivců. Proto se doporučuje, aby bylo kdykoli zabráněno úniku informací do tisku.

Pokud by se tento postup neukázal jako možný, doporučují se následující krycí příběhy pro tisk, které se mají zveřejnit. Zodpovědný důstojník musí jednat rychle, aby vybral příběh, který nejlépe vyhovuje situaci. Je třeba si při výběru krycího příběhu uvědomit, že oficiální politika týkající se UFO říká, že neexistují.

1) Oficiální popírání: Nejžádanější odpovědí by bylo, že se nestalo nic neobvyklého, a že vláda neví nic o této události. Veřejný tisk tak může vyloučit další vyšetřování.

2) Diskreditace svědků: Pokud je to možné, budou svědci drženi v izolaci, dokud nebude zjištěn rozsah jejich znalostí a účasti na události. Svědci budou odrazeni od mluvení o události, o tom, co viděli a jejich zastrašování může být nezbytné k zajištění jejich spolupráce. Pokud svědci již kontaktovali tisk, bude nutné jejich příběhy zdiskreditovat. To lze nejlépe provést tvrzením, že buď si nesprávně vyložili přírodní události, jsou obětí hysterie nebo halucinace, nebo jsou sami pachateli podvodů.

3) Klamavé prohlášení: Může se stát, že budete muset vydat nepravdivé prohlášení pro zachování bezpečnosti. Meteory, sestřelené družice, meteorologické balóny a vojenské letadla jsou všechno přijatelné alternativy, ačkoli v případě havárie vojenského letadla by měla být věnována pozornost tomu, aby nebylo možné předpokládat, že letadlo mohlo být experimentální nebo tajné, protože by to mohlo vyvolat větší zvědavost amerického i zahraničního tisku.

Vyjádření, týkající se kontaminace oblasti v důsledku úniku toxických látek z nákladních automobilů nebo železničních cisteren, mohou také sloužit k tomu, aby se do oblasti nedostaly žádné neoprávněné nebo nežádoucí osoby.

Zajištění oblasti Majestic-12

Oblast musí být zajištěna co nejrychleji, aby nedošlo k infiltrování místa neoprávněným personálem. Pověřený důstojník určí perimetr a zařídí pověření k pobytu v tomto obvodu. Povolený personál na místě události bude udržován na absolutním minimu informací, potřebných k přípravě lodě nebo jejích trosek pro přepravu, a bude sestávat z vojenských bezpečnostních sil.

Místní úřady mohou být použity pro řízení dopravy a ovládání davu. Za žádných okolností nebude místnímu úředníkovi nebo osobám činným v trestním řízení povolen pobyt uvnitř střeženého obvodu, a je třeba přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se zajistilo, že skutečně nebudou přítomni.

1) Ochranný obvod: Je žádoucí, aby byl k dispozici dostatečný počet vojenských pracovníků k vytvoření dostatečně velkého obvodu kolem místa události, aby neoprávněný personál i personál v obvodu nemohli přímo vidět místo havárie. Jakmile bude obvod určen, budou po obvodu zřízeny pravidelně hlídky, aby byla zajištěna úplná bezpečnost a bude využit i elektronický dohled k rozšíření střežení. Personál v obvodu bude vybaven ručními komunikačními přístroji a automatickými zbraněmi s ostrou munici. Ostatní pracovníci v obvodu budou mít osobní zbraně. Do bezpečného prostoru nebude povolen vstup žádnému neoprávněnému personálu.

2) Velitelské stanoviště: V ideálním případě by velitelské stanoviště mělo být  co nejblíže místu události, aby bylo možné efektivně koordinovat činnost. Jakmile je velitelské stanoviště v provozu,  bude vytvořen kontakt se skupinou Majestic-12 prostřednictvím zabezpečené komunikace.

3) Oblasti: Z místa události a jeho okolí budou vykázáni všichni neoprávnění pracovníci. Budou podrobeni kontrole svědků a zadrženi pro jejich další vyhodnocení od MJ-12. Za žádných okolností nebudou svědkové propuštěni ze zajištění, dokud nebudou jejich příběhy vyhodnoceny MJ-12 a budou důkladně poučeni o mlčenlivosti.

4) Hodnocení situace: Bude dokončeno předběžné vyhodnocení situace a bude připravena předběžná zpráva. Skupina MJ-12 bude poté co nejdříve informována o situaci. Skupina

MJ-12 pak rozhodne, zda bude nasazen tým MJ-12 RED nebo OPNAC Team odeslán do této oblasti. (OPNAC = Operation Naval Comand? Pozn. překl.)

Oddíl II. ZÁCHRANA TECHNOLOGIE

Odstranění a přeprava objektu

1) Dokumentace: Pokud to situace dovolí, je třeba dbát na to, aby oblast byla dokumentována fotograficky, než se cokoli přesune. Oblast bude kontrolována na záření a další toxické látky. Pokud nemůže být oblast delší dobu zajištěna, musí být veškerý materiál co nejrychleji zabalen a přepraven do nejbližšího bezpečného vojenského zařízení. To bude provedeno zajištěnou dopravou po vedlejších cestách, kdykoli je to možné.

2) Kompletní nebo funkční loď: K plavidlu je třeba přistupovat s velkou opatrností, pokud se zdá být funkční, neboť je možné vážné zranění, v důsledku vystavení se záření a elektrickým výbojům. Pokud plavidlo funguje, ale zdá se, že je opuštěno, může k němu přistupovat pouze speciálně vycvičený personál MJ-12 RED TEAM, který nosí ochranný oblek. Každé zařízení, které se zdá být funkční, by mělo být také ponecháno na likvidaci tomuto týmu. Kompletní loď a její části, které jsou příliš velké na to, aby byly přepravovány krytým kamionem, budou pečlivě a rychle rozebrány, pokud je to možné. Pokud musí být přepravovány celé objekty na otevřených přívěsech, budou překryty takovým způsobem, aby byl maskován jejich tvar.

3) Mimozemské biologické jednotky: EBE musí být co nejrychleji přemístěny do špičkového bezpečnostního zařízení. Velkou pozornost je třeba věnovat tomu, aby se zabránilo možnému znečištění cizími biologickými látkami. Mrtví EBE by měli být co nejdříve zabaleni do ledu, aby se uchovaly jejich tkáně. Pokud se setkáte s živými EBE, měli by být zadrženi a odvezeni sanitkou do špičkového bezpečnostního zařízení. Je třeba vyvinout veškeré úsilí k zajištění jejich přežití. Kontakt osob s živými nebo mrtvými EBE musí být udržován na absolutním minimu. (Podrobnější informace týkající se EBE viz kapitola.

Vyčistění oblasti

Po odstranění veškerého materiálu z centrální oblasti dopadu bude oblast důkladně zkontrolována, aby se zajistilo odstranění všech stop mimozemské technologie. V případě havárie bude okolní prostředí několikrát důkladně prohledáno, aby se zajistilo, že se navenek nic nezměnilo. Prohledávaná oblast se může lišit podle místních podmínek, podle uvážení příslušného důstojníka. Když je pověřený důstojník přesvědčen, že na místě nehrozí další důkaz o události, může být teprve evakuován.

Zvláštní nebo neobvyklé podmínky

Existuje možnost, že mimozemské plavidlo může přistát nebo havarovat v silně osídlených oblastech, kde nemůže být zachována bezpečnost nebo kde může být svědky této události velký počet obyvatel a veřejný tisk. Pohotovostní plán MJ-1949-04P/78 (pouze u osob s nejvyšším stupněm utajení) by měl být uplatněn v případě, že bude nutné zveřejnit informace o události.

Klasifikace mimozemských lodí

1) Plavidlo – Neporušené a provozuschopné plavidlo mimozemského vzhledu a výroby

Kód MJ-12: UA-002-6 / Umístění objektu: Area 51 – S4

2) Neporušené – Jakékoli mechanické nebo elektronické zařízení, které se zdá být funkční

Kód MJ-12: ID-3G1-F / Umístění objektu: Area 51 – S4

3) Poškozené – Jakékoli mechanické nebo elektronické zařízení, poškozené, ale kompletní

Kód MJ-12: DD-303-N / Umístění objektu: Area 51 – S4

4) Elektrické – Zařízení a přístroje nebo části, které slouží k pohonu a jsou spojeny s řízením

Kód MJ-12: PD-40-8G / Umístění objektu: Area 51 – S4

5) Určitelné – Fragmenty z identifikovaných materiálů, které známe (hliník, umělé hmoty atd.)

Kód MJ-12: IF-101-K / Umístění objektu: Area 51 – S4

6) Neurčitelné – Části z materiálů, které na Zemi neznáme a vykazují neobvyklé vlastnosti

Kód MJ-12: UF-103-M / Umístění objektu: Area 51 – S4

7) Doplňky – Ani mechanická ani elektrická zařízení, povahy osobních předmětů, oděvů atd.

Kód MJ-12: SP-331 / Umístění objektu: Blue Lab WP-61

8) Živé – Živé bytosti ve zjevně dobrém stavu

Kód MJ-12: EBE-010 / Umístění objektu: OPNAC BBS-C1

9) Mrtvé – Zemřelé nelidské bytosti nebo zbytky jejich organismů

Kód MJ-12: EBE-XO / Umístění objektu: Blue Lab WP-61

10) Média – Tiskoviny, elektronické záznamy, mapy, grafy, fotografie, filmy

Kód MJ-12: MM-54 A / Umístění objektu: Budova 21 KB-88

11) Zbraně – Jakékoli zařízení, které lze považovat za obranné nebo útočné zbraně

Kód MJ-12: WW-010 / Umístění objektu: Area 51 S-4

Klasifikace mimozemských lodí v originále

Pozn. Živé bytosti musí být drženy v přísné izolaci a střeženy personálem OPNAC.

Užití inventarizačního systému

Jako základní povinnost velitele operace je prováděna inventarizace mimozemské technologie nebo subjektů za pomoci formulářů MJ 1-006 a 1-007. Pokyny pro použití jednotlivých formulářů jsou na zadní straně formulářů.

Balení zásilek a údaje na obalu dle Majestic 1-007

1) Tuzemská zásilka: Jednotlivé položky jsou označeny a zabaleny do vodotěsného obalu a zapečetěny. Pak se umístí do vlnité lepenky. Dutiny uvnitř krabice jsou důkladně vyplněny neutrální buničitou vatou, aby se zabránilo pohybu předmětů. Zásilka je utěsněna gumovou Kraftovou páskou. Formulář 1-007 bude umístěn v uzavřené obálce s označením „MAJIC-12 ACCESS ONLY“ a bude pevně uchycen k horní části krabice.

Krabice se zásilkou bude opatřena v každém rohu nahoře a dole dřevotřískovými vložkami a bude umístěna uvnitř velké přepravní bedny z vlnité lepenky. Celý uzávěr vnějšího boxu bude utěsněn gumovou Kraftovou páskou. Ve vnějším obalu je umístěn štítek s následujícími informacemi: cíl přepravy, číslo přepravního kódu a výstraha „MAJIC-12 ACCESS ONLY“.

2) Zámořská zásilka: Položky jsou baleny stejně, jak je popsáno výše, s tou výjimkou, že ve vnitřní krabici z vlnité lepenky bude obsažen indikátor vlhkosti a přípravek k vysoušení. Dále je krabice zabalena do obalu odolného vodě a tepelně chráněna. Pak jsou zabalené předměty umístěny do druhé vodotěsné kartonové krabice a uzavřeny vodotěsnou páskou. Tato druhá krabice je na všech stranách označena „MAJIC-12 ACCESS ONLY“, a je umístěna v dřevěné přepravní bedně s vodotěsným uzávěrem.

Dřevěná přepravní bedna bude uzavřena. Přepravní kontejner je dále zesílen spojením dvou kovových uzávěrů o průměru 8 palců, od každého konce. Informace o přepravě jsou pak vyznačeny na povrchu dřevěného přepravního kontejneru.
Poznámka: Postup balení popsaný výše platí pouze pro neorganické položky. Údaje pro manipulaci, balení a přepravu organických látek a neživých entit jsou uvedeny v kapitole 5, oddíle II. této příručky.

KAPITOLA 4

Oddíl I. MANIPULACE PŘI PŘIJETÍ MATERIÁLU

Vyjmutí, rozbalení a kontrola

Poznámka: Postupy pro likvidaci, rozbalení a kontrolu kontejnerů označených „MAJIC-12 ACCESS ONLY“ budou prováděny pracovníky s oprávněním MJ-12. Takto označené kontejnery budou umístěny do skladu v maximálně zabezpečeném prostoru, dokud nebudou pro postupy při převzetí k dispozici autorizovaní pracovníci.

1) Buďte velmi opatrní při přemisťování a rozbalování materiálu. Vyhněte se použití nástrojů ve vnitřku přepravního kontejneru. Obalový materiál nepoškozujte víc, než je nezbytně nutné pro vyjmutí vzorků, tyto materiály mohou být požadovány pro budoucí balení. Uložte vnitřní obalový materiál do přepravního kontejneru. Při vyjímání a rozbalení vzorků postupujte podle níže uvedených postupů 1 – 11:

(1) Vybalujte vzorky v zabezpečené místnosti, abyste zabránili přístupu neoprávněného personálu.
(2) Odřízněte vázací kovové dráty vhodným řezacím nástrojem nebo je otočte kleštěmi, dokud se popruhy neroztrhnou.
(3) Odstraňte šrouby z horní části přepravní bedny pomocí šroubováku.
(4) Odřízněte pásku a těsnění vnitřní vložky tak, aby byl vodotěsný papír co nejméně poškozen.
(5) Vyjměte zabalené vzorky z dřevěného pouzdra.
(6) Odřízněte pásku, která utěsňuje horní chlopně vnějších krabic, dejte pozor, abyste nepoškodili kartony.
(7) Odřízněte ochranu podél horního tepelně utěsněného švu a pečlivě vyjměte vnitřní krabici.
(8) Odstraňte uzavřenou bezpečnostní obálku z horní části vnitřní krabice.
(9) Otevřete vnitřní karton a vyjměte vložky z dřevité vlny, indikátor vysoušeče a vlhkosti.
(10) Vyberte tepelně uzavřené obaly obsahující vzorky; uspořádejte je řádným způsobem pro kontrolu.
(11) Uložte veškerý obalový materiál do přepravního kontejneru, který bude použit pro budoucí balení.

2) Důkladně zkontrolujte všechny položky oproti přepravním dokumentům. Pečlivě prohlédněte všechny předměty, které by se mohly poškodit během přepravy nebo manipulace. Seřaďte položky podle čísla klasifikace při přepravě, na převedení do určené laboratoře nebo oddělení. Pracovníci laboratoře nebo oddělení odpovídají za přepravu zboží do určených míst. To se uskuteční co nejrychleji krytým vozidlem, doprovázeným bezpečnostním personálem.

SOM1-01 MAJESTIC-12

Další díly ze seriálu

Napsat komentář