Sueneé Universe: Prohlášení o nezávislosti

142100x 07. 09. 2017 1 čtenář

Jsme zájmové uskupení osob, které není vlastněné ani financované žádnou korporací nebo nadnárodní společností. Jsme nezávislí v rozhodování.

Prezentované články, nemusí být vždy názorem členů redakce. Články:

  1. převzaté – jsou uveřejněny v dobré víře. Nejsme jejich autory a neodpovídáme za jejich formální ani věcnou správnost. Máme dohodu s autory článků, že je můžeme převzít anebo využíváme práva na sdílení článku plynoucí z licence.
  2. autorské články – odpovídá autor
  3. překlady – za překlad odpovídá překladatel a za obsah autor originálu
  4. za autorské překlady odpovídá překladatel a autor originálu.

Poskytnuté informace jsou dávány čtenářům tak, jak jsou. Každý čtenář má svobodnou vůli se rozhodnout, zda danou informaci přijme anebo ne.

Vzhledem k tomu, že nelze vždy dohled autoritativně i obecně uznávaný zdroj některých informací (pokud nejde o přímá svědectví důvěryhodných osob nebo odtajněné dokumenty z vládních archivů), je na čtenáři, aby sám posoudil kvalitu nabídnuté informace a vyjádřil k tématu své stanovisko. K tomu čtenářům slouží možnost pod článek umístit diskusní příspěvky.

Redakce si vyhrazuje právo zveřejnit články, které uznáme za vhodné. Případně článek pouze citovat nebo redakčně krátit.

Autorský článek je vždy subjektivním názorem autora, který nemusí vyjadřovat názor většiny. Autor si je vědom, že jeho příspěvek může být podroben věcné diskusi.

Redakce vyjadřuje otevřený záměr poskytovat přednostně informace od zdrojů, které jsou v přímém kontaktu s tématy, jež jsou předmětem obsahu internetových stránek.

Záměrem redakce je oslovit přímé svědky událostí – potenciální informátory ať už vysloužilé zaměstnance anebo lidi v aktivní službě, kteří budou ochotní vypovídat na záznam a to jak se zachováním anonymity, tak odhalenou identitou.

Členové redakce jsou otevření novým myšlenkám a informacím a názorovým trendům.

Nechť si je čtenář vědom, že předložené informace nemusí být vždy 100% pravdivé, ale že mohou obsahovat určité procento vědomě nebo nevědomě zkreslených informací, které pochází z původních zdrojů. A vzhledem k tomu, že jsme většinou odkázáni na informace třetích stran, pak z naší strany vždy jednáme podle nejlepšího vědomí a svědomí. Opět je na čtenáři, aby posoudil relevantnost informací.

Výše uvedené dáváme na vědomí široké veřejnosti a prohlašujeme, že naším záměrem je jednat s maximální otevřeností a transparentností.

Jsme otevření zveřejnění kontroverzních témat. Zachováváme si ve svých srdcích citlivost pro smysluplný obsah. Otevřená srdce bez předsudků a beze strachu.

Podobné články

Napsat komentář