Speciální prezidentský briefing pro Baracka Obamu

5796x 30. 06. 2017 1 čtenář

Tento materiál obsahuje citlivé informace určené pro prezidenta USA

BRIEFING vytvořil Dr. STEVEN M. GREER, ředitel THE DISCLOSURE PROJECT

“Málokteří muži jsou ochotni statečně snášet nesouhlas svých druhů, odsouzení kolegů, hněv

společnosti. Morální odvaha je vzácnější komoditou než statečnost v boji nebo velká inteligence. Přesto je to zásadní kvalita těch, kteří se snaží změnit svět, který se jen bolestivě podrobuje změně.”

 • proslov Roberta F. Kennedyho z roku 1966

“Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni vědomí, jaká jej vytvořila.”

 • Albert Einstein

© Copyright 2009 Dr. Steven M. Greer Všechna práva vyhrazena.

 

Centrum pro studium mimozemské inteligence

The Disclosure Project

Steven M. Greer, MD, ředitel a zakladatel

www.DisclosureProject.org

www.CSETI.org

 

23.1. 2009

Vážený pane prezidente Obamo,

od poloviny padesátých let byly provozovány tajné projekty spojené s mimozemskými záležitosti bez ústavně požadovaného dohledu a bez kontroly ze strany prezidenta i Kongresu. To představuje vážnou a pokračující hrozbou pro americkou národní bezpečnost, stejně jako globální bezpečnost a mír.

Důsledky této záležitosti jsou tak dalekosáhlé, že každý aspekt života na Zemi bude ovlivněn jejím zveřejněním. Jsme si plně vědomi, že toto téma je vysoce kontroverzní a trpí velkým společenským stigmatem v rámci určitých elitních kruhů i v médiích hlavního proudu.

Toto téma bylo utajováno pečlivě řízeným psychologickým souběhem posměchu, strachu, zastrašování a dezinformace, které brání jakémukoli veřejnému činiteli otevřeně tuto záležitost řešit . Kromě toho, “bublina” bezpečnostních a přístupových omezení, které obklopují Kancelář prezidenta způsobuje, že je pro prezidenta USA velmi obtížné získat přesné informace a rady na toto téma. Důsledky tohoto utajování, v kombinaci s výše uvedenými psychologickými aspekty zajistily, že žádný z vašich předchůdců nebyl schopen tento problém efektivně vyřešit. To vedlo k nepřiznané krizi, která bude největším problémem Vašeho prezidenství.

Vzhledem k tomuto pomýlenému utajování, podivuhodné nové vědy související s pokročilou výrobu energie, pokročilým pohonem a pokročilou dopravou byly odepřeny Vašemu národu. Tyto pokroky zahrnují vytváření neomezené čisté energie z tzv. energetického pole nulového bodu a pole toku kvantového vakua z prostoru kolem nás i pohonu, který byl nazván (nesprávně) anti-gravitací. Pole elektromagnetické energie, které se nachází všude kolem nás a které je zakotveno v rámci struktury časoprostoru, může snadno vyřešit všechny energetické potřeby planety Země – bez znečištění, ropy, zemního plynu, uhlí, centralizovaných veřejných služeb i jaderné energie.

Odtajnění informací o těchto vědách a jejich odborné aplikaci během Vašeho prvního funkčního období ve funkci prezidenta je nejdůležitější záležitostí, jaká Vás čeká. Tyto vědy vytvoří skutečnou novou energetickou ekonomiku, která umožní lidstvu vyřešit jeho nejpalčivější problémy – globální oteplování, chudobu a vyčerpání zdrojů. Problémy jako globální oteplování, degradace biosféry, znečištění ovzduší, energetické zabezpečení, blízkovýchodní politika, kolaps geo-ekonomického řádu, rostoucí nerovnost mezi chudými a bohatými celého světa, přelidnění a udržitelného života na Zemi, abychom jmenovali jen několik, jsou všechny propojené a přímo ovlivňované utajením obklopujícím toto téma. Řešení neleží ve starém myšlení a technologiích, ale v novém vědomí a uplatňování nových věd. Tyto vědy se narodily na přelomu 19. a 20. století, ale byly opuštěny a potlačovány kvůli touze po moci, chamtivosti a ze strachu před rozrušením statu quo.

Je čas na novou deklaraci nezávislosti – takovou, která uvolní celé lidstvo z pout ekonomického otroctví, který je výsledkem tajné centralizované moci, korupce a globální ekonomické hegemonie. Svět nenajdete spravedlnost a mír, dokud polovina jeho obyvatel žije ve strašilvé chudobě a druhá polovina požírá Zemi, aby udržela svou životní úroveň. Tato zoufalá situace může a musí byla přeměněna v hojnost, čistou, všem dostupnou energii a opravdovou udržitelnost. Na tomto základě, s těmito novými vědami, technologiemi a vědomím, se může lidstvo pohnout kupředu, sjednocené a v míru. Teprve tehdy budeme přivítáni mezi ostatními civilizacemi kosmu.

Že nejsme ve vesmíru sami je nyní vědecky jasné. Že nás navštívily vyspělé civilizace – jejichž zájmy zde jsou pravděpodobně staré jako lidstvo samo – je kontroverzní. Přesto (jak jsem se zjistil v diskusích s evropskými vůdci, Vatikánem, představiteli kanadskými a dalšími po celém světě) vzrůstá konsensus, že jsme již byli navštíveni a že tyto informace bylo třeba zveřejnit již dávno. Navíc, a to je ještě důležitější, je třeba stanovit vhodnou diplomatickou iniciativu s cílem komunikovat s těmito mimozemskými návštěvníky- a to za cílem všeobecného míru, bez staré snahy o dominanci, bez militarismu a paranoii.

Pokud si více než 80% amerických občanů myslí, že UFO jsou skutečné a že jim o tom vláda nějakým způsobem lže, pokračovat v utajování je ku prospěchu jen menšině, která z tohoto utajení profituje. Toto utajování podkopává důvěryhodnost Spojených států a dalších vlád a umožňuje rakovině nekontrolované skryté moci – před kterou jsme byli varováni prezidentem Eisenhowerem ve jeho posledním projevu k národu – metastázovat po celém světě. Nyní ohrožuje samotný život Země.

Dále existuje utajená, nepovšimnutě fungující operace, která používá velmi pokročilé elektromagnetické zbraňové systémy pro sledování, cílení a příležitostně (nicméně s rostoucí přesností) i sestřelování mimozemských vozidel. Toto nezodpovědné chování představuje existenční hrozbu pro celé lidstvo a musí být okamžitě zastaveno.

Takzvaný MJ-12 neboli skupina Majestic, která tuto operaci ovládá, pracuje bez souhlasu veřejnosti i bez dohledu prezidenta a Kongresu. Funguje jako nadnárodní vláda, která se nezodpovídá nikomu. Všechny kontrolní mechanismy byly zničeny. Zatímco jako vládnoucí entita stojí mimo právní státy, její vliv dosahuje do mnoha vlád, korporací, agentur, médií a finančních skupin. Její škodlivý vliv je hluboký – ve skutečnosti působí jako velmi výkonná a v oficiálních strukturách ukotvená globální vyděračská organizace (RICO), jejíž moc do dnešního dne zůstává nekontrolovaná. Do této operace, známé také jako “černý rozpočet”, spadá ročně více než 100 miliard dolarů z prostředků americké vlády – tyto finance by postačovaly na poskytnutí všeobecné zdravotní péče pro každého muže, ženu a dítě v Americe.

Když jsem o této znepokojující situaci v prosinci 1993 poprvé informoval ředitele Ústřední zpravodajské služby Jamese Woolseye, jen třetina tehdy vládnoucí skupiny souhlasila s tím, co jsme doporučovali: odhalení skutečnosti, že nejsme ve vesmíru sami a opatrné uvolnění pokročilých systémů pro výrobu energie, které by nahradily ropu, plyn, uhlí a jadernou energii. Mé zdroje mě nyní informují, že více než dvě třetiny vlády nyní podporují naši iniciativu.

Vlády v Evropě, Vatikánu a Asii – zejména Francie a Čína – naléhají na odtajnění. V případě, že Spojené státy nebudou v popředí této změny, předběhnou nás tyto jiné vlády, Amerika zůstane pozadu a přijde o své postavení ve světě. To nemůžeme dovolit. Evropské a asijské vlády budou jednat s USA nebo bez jejich účasti. Šedesát let utajování stačilo.

Máme také morální povinnost Vás varovat před stávajícím tajným plánem použít pokročilé technologie pro falešný “útok mimozemšťanů” na Zemi. Skupina aktivistů pod přímým vlivem skupiny Majestic je schopná zahájit takovou falešnou operaci, která by oklamala prakticky každého člověka na Zemi včetně většiny vůdců. Složky této operace byly testovány na veřejnosti během posledních 50 let a zahrnují, ale nejsou omezeny na:

 • Napodobeniny mimozemských vozidel (Alien Reproduction Vehicles neboli ARV), což jsou moderní anti-gravitační letadla, která byla plně funkční již přinejmenším od pozdních padesátých let až počátku šedesátých let. Mnoho takzvaných UFO pozorovaných civilisty a vojenským personálem jsou takové ARV. Představují nekontrolované neboli černé letectvo a jsou schopné mimořádné rychlosti, ovladatelnosti i vznášení. Do roku 2009 tyto technologie prošly mnoha generacemi zdokonalování a jsou-li nasazeny, mohl snadno simulovat mimozemská vozidla (ETV). (Všimněte si, že UFO je nespecifický termín a může být buď ARV, nebo ETV).
 • Naprogramované formy života (Programmed Life Forms neboli PLFs), což jsou dobře řemeslně vytvoření, mimozemsky vypadající tvorové, kteří, přestože jsou naprosto umělí, často oklamou neznalé lidi. Stagecraft, genetika a další vědy spojené s těmito tvory jsou nad rámec tohoto krátkého briefingu, nicméně jsou velmi dobře vyvinuté. Osobně jsem byl informován z více nezávislých potvrzující zdrojů ohledně vývoje a nasazení PLFs. Tyto bytosti, které se používají ve spojení s ARV, přesvědčivě spustily popkulturní zápal týkající se “únosů mimozemšťany”. Oběti takových polovojenských únosů řízených lidmi skutečně věří, že byli uneseni mimozemšťany a často mají fyzická stigmata a implantáty, kterými to dokazují. Tyto implantáty jsou také vyrobené člověkem a máme informace o laboratořích a korporacích vyrábějících tyto předměty (viz. přiložené dokumenty).
 • Chemické látky, optické a elektromagnetické systémy, které napomáhají vytvořit změny vědomí a jsou součástí “stagecraftu” sloužícího k falzování “mimozemských setkání”.

Naprostá většina zveřejněných informací týkající se UFO je tudíž pečlivě organizovanou dezinformací navrženou tak, aby připravila obyvatelstvo i naše vůdce na neexistující “mimozemskou hrozbu”. Důsledky této psychologické války byly popsány v dokumentech CIA již v roce 1950 a jsou dále objasňovány dalšími dokumenty a svědectvími. Před tímto vesmírným podvodem nevaroval nikdo menší než Wernher von Braun.

Cílem této operace je vytvoření vesmírného nepřítele, který by sjednotil světové vojenské síly proti takovému “mimozemskému nebezpečí”. President Reagan a další vůdci byli cílem této dezinformační kampaně, která byla navržena tak, aby bylo zajištěno jejich mlčení nebo spolupráce na utajování a kosmickém zbrojení. I současný prezident musí být opatrný, aby se vyhnul podobnému podvodu.

Po velmi pečlivém přezkoumání všech údajů a dokumentů a po rozhovorech se stovkami přísně utajovaných svědků, jsme došli k závěru, že skutečná mimozemská přítomnost je naopak cela mírumilovná. nikoliv nepřátelská. Kdyby byly tyto mimozemské civilizace nepřátelské, zlikvidovaly by lidskou civilizaci nejpozději na úsvitu jaderné éry (vzhledem k bezohledné a agresivní povaze mnoha našich tajných vojenských akcí a vzhledem k neobyčejně vyspělým technologiím, které umožňují mezihvězdné cestování těchto mimozemských civilizací). Zdá se ale, že tyto návštěvníky velice zajímá nekontrolované lidské nepřátelství, válečná výroba a zbraně hromadného ničení, jakož i náš vzrůstající potenciál pro kosmické lety. Lidská tendence vnímat vše skrze antropocentrickou projekci vede mnohé k předpokladu hrozby, kde žádná zatím neexistuje. Je mnohem pravděpodobnější, že lidstvo může být vnímáno jako hrozba pro kosmický řád, pokud se nám nepodaří omezit rozšiřování zbraní hromadného ničení, které se pokoušíme rozšířit dál a dál do vesmíru. Dále se nám zatím nepodařilo zahájit osvícenou a mírumilovnou diplomatickou misi k mimozemským návštěvníkům. To je třeba okamžitě změnit.

Odtajnění této záležitosti musí být velmi pečlivě naplánováno a postaveno jako nadějeplný a  povznášející moment v lidské historii. Špatně provedené odtajnění, které by démonizovalo mimozemské návštěvníky nebo vyděsilo veřejnost by bylo škodlivější než utajování.

Jak možná víte, můj strýc byl projektový inženýr, který pracoval na lunárním modulu, který vynesl Neila Armstronga na Měsíc. Důvod, proč jsme pak ihned nebyli přivítáni ve vesmíru ostatními civilizacemi je to, že pro cestování ve vesmíru je nutná stabilní a mírová celosvětová civilizace – lidstvo, které půjde do vesmíru sjednocené a v míru. V tomto ohledu jsou světový mír a univerzální mír dvě strany téže mince. Jakmile slíbíme žít v míru na Zemi a půjdeme do vesmíru jen v míru, budeme zde vítáni s otevřenou náručí. Až do té doby kolem Země oprávněně funguje určitá kosmická karanténa.

Bohužel, média a filmový průmysl jsou velmi prorostlé zájmy skupiny Majestic, která využívá média tu k zesměšnění mimozemšťanů, tu k propagaci děsivých obrazů “mimozemské invaze”. Jednoduše řečeno, obyvatelstvo je téměř dokonale přeškoleno na  podobné vnímání tohoto tématu, což představuje další překážku, kterou je třeba pečlivě brát v úvahu při plánování odtajnění.

Nicméně současný stav je již neudržitelný a zásadní změna je naléhavě nutná. Za tímto cílem žádáme prezidenta, aby co nejdříve podnikl řadu iniciativ.

Doporučujeme, aby prezident:

 • jmenoval zvláštní Prezidentskou skupinu pro vyšetření této záležitosti, identifikaci tajných objektů a projektů (viz. přiložený souhrn) a potvrzení výkonné kontroly nad těmito aktivitami;
 • identifikoval a bezprostředně ukončil operace, které se zabývají zaměřováním a sestřelováním mimozemských plavidel, zbrojením ve vesmíru a zapojením se do nepoctivých a dezinformačních projektů;
 • vypracoval plány odezvy pro minimalizaci rizik spojených s potenciálními operacemi, jejichž cílem je vytvořit falešná pozorování “mimozemšťanů”, včetně přípravy vojenských, zpravodajských a mezinárodních institucí;
 • vytvořil Radu pro meziplanetární vztahy s cílem koordinovat mírovou, progresivní a nemilitarizovanou reakci na mimozemskou přítomnost. Centrum pro studium Mimozemské inteligence neboli CSETI (viz. CSETI.org) má již 18 let probíhající projekt pro vytvoření takového kontaktu a s tímto procesem Vám pomůže. CSETI, ve spolupráci s dalšími vládami a předními světovými osobnostmi, vytvoří takovou radu sama, pokud pokud tak americká vláda nebude schopna učinit během následujících 12 měsíců;
 • okamžitě financoval studium, vývoj a opatrné uvolnění nových energetických technologií, které mohou rychle nahradit fosilní paliva a jadernou energii (viz. TheOrionProject.org). Povšimněte si, že tyto technologie, které získávají energii z nulového bodu energetického pole časoprostoru, nám umožní obejít se bez elektrické energie. Máme k dispozici dokumenty a informace týkajících se klíčových zařízení a aktivit spojených s těmito technologiemi (viz. přiložené dokumenty). Doporučujeme, aby pohonné a dopravní aspekty těchto technologií (elektro-magneto-gravitační systémy) byly zveřejněny, až když se světová bezpečnostní situace zlepší;
 • zavedl vysoce postavené prostředníky s Kongresem, OSN a dalšími vládami, kteří by koordinovali tyto projekty a zveřejnění nových energetických technologií.

Dále:

 • Rada pro národní bezpečnost musí vytvořit sekci konkrétního řešení mezinárodních, meziplanetárních a makroekonomických důsledků tohoto odtajnění a urychleně připravit svět na uvolnění těchto technologií;
 • Projekt Orion (TheOrionProject.org) určil klíčové vědce, kteří budou nápomocní při vývoji těchto nových energetických technologií. Souhlasí se spoluprací s námi, ale brání jim v tom, že jeden z nich je vázán oddělenou operací (TS SCI), které je přiřazen. Žádáme akci ze strany úřadu prezidenta, která těmto vědcům umožní s námi spolupracovat s plnou podporou a ochranou prezidenta. Nemůžeme podceňovat, jak je důležité, aby tito lidé byli přiřazeni k tomuto kritickému úkolu: za méně než jeden rok, budeme mít nové energetické generátory vyvinuté pro Ameriku bez ropy, zemního plynu, uhlí nebo jaderných elektráren.

Pane prezidente Obamo, jsem připraven Vám i vaší administraci pomoci s těmito a dalšími úkoly a slibuji Vám naši plnou podporu. Osobně splním jakýkoliv požadavek z Vaší kanceláře s naprostou integritou, diskrétností a naprosto důvěrně.

Ujišťuji Vás, že se upřímně modlím za Vaše vedení, ochranu a úspěch v této chvíli, kdy začínáte svou historickou úlohu jako prezident Spojených států.

 

S úctou,

Dr. Steven M. Greer

ředitel THE DISCLOSURE PROJECT

Podobné články

Napsat komentář