UFO: Případ na jezeře Korb

8439x 08. 02. 2019 1 čtenář

Vlna pozorování UFO v těchto letech byla korunována bezprecedentní událostí. Na jaře roku 1961 padající objekt zachytil obrovský kus břehu a sesunul část půdy do vodní nádrže, kterou místní obyvatelé nazývají jezero Korb. Toto je neoficiální název, ve skutečnosti je Korbské jezero bezvýznamnou částí Oněžského jezera. Kdysi tam byla zapadlá vesnička Entino, ale lidé ji opustili a teď tam zůstalo jen pár zchátralých domků u vody.

UFO a jezero Korb

V 9 hodin dopoledne, 27. dubna 1961, kráčel po břehu jezera lesník V. Borskij, který strávil noc asi 7 km od jezera. Dne 28. dubna ráno se vracel zpět na toto místo. Když prošel kolem stejného břehu, kde šel včera, Borskij najednou uviděl obrovskou čerstvě vyhloubenou jámu, která tam včera nebyla. Délka jámy byla asi 27 m, její šířka byla asi 15 m a její hloubka byla asi 3 m. Jeden konec jámy se téměř dotýkal vody a v jejím prodloužení byl obrovský otvor, vyražený do ledu na jezeře. Borskij se strnule díval na scénu incidentu a spěchal, aby o tom všechny informoval. Šel celý den k nejbližší hájovně, a odtud v noci až do města, odkud bylo možné poslat telegram do okresního střediska.

O týden později, 2. května, přijela z Leningradu skupina vojenských a civilních specialistů. Nejprve se experti domnívali, že se v tajze nastala nepochopitelná exploze, proto bylo cílem skupiny určit její příčiny a povahu. Mezi těmi, kteří přišli k jezeru Korb, byl zejména agent KGB s charakteristickým příjmením Stukov, ženisté a budoucí vojenský novinář Viktor Ivanovič Děmidov. Více než jednou, jsem v této době tyto události popsal a lehce změnil jména postav, (ve své prezentaci jsem například jméno Borskij změnil na Brodský):

„Viděli jsme velkou dutinu, pohřbenou v obrovské díře v ledu. V ní byly řídké roztrhané ledové kusy. Dále byl hladký led … Sestoupil jsem dolů do jámy, neviděl jsem ani pramen, ani podzemní vodu. Nic, co by vzbudilo pozornost. Přístup k vodní nádrži byl značně zúžený. Samotná voda nesla stopy po něčem těžkém; drny zde byly rozptýleny do stran, dno bylo trochu vyhlazeno. Na jezeře byl led hladký, žádné praskliny, žádná zemina na něm. Hmm, byla snad vyhozena… možno začít s tímhle? V principu by taková exploze mohla být možná… Ale kde jsou její pozůstatky?“

Potápěč Alexandr Tichonov sestoupil na dno, ale nenašel žádné fragmenty náboje nebo rakety. Řekl:

„Dno poblíž jámy, je pokryté vyhozenou zeminou a hrudkami zmrzlé drtě. Je zřejmé, proč v jámě je málo plavajícího ledu! Ten se potopil dolů. Rychlost katastrofy nedovolila, aby se led rozptýlil na povrch. Celá hmota vyhozené země leží v poměrně úzkém a dlouhém úseku. Vpravo a nalevo od ní je dno čisté a rovné.“

Smaragdově zelená barva

Ve spodní části byla 20 metrů dlouhá stezka zakončená hliněným valem o výšce 1,5 m. Jako by se nějaký předmět ve tvaru roury pohyboval podél dna, tlačil půdu před sebou a pak se zastavil a vzlétl nahoru. Za okrajem díry v ledu zůstalo normální čisté dno. Když stoupal potápěč na hladinu, přetočil náhodně jednu z plovoucích ker. To vzbudilo úžas všech přítomných, když uviděli, že obrácený kus ledu byl v dolní části, do polovinu tloušťky kry zbarven jasnou, smaragdově zelenou barvou. Ženisté převrátili několik plovoucích ker, a všechny měly stejnou jasnou, smaragdově zelenou barvu.

Oddělili kousek ledu z nedotčené oblasti a byl to obyčejný led, normální barvy. Když byl zelený led (i když byl již v rozpuštěném stavu) dodán do laboratoře, experti, kteří prováděli analýzu, dospěli k závěru: „Prvky zjištěné v roztaveném ledu neposkytují možnost vysvětlit zelenou barvu, uváděnou členy expedice“. Ale koneckonců – všichni členové expedice viděli toto zbarvení na vlastní oči!

Podle potápěčů bylo množství zeminy nalezené na dně jezera, menší než množství, které mohlo být vyhozeno z jámy. A kolem díry v ledu, na dně a na ledě kolem nebyla žádná půda, ani kolem jámy …

„Odhadovali jsme, že se tato věc zaryla do země kolosální rychlostí, sebrala z břehu zhruba tisíc m3 zmrzlé země, pohybovala se po dně asi 20 m, propadla do hloubky 5 m pod vodou a pak vertikálně vzletěla k obloze …mohlo se to stát jenom tímto způsobem,“ napsal Děmidov. „Jinak by to těleso na velké ploše rozbilo led v jezeře a zanechalo na něm stopy … ale okraj ledu byl naprosto čistý! Ne, bylo to něco, co není příliš zřejmé.“

Ženisté měli s sebou na průzkum detektor kovů. Zjistili, že v jámě, vedle ní a pod vodou se ukazatel pohyboval častěji než v okolí, ale i když kopali nebo prosívali zeminu rukama, tak nenašli ani ty nejmenší kovové částečky. Teprve později se ukázalo, že kuličky plovoucí na vodě jsou složeny z nějaké kovové slitiny!

Podivný hluk

Zplnomocněnec okresního policejního oddělení zjistil, že v noci z 27. na 28. dubna žádný z obyvatel nedaleké vesnice nic neviděl ani neslyšel. Mnozí ale tvrdili, že dva dny po této události, od 2 do 4 hodin ráno, byl z jezera slyšet silný přerušovaný hluk, podobný hukotu zkoušených leteckých motorů. „Přestalo to,“ řekla jedna z obyvatel vesnice, „ale pak znovu začalo…“.

Armáda, která studovala všechny shromážděné materiály, sestavila zprávu o výsledcích kontroly místa pádu neznámého objektu. Tento jedinečný dokument byl citován v rukopisu F. J. Zigela, který však vynechal všechna jména a přesné místo incidentu: „Místo pádu je severní pobřeží … 40 metrů od budov bývalé vesnice. Na tomto místě je strmý břeh, se sklonem asi 60 stupňů. Bod dopadu objektu se nacházel asi 10 – 12 m od břehu. V době inspekce bylo jezero pokryto monolitickým ledem o tloušťce 40 cm. Hloubka vody v místě dopadu na odlomené hraně ledu byla od 0,1 do 5 m. Objekt byl větší než 1,2 m v průměru.

V důsledku pádu objektu byl poničen břeh, který má geometricky nepravidelný tvar s hrubými hranami … Dno jámy je mělké, ploché se sklonem 10 stupňů. Na výstupu k okraji vody a za ním jsou rozpoznatelné dva nasypané pásy zeminy, do vzdáleností 5,5 m. Na pravém (západním) okraji jámy je slabě rozlišitelný vyhloubený pás, který vede ke spodní části jezera a má tvar kužele s největší šířkou 40 cm, na dně jezera ústí do plochého, hlubokého pásu o šířce 20 cm. Na dně jámy nebyly nalezeny žádné pravidelné stopy.

Výhoz půdy a také kráter mimo okraj jámy nejsou patrné. Velké množství půdy se nachází na dně otvoru v ledu … Neexistují žádné vyhozené kusy půdy nebo praskliny za hranou otvoru v ledu. Teplotní účinky na místě dopadu objektu nebyly zjištěny. K dispozici jsou v nejhlubším místě koryta kameny a břidlicové dlaždice, které se při nárazu rozpadají na samostatné destičky. Kameny mimo jámu a na jejím okraji nemají takové vlastnosti. Nebyly zde nalezeny žádné kameny s roztavenými hranami …
Některé kusy ledu v díře získaly intenzivní zelenou barvu (například jako oxidy chrómu). Zbarvení bylo rovnoměrné, přímočaré. V jednom kusu ledu z nezbarvené části, bylo pozorováno duhové zbarvení s poloměrem až 2 cm. Na tomto místě nebyly viditelné trhliny. Při roztavení ledu se zelená hmota vysrážela jako vločky podlouhlého tvaru.

Chemická analýza vzorku

Kvalitativní chemická analýza tohoto vzorku, kterou provádělo Oddělení analytické chemie Leningradského technologického institutu, jména Leninského sovětu ukázala, že ve vodě filtrované z roztoku bylo nalezeno malé množství křemíku, hořčíku, železa, hliníku, sodíku, vápníku, bária a boru. V minerální sraženině po kalcinaci kyselého extraktu, byly jako hlavní prvky nalezeny křemík, hořčík, titan a sodík. Jako nečistoty byly zjištěny vápník, hliník a železo. Sraženina měla kovový lesk. Ve vodě a v sedimentech bylo nalezeno mnoho organických látek neznámého složení. Chemická analýza jednotného zbarvení ledu nepřinesla vysvětlení…

Podél okraje vody a v ní se objevila plovoucí zrnka černé barvy, pravidelného geometric-kého tvaru, obklopená pěnou. Při zkoumání pod mikroskopem byl vidět charakteristický kovový lesk, uvnitř byla zrnka dutá, křehká a dobře roztíratelná. Při kalcinaci měnily barvu bez změny tvaru a byly extrémně odolné vůči kyselinám. Při zkoumání v infračerveném spektru v nich nebyly zjištěny organické látky. Podle závěru odborníků byly kuličky zřejmě považovány za formace umělého původu…Všechny vzorky byly testovány na přítomnost radioaktivních nebo toxických látek. Ve vzorcích nebyly nalezeny žádné takové specifické látky.

O tři roky později, Viktor Děmidov krátce promluvil o tom, co se stalo, v novinách Leningradské vojenské oblasti „Na stráži vlasti“, aniž by se zmínil o přesném místě nebo jménech očitých svědků. Teprve když to udělal, uvedl Viktor podrobný popis incidentu ve své knize: „Odešli jsme jako poslední.“

O mnoho let později si vzpomněl: „Samozřejmě se to do publikace nedostalo (místo, jména atd.). Velcí šéfové nás poslali k jezeru a starali se o zázemí… Rychle nám pomohli dostat se do renomované laboratoře se specialisty na meteority, koule, blesky, sesuvy půdy, jeskyně a všechny druhy tajných záležitostí … a nikdo neřekl – je to tohle nebo ono. Lékaři (vedl je příslušný člen Akademie věd SSSR, V. B. Aleškovskij) obecně napsali, že prvky stanovené v roztaveném ledu nemohou způsobit zelenou barvu, kterou uvedli členové expedice … O kuličkách z kovu uvedli, že jsou ze vzácných kovů, jsou kyselinovzdorné, odolné vůči teplu a … zřejmě nejsou přírodního původu…

Dovolte, abych se zeptal. Z čeho tedy jsou? Profesor Aleškovskij dbal na to, aby to neurčil, ale řekl mi důvěrně – neviděl jsem takovou kombinaci prvků a nedokážu si představit technologii, která by je dokázala vytvořit …Armáda v tomto případě nepřispěla ničím. Když slavný letecký generál, P. I. Kožedub, jak se říká, jednoduše hodil vysvětlení na své piloty, (bylo to v mé přítomnosti, podezírám je, že se na to vykašlali), v našem ústředí se na to také vykašlali. Zpráva, kterou jsem vypracoval, také nikam neodešla. Nemělo to nic společného s oficiálními vědeckými kruhy. Dokonce ani kosmonaut G. S. Titov nedokázal vzbudit zájem o tento incident na jezeře Korb.

Jak mi kdysi řekl místopředseda Akademie věd M. Lavrentěv:

„Nikdo se nezabýval podezřelými dírami – všichni vědci jsou zaměřeni na svou úzkou oblast bádání… Kolik slavných senzačních zpráv o UFO tak skončilo…“

Podobné články

Napsat komentář