SOM1-01: MAJESTIC-12 překlad tajného dokumentu (3. díl)

4787x 02. 06. 2018 1 čtenář

Jedná se o dokument Majestic-12 s nejvyšším stupněm utajení, který obsahuje rozčleněné informace, nezbytné pro národní bezpečnost Spojených států.

KAPITOLA 5 – živé a neživé organismy

ŽIVÉ – Rozsah působnosti

Tato část se zabývá setkáním se živými mimozemskými biologickými entitami (EBE). Taková setkání spadají pod jurisdikci MJ-12 OPNAC, BBS-01 a budou řešeny pouze touto speciální jednotkou. Tato část podrobně popisuje odpovědnost osob nebo jednotek, které provádějí počáteční kontakt.

ŽIVÉ – Obecně

Každé setkání se subjekty, o nichž je známo, že mají mimozemský původ, je třeba považovat za záležitost národní bezpečnosti, a proto je to považována za TOP SECRET.

Za žádných okolností se široká veřejnost ani veřejný tisk nesmí dozvědět o existenci těchto entit. Oficiální vládní politika spočívá v tom, že takové bytosti neexistují, a že žádná agentura federální vlády se nyní nezajímá o žádné studium mimozemšťanů nebo jejich artefaktů. Jakákoli odchylka od těchto zásad je absolutně zakázána.

ŽIVÉ – Setkání

Setkání s EBE lze klasifikovat podle jedné z následujících kategorií:

A) Setkání zahájená EBE: Možný kontakt může nastat v důsledku podnětů samotných mimozemšťanů. V těchto případech se předpokládá, že setkání se uskuteční ve vojenských zařízeních nebo na jiných bezpečných místech, která budou vybrána po vzájemné dohodě.

Taková jednání by měla tu výhodu, že budou omezena na pracovníky s odpovídajícím pověřením, mimo kontrolu veřejnosti. Ačkoli se to nepovažuje za velmi pravděpodobné, existuje i možnost, že EBE mohou přistát na veřejných místech, bez předchozího upozornění. V tomto případě bude tým OPNAC formulovat krycí příběhy pro tisk a připraví brífing pro prezidenta a náčelníky štábu.

B) Setkání se uskuteční jako důsledek sestřelení plavidla: Kontakt s osobami, které přežili nehodu nebo nucené přistání lodi, v důsledku přírodních událostí nebo pro vojenský zásah, může nastat s malým, případně s žádným varováním. V těchto případech je důležité, aby byl počáteční kontakt omezen na vojenský personál, aby byla zachována bezpečnost akce.

Civilní svědci v oblasti budou zadrženi a bude informována MJ-12. Kontakt EBE s vojenským personálem, který nemá oprávnění MJ-12 nebo OPNAC, musí být striktně omezen na opatření nezbytná k zajištění dostupnosti EBE, pro studium týmu OPNAC.

Izolace a péče o EBE

A) EBE budou zadrženi jakýmikoli nezbytnými prostředky, a co nejdříve přechováváni na bezpečném místě. Personálem, který přichází do kontaktu s EBE, budou přijata opatření, aby se minimalizovalo riziko onemocnění v důsledku kontaminace neznámými organismy. Pokud subjekty nosí skafandry nebo dýchací přístroje nějakého druhu, je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození těchto zařízení.

Je třeba vyvinout veškeré úsilí k zajištění dobrých životních podmínek EBE, musí být odděleni od jakéhokoli kontaktu s neoprávněným personálem. Zatímco není jasné, jaké požadavky nebo vybavení by mohlo být požadováno mimozemskými entitami, měly by dostat to, co je možné. Důstojník, který je pověřen velením operací, provede taková rozhodnutí, protože zatím neexistují žádné pokyny, které by tuto konkrétní oblast pokrývaly.

B) Zraněným entitám se bude věnovat zdravotnický personál přidělený týmu OPNAC. Není-li lékařský personál týmu okamžitě k dispozici, první pomoc bude zajišťovat personál Lékařského sboru v této lokalitě.

Vzhledem k tomu, že je známo jen málo o biologických funkcích EBE, bude pomoc omezena na zastavení krvácení, obvazování ran a srovnání zlomenin u končetin. Žádné léky jakéhokoliv druhu nelze podávat, protože neznáme účinek pozemských léků na nehumanoidní biologické systémy, který ani není možné předvídat. Jakmile jsou zranění považováni za stabilizované, EBE se přesunou uzavřenou ambulancí nebo jiným vhodným dopravním prostředkem na bezpečné místo.

C) Při jednání s jakýmkoli žijícím mimozemským biologickým subjektem má bezpečnost nejdůležitější význam. Všechny ostatní úvahy jsou podružné. Přestože je výhodnější zachovat fyzickou pohodu jakéhokoli subjektu, ztráta života EBE je považována za přijatelnou, pouze pokud podmínky nebo opoždění opatření k zachování jejich života, jakýmkoli způsobem ohrožují bezpečnost operací.

D) Jakmile tým OPNAC převezme EBE, péče a přeprava do určených zařízení jsou pouze odpovědností pracovníků OPNAC. Je potřebná každá spolupráce s tímto týmem při plnění jeho úkolů. Zaměstnanci týmu OPNAC mají vždy nejvyšší prioritu, bez ohledu na jejich vojenskou hodnost nebo status. Žádná osoba nemá pravomoc zasahovat do práce týmu OPNAC při plnění jeho povinností, jen pod zvláštním příkazem prezidenta Spojených států.

NEŽIVÉ – Rozsah

V ideálním případě bude ohledávání, vědecký výzkum mrtvol a dalších biologických pozůstatků prováděno lékařem, který je seznámen s tímto postupem. Z bezpečnostních důvodů nemusí být takový sběr pozůstatků prováděn jinými, než zdravotnickými pracovníky. Tato část poskytuje návod pro vyhledávání, uchovávání a likvidaci mrtvol, které zůstaly v terénu.

NEŽIVÉ – Získání pozůstatků a jejich uchování

A) Stupeň rozkladu organických pozůstatků se bude lišit v závislosti na době, po kterou mohly pozůstatky ležet nechráněné na volné ploše, a proces rozkladu mohl být urychlen jak místními povětrnostními podmínkami, tak působením dravců. Proto budou biologické vzorky co nejrychleji sebrány z místa havárie, aby se zachovaly v co nejlepším stavu. Před likvidací v terénu se pořídí fotografická dokumentace všech pozůstatků.

B) Personál zapojený do tohoto druhu operace přijme veškerá přiměřená opatření k minimalizaci fyzického kontaktu s těly EBE nebo jejich částmi. Měly by se používat chirurgické rukavice, nebo pokud nejsou k dispozici, mohou se použít vlněné nebo kožené rukavice, které budou po použití okamžitě shromážděny k dekontaminaci.

Lopatky a pomocné nástroje mohou být použity pro manipulaci s materiálem, pokud jsou používány opatrně, aby bylo zajištěno, že nedojde k poškození pozůstatků. Holýma rukama se jich dotýkáme tehdy, jestliže není možný žádný jiný způsob jejich přemístění. Veškerý personál a zařízení, které se podílejí na operacích, budou podrobeny dekontaminačním procedurám, ihned po dokončení těchto prací.

C) Pozůstatky budou zabezpečeny proti dalšímu rozkladu, jak to vybavení a podmínky dovolují. Mrtvoly a zbytky těl budou dány do pytlů nebo bezpečně zabaleny do nepromokavých obalů. Pro tento účel lze v případě potřeby použít nepropustné plachty nebo opatření proti nepříznivým povětrnostním vlivům. Pozůstatky budou chlazeny nebo uloženy do ledu, pokud je k dispozici. Všechny pozůstatky budou označeny a bude zaznamenáno datum a čas nálezu. Zabalené pozůstatky budou umístěny na nosítkách nebo v uzavřených kontejnerech, pro okamžité přemístění do bezpečného zařízení.

D) Malé oddělené části těl a materiál sebraný z pevných povrchů se umístí do sklenic nebo jiných uzavřených nádob, pokud jsou k dispozici. Přepravní kontejnery budou zřetelně označeny jejich obsahem a zaznamenaným časem a datem nálezu. Kontejnery budou chlazeny nebo naplněny ledem co nejdříve a převezeny do bezpečného zařízení.

KAPITOLA 6 – návod k identifikaci UFO

Vyšetřování – Zpráva o UFO je hodna následného šetření, pokud obsahuje informace, které naznačují, že může být provedena pozitivní identifikace se známým fenoménem, nebo když pozorování charakterizuje neobvyklý jev. Zpráva by měla být vyhotovena téměř okamžitě, z velké části v souladu s jasnými údaji, pokud souhlasí něco z typické identifikace nebo vědeckých údajů.

Zprávy, které je třeba vzít v úvahu, jsou zpravidla ty, které pocházejí od několika spolehlivých pozorovatelů, společně nebo samostatně, a které se týkají pozorování, které trvají déle než čtvrt minuty. Výjimku je třeba učinit, když okolnosti, které sdělují zprávy, jsou považovány za mimořádné. Zvláštní pozornost by měla být věnována zprávám, které sdělují přesné pozice jevu a těm, které označují neobvyklé trajektorie.

Pravidla věrohodnosti – Každý případ pozorování UFO by měl být posuzován individuálně, ale v každém z následujících okruhů existuje řada základních pravidel, které by měly ukázat na užitečnost nutnosti následného šetření.

A) Doba pozorování: Když je trvání pozorování jevu kratší než 15 sekund, jsou to pravděpodobně případy, které nejsou hodny následného výzkumu. Pro všechny případy, by se však při velkém množství jednotlivých pozorovatelů, kteří se shodli na neobvyklém pozorování, trvajícím jen několik sekund, neměl být tento případ zamítnut.

B) Počet osob, které hlásily pozorování: Krátké trvání pozorování jednotlivci je zřídkakdy hodno sledování. Dvě nebo tři kompetentní a nezávislá pozorování mají závažnost 10 nebo i více současných individuálních pozorování. Například může 25 lidí na jednom místě pozorovat podivné světlo na obloze. Toto však má menší váhu než dva spolehliví lidé, kteří pozorují stejné světlo z různých míst. V druhém případě uvádějí přesnou polohu.

C) Vzdálenost místa pozorování jevu k nejbližšímu pozorovateli: Zprávy, které splňují výše uvedené předběžné kritérium, by měly být zkoumány všechny, pokud se vyskytují v bezprostřední blízkosti místa pozorovatele. Pro zprávy, které se týkají větších vzdáleností, může být následná nutnost přezkumu posouzena podle nepřímé úměrnosti k dvojnásobku příslušných vzdáleností. Například výskyt jevu, vzdáleného 150 mil, může být považován za čtyřnásobně významný, než jev, který je vzdálený 300 mil.

D) Spolehlivost hlášení osoby nebo osob: Při zjišťování nutnosti následného šetření lze použít pouze předpokládanou spolehlivost jednotlivců, která je posuzována podle logiky a soudržnosti původní zprávy, věku a zaměstnání osoby. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, zda povolání pozorovatele obsahuje povinnost pozorování nebo technické znalosti. (Piloti, policisté.)

E) Počet osobních pozorování: Dvě zcela individuální pozorování, zvláště když jsou oddělena vzdáleností míle nebo více, jsou dostatečnou příčinou dalšího ověřování za předpokladu, že předchozí kritéria nebyla porušena.

F) Hodnota získání dalších bezprostředních informací: Pokud informace nelze získat do sedmi dnů, hodnota těchto informací je značně snížena. Je velmi důležité získat další informace okamžitě, pokud byly splněny dříve stanovená kritéria. Často, pokud se informace shromažďují rychle, postačí pro okamžité vyhodnocení dvě nebo tři položky (povětrnostní podmínky, úhlová rychlost, změny v trajektorii, trvání jevu atd.). Pokud se šetření provádí po týdnech nebo po měsících, původní pozorovatelé přestanou být užiteční, pokud jde o další nové informace. Obecně platí, že pozdější výslechy poskytují pouze prosté opakování původně oznámených skutečností a objektivní neschopnost pozorovatele.

G) Existence fyzických důkazů (fotografie, video, materiální důkazy): V případech, kdy existují nějaké fyzické důkazy, je třeba provést další kroky, i když některá z výše uvedených kritérií nebyla splněna.

Závěr příručky UFO

Rozumí se, že všechna výše uvedená kritéria musí být hodnocena z hlediska „zdravého rozumu“. Původní zpráva ze svého obsahu a věrohodnosti téměř vždy sdělí čtenáři, zda obsahuje nějakou užitečnou hodnotu.

SOM1-01 MAJESTIC-12

Další díly ze seriálu

Napsat komentář