«« »»

Výzkum zdrojových polí

Téma:
David Wilcock

David Wilcock (dále „DW“) prezentuje svůj výzkum Zdrojových polí (Source Fied). Celá prezentace je odvozena od jeho stejnojmenné knihy, která se zabývá tématy: tajná věda, hypnóza, astrální cestování, ztracené civilizace a co se skrývá za rokem 2012. Prezentace byla na hrána na YT v roce 2011. K tomuto roku je též datována.

Hypnóza

Hypnóza přináší možnost přivést člověka do změněného stavu vědomí, ve kterém je schopen nahlížet na naši realitu jiným způsobem a chovat se jinak.

Teorie Zdrojových polí předpokládá, že prostor, čas, energie, hmota a biologické procesy jsou tvořeny Universálním vědomím (universem, Vesmírem, Bohem, atp.). Toto Universální vědomí má jako základní atribut energii lásky a harmonie.

DW předpokládá, že pokud je vše v tomto světe tvořeno tímto Universálním vědomím, pak naše vědomí bylo nějakým způsobem odstíněno od tohoto Universálního vědomí. Jinými slovy, náš pohled na svět jakýmsi způsobem filtrován. Tento filtr nás drží v té realitě jak ji známe. Můžeme si tedy položit otázku: „Obcházíme tento filtr, pokud se dostáváme do transu?“.

Je třeba si uvědomit, že realita je tvořena tím, co si lidé o ní většinově myslí, co je považováno za obecně platné, co je obecně uznávanou „realitou“.

Existují lidé, kteří mají schopnost astrálního cestování, telepatie, telekineze a nebo další nezvyklé dovednosti. Je tedy další klíčovou otázkou, jak je možné, že jsou lidé, kteří tuto schopnost mají přirozeně a jsou lidé (většina), kteří toto neumí? Jinými slovy, proč někteří lidé mají lepší přístup ke Zdrojovým polím (mají „menší“ filtr), než-li ostatní?

Dr. Cleve Backster ještě jako student si přečetl hodně knih o hypnóze a dělal s ní na škole experimenty. Byl jeden z prvních, který zpracoval vědeckou práci pojednávající o hypnóze. Rozhodl se své zkušenosti udat v armádě. Na svoji pracovní pozici se uvedl dosti drsným způsobem, když zhypnotizoval sekretářku velícího generála „Counter-Intelligence Corps“. Přesvědčil ji pomocí hypnózy, aby mu vydala přísně tajný dokument. Dr. Backster dokument schoval a následně přivedl sekretářku zpět z hypnotického stavu. Sekretářka následně sice tušila, že byla nejspíš zhypnotizována, ale vůbec si nebyla schopna vybavit, že Dr. Backsterovi vydala nějaký tajný dokument. Prvotní reakce byla, že by za toho mohl jít před válečný soud. Následně tento experiment předvedl i generálovi, který situaci zhodnotil jako velice významnou pro vojenské účely. K tomuto incidentu došlo v prosinci 1947.

Harold Herman napsal knihu Jak se naučit ovládat mimo smyslové vnímání (How to Make ESP Work For You). Toto byla jedna z prvních knih, kterou ve svých 17 letech přečetl DW. Tato kniha zásadním způsobem ovlivnila DW myšlení a stála na počátku jeho zkoumání Zdrojových polí.

Herman se ve své knize zmiňuje o Dr. Thomasu Garrettovi, který zhypnotizoval syna významného autora divadelních her na Broadway. Jinými slovy, byl to člověk, který měl díky svému otci velmi významné postavení. Tento mladík se měl ženit. Bohužel se pohádal se svojí snoubenkou – něco špatného se v jejich vztahu stalo a tak ze svatby sešlo. Proto se rozhodl vyhledat pomoc skrz hypnózu u Dr. Garretta.

Dr. Garrett měl ve své praxi zkušenosti s lidmi, které dokázal v hypnóze přesvědčit, že dokáží létat, mohou jít kamkoliv budou chtít, a nebo že mohou procházet zdmi. Nedělalo mu to žádné velké problémy. Prostě to bylo přirozené. Lidé, kteří byli takto zhypnotizováni měli mimotělní zážitek (astrálně cestovali).

Takže ten syn významného autora divadelních her byl instruován, aby se vidal do pokoje své snoubenky. Bylo mu řečeno, aby prošel skrz zavřené dveře do místnosti. V té místnosti našel svoji snoubenku, která mu právě za stolem psala dopis, ve kterém mu psala, že doufá, že se budou moci k sobě vrátit, být spolu a uzavřít manželství. Mladík byl z tohoto zjištění natolik překvapený, že málem vypadl z hypnózy. Dr. Garrettovi se ale podařilo mladíka udržet ve změněném stavu vědomí a instruovat jej, aby mu přečetl co je přesně v dopise napsáno. Tak se stalo, že mladík diktoval doktorovi slovo od slova obsah dopisu, který zrovna mladíkova snoubenka psala. Ten slova zapsal. Když se mladík vrátil z hypnotického stavu, byl šťastný, protože byl též instruován, aby si vše z hypnotického stavu pamatoval.

Následující den dostal Dr. Garrett telegram, který obsahoval originál dopisu psaný snoubenkou mladíka. Dr. Garrett má tak ve své složce uložený přepis dopisu z hypnózy i originál. Rozdíl mezi originálem a „kopií“ je jen pár slovech. K této události došlo ve 40. letech 20. století. Je tedy zvláštní, že o takovýchto událostech se nemluví, a že jsou nám takové skutečnosti zatajovány.

Dalším zajímavý experiment byl proveden v Čině a týkal se vzdáleného pozorování (Remote Viewing). Tato technika je logickým krokem výše popsaného příběhu. Je to založeno na principu, kdy se subjekt dostane mimo své tělo, následně se přesune na jiné místo a zde se stane pozorovatelem. Po návratu do svého těla je schopen bez problému popsat pozorovanou situaci. Tento proces byl následně standardizován pro armádu.

Číňané prováděli laboratorní experimenty. Jedním z nich bylo, že pokusná osoba měla nahlížet do naprosto zatemněné místnosti. Do této místnosti byl umístěn čínský znak. Pokusná osoba ale dopředu nevěděla, co má v místnosti očekávat. Kromě znaku byly v místnosti umístěny velice citlivé senzory reagující na světlo. Když pokusná osoba prováděla nahlížení a viděla onen čínský znak, zaznamenaly senzory v místnosti na 15.000 fotonových částic.

Tak si to teď pojďme shrnout. Máme tu mladíka, který opustil své tělo a doletěl ke své snoubence, aby nadiktoval Dr. Garrettovi slovo od slova dopis, který mu právě psala. Následně tu máme laboratorní pokus, který prokázal, že pokud se člověk pohybuje v astrálním těle, pak je to měřitelné. Jinými slovy – astrální tělo je reálná energetická substance, kterou lze fyzikálně změřit.

 

Post-hypnotická sugesce

Dr. Backster použil tuto metodu několikrát před velkým publikem. Typickým případem bylo, že vzal náhodně někoho z publika a v hypnotickém stavu jej přesvědčil, že podobu následují půlhodiny ho neuvidí ani neuslyší – prostě Dr. Backster pro danou osobu nebude existovat. Následně danou osobu vrátil z hypnotického stavu a celý sál se začal smát, protože daná osoba Dr. Backstera nedokázala vnímat a to jakýmkoliv způsobem a to i přesto, že Dr. Backster chodil těsně kolem. Největší sranda nastala, když si Dr. Backster zapálil cigaretu a začal kouřit. To co pokusná osoba viděla, byla jen levitující cigareta. Dotyčný byl z toho tak vyděšený, že chtěl utéci z místnosti. Naštěstí přítomní lidé jej usměrnili a to i přesto, že stále neměl nejmenší tušení o tom, že Dr. Backster je přítomen. Velké finále bylo, když přesně po 30 minutách (přítomní lidé to přesně změřili) dotyčná osoba znovu uviděla Dr. Backstera tvářila se, jako kdyby se vůbec nic nestalo.

Na celém případu je velice zajímavé, že pokud se nacházíte ve změněném stavu vědomí a máte pomocí hypnózy změněný pohled na svět, nemáte vůbec žádný pocit, že by něco bylo jinak – špatně. Z toho plyne zajímavá úvaha: Jak teď a tady víme, že nejsme pod vlivem nějaké post-hypnotické sugesce?

Michael Talbot ve své knize Holografický Vesmír (The Holographic Universe) popisuje příběh, kterého byl přímým svědkem. Hypnotizér zhypnotizoval otce mladé dívky. Dívka seděla přímo před otcem. Tomu bylo v hypnóze řečeno, že nebude schopen vidět ani slyšet svoji dceru. Jinými slovy, i když seděla přímo před ním, neuvidí ji ani neuslyší. Když se otec vrátil z hypnotického stavu, rozhlížel se po místnosti a nebyl schopen svoji dceru vnímat jakýmkoliv způsobem. Vůbec neslyšel, jak se mu směje. Všichni z toho byli překvapení. Následně hypnotizér vyndal z kapsy kapesní hodiny a umístil je za záda dcery, která stále seděla čelem před svým otcem. Udělal to tak rychle, že nikdo z přítomných nebyl schopen zaregistrovat, co to má v ruce. Vyzval otce: „Vidíte co mám v ruce?“. Otec se lehce předklonil a začal ostřit směrem, kde hypnotizér měl ruku s hodinami, která byla stále za zády dívky. Muž následně přečetl naprosto bezchybně nápis, který byl vyryt na povrchu kapesních hodinek a to díky tomu, že dokázal vidět skrz tělo své dcery.

Výše popsaný případ byl možný zjevně díky tomu, že vědomí muže bylo přednastaveno na jiné paradigma. Z toho se dá usuzovat, že realita je mnohem flexibilnější než-li si normálně dokážeme představit. Někteří lidé říkají, že to souvisí s jinými vibracemi a nebo frekvencemi částic. DW se přiklání spíše k myšlence, že se tu bavíme o hustotě.

Hmota nebude nejspíš tak pevná, jak si myslíme. Pokud totiž dostaneme v post-hypnotické sugesci správnou instrukci, jsme schopni vidět skrz zdánlivě pevné věci.

Jak je možné, že jsme schopni vidět skrz tento závoj? Fyzická hmota představuje jen jednu určitou frekvenci nebo hustotu. Jak je tedy možné, že jsme schopni vidět skrz zeď? To je dost zásadní otázka, kterou se snaží DW zodpovědět pomocí teorie Zdrojových polí.

 

Globální vědomí

Vyjdeme-li z předpokladu, že veškerý prostor, čas, biologický život je součástí Universálního vědomí (které vše utváří), pak můžeme říci naše mysl je brána – přístupový bod do tohoto systému. To do značné míry mění pohled na to, co jsou to vlastně myšlenky. Dosavadní pohled je takový, že naše myšlenky vznikají jako následek elektrické aktivity neuronů v mozku.

Co když ale myšlenky nepřicházejí z mozku, ale přichází jako forma satelitního signálu, který je mozkem dekódován. Zvažme možnost, že náš mozek je schopen se vyladit na signály vysílané Universálním vědomím – napojit se na Zdrojová pole a získávat z nich informace. Dá se na základě toho říci, že mysl každého z nás sdílí společné vědomí?

V roce 1983 prováděli William Braud a Marilyn Schlitz studii s názvem Dálkové ovlivňování (Remote Influencing). V tomto případě, na rozdíl od vzdáleného pozorování, je cílem předat určité osobě nějakou myšlenku a nebo danou osobu donutit k určitému jednání. Tento experiment nebyl zamýšlen s tím, někomu ublížit a nebo stvořit woodoo. Záměrem bylo použít danou techniku pro pozitivní věci.

WB a MS provedli pokus, kdy do jedné místnosti umístili osobu, která byla nemocná. Zdravotní stav této osoby byl nepřetržitě monitorován a testovaný subjekt neměl nejmenší ponětí o tom, jaká je podstata tohoto pokusu. V jiné místnosti pak byl člověk (médium), který měl za úkol pozitivně působit na nemocného. Měl tak činit v nahodilých intervalech. Během testu bylo prokázáno, že kdykoliv médium vysílalo na nemocného pozitivní energii, zdravotní stav testované osoby se zlepšil a nemoc ustoupila.

V dalším pokusu se snažili zjistit za jakých okolností se lidé dokáží nejlépe soustředit. Součástí experimentu bylo dálkové ovlivňování, kdy skryté médium se snažilo na dálku pomoci testovaným subjektům. Z pokusu vyplynulo, že někdo jiný může myslet ve váš prospěch – může myslet za vás.

V roce 1922 byl zkoumán Násobný efekt (The Multiples Effect). Do té doby bylo zdokumentováno a následně katalogizováno 148 případů tohoto jevu. Uveďme si pár příkladů:

 • Počty a desetinná čísla byla objevena současně minimálně dvěma lidmi.
 • Evoluční teorie nebyl nápad jen Darwina, ale dva lidé přišli na stejný nápad nezávisle na sobě.
 • Existence kyslíkové molekuly
 • Princip barevné fotografie
 • Jak fungují logaritmy
 • Objev slunečních skvrn
 • Způsob jak uchovávat energii
 • Teploměr vymyslelo současně nezávisle na sobě šest lidí
 • Devět lidí nezávisle na sobě navrhlo konstrukci teleskopu
 • Psací stroj
 • Pět lidí nezávisle na sobě vymyslelo parník

Ve všech případech příslušný vědec byl bytostně přesvědčen, že on je ten jediný a první kdo s tím nápadem přišel a tudíž se dožadoval patentování svého nápadu a obecného uznání.

To co se vám snažím sdělit je, že pokud začnete na něco intenzivně myslet a řešit nějaký problém, začnete vytvářet informační pole – určitý kód, který je vyslán do Universálního vědomí, které společně sdílíme. Toto pole pak jiní lidé dokáží přímo sdílet.

Na vědecké úrovni bylo provedeno již více jak 500 experimentálních studií, které prokazují, že vědomí je schopné ovlivňovat biologické a elektrické systémy.

 

Efekt meditace

Maharishi prohlásil, že pokud bychom dali dohromady alespoň 1% celé populace na Zemi a vyzvali tyto lidi, aby meditovali za změnu vědomí celého lidstva, pak by tito lidé byli schopni změnit vědomí na celém světě.

Byl realizován záměr, kdy 7000 lidí meditovalo na to, aby klesl terorismus na světě. Výsledkem byl pokles celosvětového násilný o 72%.

Co to všechno znamená? Jak to funguje? Zdá se, že naše mysl dokáže skrz meditaci a kontemplaci pomocí lásky a harmonie ovlivňovat prostor, ve kterém se nacházíme. Naše myšlenky a pocity utvářejí tuto realitu a záleží jen a nás čemu budeme věřit a jak s tím budeme pracovat.

Evidentně zde funguje princip sté opice. Stačí, aby určité procento lidí koncentrovalo svoji pozornost na určitou myšlenku, a další lidé budou danou myšlenkou pohlceni. Z toho plyne, že naše emoce a myšlenky nejsou jen lokální soukromá záležitost, ale šíří se prostorem.

Velmi elegantně to vysvětluje zájem některých ras mimozemských civilizací o naši entitu. Vnímají totiž to, co vysíláme do prostoru za energie, emoce, lásku a myšlenky. Napadá mne, že možná více než-li radioaktivní spad po výbuchu jaderné bomby, je škodlivá emoce (samotná myšlenka nenávisti a agrese), kterou tento výbuch způsobí. To je něco, co zjevně velmi silně zasahuje do pole Universálního vědomí, které jak víme z výše popsaných experimentů, není nikterak lokalizované a časoprostorově ohraničené.

Způsob jakým každý z nás cítí a myslí je ovlivněn kolektivním vědomím tohoto světa (na této planetě). Naše pocity, myšlení a emoce jsou ovlivněny lidmi, kteří žijí hned vedle nás v sousedství a to se nemusíme v životě potkat. Je milné se domnívat, že zdi domu nás před něčím takovým chrání.

Pokud jste někdy absolvovali seminář systemických konstelací, pak tento pohled dává jasnou odpověď na otázku jak konstelace fungují. Vše vychází z globálního vědomí, do kterého jsme všichni zapojeni, a které společně utváříme. Toto vědomí není lineární.

Ten kdo dokáže zkoncentrovat lépe své myšlenky, pocity, zdravotní stav a tedy lépe zaměřit svoji pozornost, dokáže ovlivnit lidi ve svém okolí. Milující vědomí dokáže přepsat negativní vědomí.

Efekt meditace pak dokáže změnit vědomí na celém světě. Stačí jen malá skupina lidí, kteří se budou soustředit v meditacích na společný záměr!

 

Šišinka

Šišinka

Šišinka

Šišinka je fyziky umístěna uprostřed mozku. Je to orgán, který funguje jako rozhraní mezi fyzickým a astrálním tělem. Představme si, že řešíte nějaký zásadní vědecký problém. Šišinka vám umožní se napojit na globální vědomí této planety a nebo Universální vědomí. Obojí se chová jako databanka, kde jsou sdíleny všechny vědomosti. Pokud někdo jiný řeší podobný problém, můžete jej vlastně špehovat.

Když se podíváme do historie, pak zjistíme, že naši předkové v různých metaforách zobrazovali šišinku jako nástroj poznání nebo moci.

Například z dob Babylonu se zachovalo vyobrazení boha Tammuze, který v ruce drží borovou šišku. (Borová šiška je metaforické zobrazení šišinky.)

V Egyptě na jedné nástěnné malbě najdeme vyobrazení ben-ben kamene, na kterém zleva i zprava na boku jsou vyobrazeni ptáci. Tito ptáci se jmenují „benu“, což v překladu do řečtiny znamená „fenix“. Nabízí se příběh o ptáku fénixovi, který povstane z popela vždy, když zestárne. Dá se to chápat tak, že astrální tělo se znovu rodí a mění formu. Dále se k tomuto kameni z pravé strany blíží dva hadi, kteří reprezentují kundaliny energii (hadí sílu).

V Hindu tradici má bůh Shiva na hlavě účes ve tvaru šišinky a na čele „bindi“, ozdobu znázorňující třetí oko.

Když se přesuneme do Střední Ameriky, potkáme se s Mayským bohem Quetzalcoatl – pánem podsvětí, jehož socha je ztvárněna do tvaru šišky. Přičemž samotná šiška je tvořená smotaným hadem do zužující se spirály.

V Řecké tradici existuje kámen „Ompnalos“ tvarem připomínající šišinku. Tento kámen měl připomínat místo prvního přistání bohů. Současně sloužil Delfskému orákulu. Řecký bůh Dionýsos používal hůl, která měla hlavici ve tvaru šišky.

Řecký bůh zábavy a veselí Bakchus měl podobnou hůl jako Dionýsos.

Když se přesuneme na východ k buddhismu, pak samotný Buddha je vyobrazován se stylizovaným účesem ve tvaru šišinky.

V Irsku pak můžeme najít kámen „Turoe“, který nápadně připomíná Řecký kámen „Ompnalos“.

Symbol šišinky se objevuje i na historických mincích z Řecka a Říma. Na některých mincích je šišinka ve společnosti fénixe. Na některých vyobrazeních je ben-ben kámen stylizován do tvaru pyramidy. Ta má v ojedinělých případech výrazně oddělenou špičku. Na druhé straně mnohých těchto mincí je symbol okřídleného boha a nebo přímo orla.

Zde to začíná být velice zajímavé, protože pokud se podíváte na soudobé americké dolary, uvidíte na nich na jedné straně vyobrazení pyramidy s třetím okem (božím okem) na vrcholu a orlem na druhé straně. Je to tedy podobné jako na historických mincích. Orel měl znázorňovat bohy.

Naprostým překvapením je pak obrovská socha borovicové šišky (šišinky) na zahradě ve Vatikánu. Po stranách šišky pak stojí dva ptáci – fénixové (viz. analogie s ben-ben kamenem v Egyptě) a v popředí vidíme pak otevřený sarkofág z černého kamene, reprezentující dobu, kdy nastane čas nesmrtelnosti. Jen samotný podstavec šišky je 1,5 větší než-li dospělý člověk. Člověk pak proti šišce vypadá jako trpaslíček. Z druhé strany pod šiškou jsou po stranách na podstavcích dva lvi v Egyptské stylu. V podstavcích jsou pak nápisy v hieroglyfech.

Je zajímavé, že se nikdo otevřeně nepozastavuje nad tím, co dělají Egyptské symboly na zahradě Vatikánu.

Ježíš řekl: „Pokud tvé oko bude jediné, bude tvé tělo zaplněno světlem.“. (Matouš, 6:22) Tím je myšleno, že pokud otevřeme své vnitřní třetí oko, pak se napojíme na globální vědomí a budeme osvíceni.

Podobně je to v Islámu a nejvýznamnějším místě Mekce. Uprostřed chrámu je umístěna stavba ukrývající meteorit (kaba) představující třetí oko. Podle všeho hlavním záměrem cesty do Mekky je dosáhnout osvícení skrze třetí oko.

Šišinka se nejlépe aktivuje ve tmě. Při její aktivaci můžeme cítit tlak v hlavě, nebo zvláštní zvuky. Je to způsobeno tím, že kolem se vytváří zvláštní elektromagnetické pole, které přelaďuje vědomí jednotlivce do jiného časoprostoru například v souvislosti s astrálním cestováním.

Naše šišinka se aktivuje automaticky, když spíme. Její vnitřní složení připomíná oko – jen s tím rozdílem, že nemá čočku. Šišinka je napojena mj. na oba oční nervy. Vypadá to jako něco, co dokáže přijímat a nejspíš i vysílat obrazy do Universálního vědomí.

 

Jak šišinka funguje

 • Šišinka obsahuje DMT molekuly, krystaly vápence a jiných látek. Tyto krystaly mají piezochromatické vlastnosti. To znamená, že mechanické namáhání krystalů uvolňuje částice fotonů podobně, jako v případě piezoelektrického jevu namáhání krystalů uvolňuje elektrický náboj.
 • Singály ze Zdrojového pole rozvibruje krystaly a ty pak uvolní fotony.
 • Astrální tělo, které se pohybuje prostorem vysílá signály, které jsou šišinkou interpretovány jako plno-barevné obrazy. Ty jsou pak předány do očních nervů podobně, jako když pozorujeme svět očními bulvami.
 • Lidé, kteří se pohybují v astrálním světě popisují, že jejich fyzické a astrální tělo je propojeno stříbrnou nití (kabelem). Ten vychází z prostoru třetího oka. Nabízí se myšlenka, že tímto kabelem jsou mezi těly předávány informace o tom, co astrální tělo pozoruje.
 • Aby šišinka správně fungovala je potřeba jíst kvalitní stravu neobsahující masné bílkoviny a mléčné výrobky. V opačném případě hrozí převápnění šišinky až její zkamenění. To má za následek rakovinu, schizofrenii, roztroušenou sklerózu.

 

Může naše DNA elektromagneticky teleportována?

Primitivní organismus s obranným systémem

Primitivní organismus s obranným systémem

Jeden vědec jménem Luc Montagrier si myslí, že ano a má pro to pádné arguemtny. LM popsal fenomén teleportace DNA pomocí 7 Hz magnetického pole. Pokus spočíval v tom, že vzal jednu zkumavku s vodou, do které umístil vzorek DNA a vedle ní umístil další zkumavku s naprosto čistou vodou. Po 18 hodinách, co byla první zkumavka vystavena 7 Hz magnetickému poli se v druhé zkumavce replikovala DNA z první zkumavky. Došlo tedy k pomyslné teleportaci. Je otázkou jak to ta voda ve druhé zkumavce dokázala?

Pokud vezmeme v úvahu zdrojové pole a fakt, že se nacházíme v poli Universálního vědomí, tak se to nabízí jako naprosto přirozený proces. Universální vědomí dokáže vytvořit biologický život kdekoliv – ví jak na to.

Prof. Ignacio O. Pacheco zpracoval studii Ultrastructural and light microscopy analysis of SAPA BIOS formation and growth in vitro. IOP vzal zkumavku s čistou vodou a sterilizovaným plážovým pískem. Přesto po 24 hodinách na hladině vody našel změť mikroorganizmů: vypadaly jako mozek; jednoduché rostliny; krevní buňky; jednoduchý organismus s hlavou, obrannými mechanismy. Ptám se, kde se ve vodě vzala informace o takového DNA struktuře? Dle mého názoru (DW) je DNA zapsané ve Zdrojovém poli a stačí pouze vhodné podmínky pro inicializaci stavby těchto organismů.

Dr. Peter Gariaev provedl experiment, kdy měnil strukturu DNA pomocí laseru. Přesněji řečeno, pomocí světelného paprsku můžete vstoupit do zdrojového pole a změnit DNA jednoho organismu na jiné. Což zjevně zakládá skutečnou podstatu principu evoluce.

Dr. Gariaev vzal žábu a salamandra. Osvítil vajíčka salamandra a toto světlo promítl na vajíčka žáby. Následkem toho vajíčka žáby transmutovaly na vajíčka salamandra.

Zdrojové pole je zdrojem života. Nejde o nahodilý jev. Ve zdrojovém poli jsou principy života zakódovány.

 

Kdo byli bohové a co sami říkají?

Bývalý seržant Cliffer Stone vypovídal v rámci projektu Odhalení (Disclosure Project), že za dobu své služby identifikoval více jak 57 druhů mimozemšťanů, kteří pohybují v blízkosti planety Země. Většina má velmi podobnou stavbu těla jako lidé: jedna hlava, oči, dvě ruce a dvě nohy. Některé druhy jsou lidem natolik podobné, že byste je na ulici nerozpoznali od pozemšťanů.

Každá kultura má ve své historii zmínky o bytostech, které měli zvláštní schopnosti: telepatie, telekineze, paprsky světla vyslané přímo z dlaní, …

Egyptský bůh Osiris je zobrazován se zelenou kůží a velkou protáhlou korunou na hlavě – zjevně proto, že jeho lebka je protáhlá. Osirisovi je připisován chrám v Osirion v Abidosu. Tento chrám je vystavěn megalitickou technologií z kamenů o několika stovek tun pospojovaných jen vlastní vahou.

Pokud je Osiris vyobrazován s jinými bytostmi je vidět, že on jediný má zelenou kůži a ostatní ji mají rudou. Osirisovým synem je Akenhaton. Vysoký, štíhlé postavy, hubený v pase a ostré rysy ve tváři. Jeho hlava je hodně protáhlá. Na jednom ze zobrazení se svojí ženou Nefertity je vidět jejich tváře lehce připomínající tvarem lebky grays. Oba mají na klíně děti s protaženou lebkou a pro pozemšťany netypickou stavbou těla. I na dalších vyobrazeních je jasně vidět, že celá královská rodina má velmi protáhlé lebky.

 

Existují též další sochy a bysty zobrazující hlavu Nefertity s protáhlou lebkou a vysokou „korunou“. Též najdeme bystu Nefertity a její dcery Amarny bez koruny. Z vyobrazení je jasně patrný tvar protáhlé lebky.

 

Pokud se podíváme znovu na hlavu jejich dcery Amarny a přidáme jí bílou korunu, je jasné proč musela být koruna tak protáhlá.

 

 

Při podrobnějším zkoumání anatomie těl těchto osob zjistíme, že mají všichni velmi útlé pasy a nezvykle široké boky. Egyptologové budou namítat, že jde o uměleckou stylizaci a nebo že Achnaton měl nějakou nemoc, který zdeformovala jeho vzhled.

Podobně deformovanou hlavu má král Tuthmose. K takto deformovaným vyobrazením byly nalezeny i podobně tvarované lebky.

Všichni tito „bohové“ nám předávají zprávu o precesním cyklu, který trvá 25.920 let. Proč nám neustále dokola připomínají tuto skutečnost? Graham Hancock v předmluvě jedné knihy píše: „Z nějakého nevysvětlitelného důvodu a od nějakého neznámého data se některé archaické mýty na celém světě shodují. Je to jako kočár, do kterého byly uloženy komplexní technické vědomosti.“.

Osa precese prochází jednotlivými znameními zvěrokruhu. Každé znamení zvěrokruhu představuje určité období věku na planetě Zemi. A každý věk představuje určitou vývojovou etapu – společenskou éru pro obyvatele planety: příchod a následný soumrak bohů; schopnost stavět megalitické stavby a jejich následné boření a ztráta této dovednosti; rozsáhlé celosvětové povodně; další výrazné celosvětové katastrofy, které formují nový svět…

Když budeme hledat spojnice mezi artefakty na Zemi a hvězdami na obloze, získáme velké množství odkazů na určité časové období. V zásadě to vypadá tak, že bohové v určitém čase kontaktovali všechny kultury tehdejšího světa a vyzvali je k tomu, aby vystavěli určité stavby (dnešní artefakty) s určitou matematickou přesností a astronomickou orientací. Dali jim k tomu dokonce i do té doby pro danou civilizaci nezvyklé technologie založené například na antigravitaci. Též jim dali obrovské znalosti o astronomii, astrologii a matematice. Vysvětlili jim, že Země prochází precesním cyklem, ve kterém se střídají období temna a zlatý věk.

Ve své knize Meziplanetární klimatické změny (Interplanetary Climate Change) popisuji, že i ostatní planety (podobně jako Země) procházejí dramatickými klimatickými změnami. Je to proto, že naše sluneční soustava vstupuje do nové energetické zóny, která má vyšší frekvenci a vyšší hustotu zdrojových polí. To způsobuje zrychlení vibrací atomů a molekul na Zemi. Vše se zrychluje.

Když se podíváte do historie a začnete zkoumat fosilní záznamy, zjistíte, že na Zemi vládne 25 tisíciletý cyklus ve vývoji lidstva. Teprve před 25 tisíci lety (možná o něco méně) najednou z ničeho nic začali lidé využívat nástroje nejen pro přežití, ale i pro rituální účely – pro umění a spiritualitu. Ve stejné době došlo k hromadnému vymření velkých živočichů jako byli mamuti, sibiřský tigr, atp., které svojí podstatou a dovednosti ohrožovali lidské životy.

Podle jednoho vědeckého antropologa bylo prokázáno, že lidská DNA se za posledních 5000 let vyvíjí a mění 100x rychleji než-li kdykoliv před tím v historii. Molekula DNA je ze 7% procent odlišná než-li molekula DNA stará 5000 let. Z toho vyvozuji, že dojde ke skokové změně ve vývoji a vnímání času, hmoty, energie a biologie.

Tyto skokové změny DNA se děly v minulosti a probíhají neustále. Cyklus se stále opakuje. Tohle poselství se nám bohové snažili předat. Lidstvo se v průběhu precese mění jak prochází osa precese jednotlivými znameními. Současně Země prochází spolu se Sluneční soustavou různými proudy energie, přes které prochází naše sluneční soustava v rámci naší Galaxie. Jeden přechod trvá zhruba 25.920 let, tedy jeden precesní cyklus.

Pokud si říkáte, co jsou zač skupiny jako Ilumináti a jim podobní, pak si uvědomme, že bytosti s přerostlými lebkami nezmizeli. Pouze se postupem času asimilovali mezi většinovou populaci. Jejich rodová linie však je stále zachována. Je tu snaha určitých skupin (Ilumináti atp.) udržet tuto božskou linii při životě a tak si zachovat magickou sílu vlivu.

Bez ohledu na to, o jakou lidskou rasu jde, platí, že 15% světové populace má jasně identifikovatelnou genetickou stopu odkazující až k mimozemským civilizacím. Tuto informaci jsem získal od lidí, kteří pracují na černých projektech. Takže to není smyšlené.

Existují Sybily záznamy, které jsou de facto channelingem – poselstvím z Vesmíru. Tyto záznamy byly velice přesné, pro Římany velmi ceněné a jimi těžce střežené. Předpověděly jmenovitě příchod Konstantina 800 let před tím, než-li se vůbec objevil. Předpověděli jmenovitě příchod Hanibala. Všechny významné katastrofy, které se udály v Římské historii jsou v těchto textech zaznamenány. Záznamy končí až s koncem celého věku, což se odehrává v současné době.

Charles A. L. Totten v roce 1882 napsal: „Mocný řád věků se znovu rodí. Jak Panenské, tak Saturnovo království se vrátí. Nyní přichází z nebes nové potomstvo. Brzy se zrodí chlapec, který přivede dobu železnou ke konci a zlatý věk znovu zazáří na celé Zemi.“.

Kolik lidí ví, že něco takového je vlastně zakódováno na Americkém dolaru?

Na dolaru je fráze. Tato fráze pochází z následujícího textu: „Pokud zůstávají v nás staré stopy zla, jednou pominou. Země musí být od nekonečného strachu. Měl by přijmout existenci bohů. Vidět hrdiny spolupracující s bohy a sám se stát bohem a s jeho otcem za vlády nad světem v míru.“. To se dá vyložit tak, že lidé si mají připustit existenci jiných civilizací, že by měli s těmito civilizacemi navázat spolupráci a následně stanout na jejich úrovni.

Domnívám se, že toto poselství bylo nešťastně zkresleno (špatně interpretováno) Ilumináty. Myslím si, že původní záměr byl pozitivní a stále zůstává pozitivní. Je to popsáno v křesťanství, islámu, hinduismu, … ve všech těchto textech najdeme odkazy na „zlatý věk“. Je to vždy zakryto nánosy mýtů. To podstatné je, že bohové se vrátí. Hrdinové a bohové se budou společně mísit a mi získáme život od bohů. Staneme se součástí zlatého věku, který povznese celou planetu Zemi. Tím bude lidstvo transformováno do nové podoby.

Mnoho lidí se mi směje, když tohle ukazuji. Po té co George Washington zemřel, vyobrazovali jej na obrazech uprostřed andělů ve stylizovaných pózách, jako by i on sám se stal bohem nebo andělem. Udělali to mnohokrát. Na dalších zobrazeních to vypadá tak, jako kdyby G.W. byl seslán anděly. Dá se to chápat tak, že otcové zakladatelé se už znovu neinkarnovali, ale rovnou byli přesunuti do zlatého věku.

Na stropě US kapitolu se nachází kruhová freska. V jejím středu je trojúhelník, kde uprostřed základny trojúhelníku sedí G. Washington na trůně. Tato malba se oficiálně jmenuje „Apatiosis of Georgie Washington“. Slovo „apatiosis“ lze vyložit jako „člověk se stane bohem“. Když se po malbě rozhlédneme, zjistíme, že GW pózuje po boku řady bohů. Současně sedí na vrcholu duhy. Tento symbol se používal k vyjádření, že daná osoba vzestoupila mezi bohy. Existují podobné malby s Ježíšem sedícím na vrcholu duhy po té co vstal z mrtvých.

Když se podíváme do Tibetské tradice, najdeme zde malby zobrazující tělo ozářeného barvami duhy. To obrazně řečeno znamená, že po té co vzestoupíte, se vaše tělo dematerializuje a vy začnete zářit barvami duhy.

Na této malbě z kapitolu je ještě jedna zajímavá věc. Okolo kruhové malby jsou rozestoupeny malé kroužky s pěticípou hvězdou. Do celého obvodu obrazu se vejde 72 hvězd. U každé druhé hvězdy je ve vnějším obvodu umístěna šiška (symbol šišinky).

V této souvislosti je třeba si připomenout, že precesní bod s posune o 1° vždy jednou za 72 let. Když toto číslo vynásobíme 360° (celý cyklus precese), dostaneme dobu trvání precese: 25.920 let.

Malba tedy kóduje poselství o precesi. Současně dává zprávu, že lidé (G. Washington) se stanou bohy.

Další zajímavostí je, že pod kupolí, kde je ona malba, se nachází níže po obvodu věže soubor plastik.

Mayský kalendář v Kapitolu

Mayský kalendář v Kapitolu

Jedna z nich je velice zajímavá. Cortez se setkává s Montezumou. Cortez je vyobrazen v podobném postoji jako někteří lidé ve starém Egyptě. Hlavu mají z profilu, zbytek těla čelem a mají nakročenou levou nohu (ženský princip). Proti Cortezovi stojí Montezuma s pravou rukou na srdeční makře a levou rukou směřující k podstavci, na kterém hoří oheň. Tento podstavec je pak obmotán hadem. Had představuje šišinku a oheň na podstavci její probuzení. V pozadí toho všeho se nachází Mayský kalendář, jenž končí datem 21.12.2012.

Skryté symboly na dolaru

Skryté symboly na dolaru

Na Americkém dolaru je vyobrazena pyramida s božím okem na vrcholu. Dole je již výše zmíněný latinský nápis: „Novus Ordo Seclorum“, který vyjadřuje skutečnost, že lidé se stanou bohy na konci precesního cyklu. Toto poselství je nám předáváno skrze skryté symboly, které Otcové zakladatelé (USA) předávají přes pokolení přímo od bohů (mimozemšťanů). Ti věděli a vědí o precesním cyklu. Zažili to již v minulosti a ví, že se to stane znovu. Opakuje se to. Proto se podle některých pramenů mluví o tom, že už jsme minimálně 5. civilizace, která se rozvinula na velmi vysokou (v našem případě technickou) úroveň. Všechny ostatní zanikly s pádem do doby temna. A proto může posledních 60 let pozorovat zvýšenou aktivitu ET/ETV, protože vědí, že se blížíme ke kritickému bodu zvratu kolem 21.12.2012.

Na symbolu pyramidy amerického dolaru je 13 vrstev obsahující časové intervaly po 20 letech počínaje 1756 až do 2012. Jediný interval 1993 až 2012 má pouze 19 let. Mayský kalendář má jako jeden ze základních početních cyklů věk jménem Katun, který trvá 19,7 let. Každá vrstva v pyramidě tedy odpovídá jednomu katunu.

Cyklus 13 katunů

Cyklus 13 katunů

Někdo by mohl namítnout, že 13 katunů není nic významného. Opak je pravdou. Španělští dobyvatelé, kteří přišli do střední Ameriky, viděli, že všichni v té době a v tom místě používají 13 katunový systém počítání času. Na autentické španělské dobové kresbě vidíme, jak tento početní systém vypadal. Takže ve své době to bylo velmi známé a u Mayů používané. Na vrcholu té kresby najdeme kříž templářů – symbol Iluminátů. Z toho plyne, že Ilumináti o precesi věděli už minimálně od této doby.

Nabízí se myšlenka, že načasování podpisu Deklarace nezávislosti USA (4.7.1776) bylo naplánováno na období mezi jednotlivými cykly 13 katunů. Je zajímavé, že letopočet lze rozložit 1776 = 888 + 888, což je z hlediska Kabaly symbolické znázornění duality mezi pozitivními a negativními silami, které tvoří Universum. Navíc pokud sečteme den a měsíc, 4 + 7 = 13, pak nás to zase vrací zpět k 13 katunům.

Když to všechno shrneme, je tu několik klíčových zjištění:

 • Máme cyklus 25 tisíc let, který se opakuje.
 • Na začátku cyklu lidstvo začalo používat nástroje pro náboženské a spirituální účely.
 • Hromadně vymřely živočišné druhy, které by mohly ohrožovat lidskou rasu.
 • Za posledních několik set let se naše DNA změnila o více jak 7%.
 • Světlo může být nositelem informace mezi Zdrojovými poli, neboť pomocí světla se povedlo přetransformovat vajíčka žáby na vajíčka salamandra.

Z toho vyplývá, že se právě nacházíme v procesu přeměny. Podobně jako u vajíček živočichů v laboratorních podmínkách na nás působí ve skutečnosti světlo z Vesmíru a tím pozvolna mění strukturu naší DNA díky průchodu novou energetickou zónou – zónou zlatého věku. Tento transformační přechod se pravidelně opakuje. Během tohoto procesu dochází mimo jiné ke zrychlování vibrací molekul. (Subjektivně máme pocit, že se čas zrychluje.) To vše má za následek, že naše inteligence (schopnost cítění a vnímání celkové reality) roste. Mnohem častěji vidíme na obloze ET/ETV. Přibývají kruhy v obilí a jejich komplexnost roste – roste množství informací, které se nám snaží touto cestou předat.

Otcové zakladatelé o tomhle všem museli vědět, protože o tom nechali (skrytě) zprávy kdekoliv jen mohli.

Domnívám se (DW), že bytosti, které k nám přicházejí jsou dobré. Že stojí za scénou, za mnohými událostmi našeho lidstva právě proto, abychom se my mohli snáze transformovat a lépe se na pojit a vyladit na zdrojová pole Universa a tím se „stát bohy“ podobně jako oni.

Chemtrails

Chemtrails

Sueneé: V souvislosti s úvahou Davida Wilcocka, že světlo je nositelem informace schopné transformovat naši DNA se mi vybavila jiná paralela a tou jsou chemtrails. Tedy chemikálie rozprašované vojenskými letadly nad územími států v NATO, USA a Austrálie. V jednom z mnoha dokumentů, které jsem na toto téma viděl se pokládali obvyklou otázku: „Proč to dělají?“. Důvody, které uváděli jsou následující:

 • Ovládání počasí:
  • Globální oteplování a nebo ochlazování planety.
  • Válečná zbraň, pokud se vytvoří velmi nepříznivé počasí, jako například tornádo.
  • Zemědělství a z toho plynoucí ekonomické výhody, když víte jak bude.
  • Na komoditních trzích správné informace o počasí vám mohou zajistit vysoké zisky.
 • Ovládání zdraví obyvatelstva:
  • Rozprašované chemikálie jsou sami o sobě velmi jedovaté, neboť obsahují nano-častice hliníku, thoria, manganu, barya, ytria a oxidy dusíku.
  • Současně se v některých případech mluví o tom, že jsou do roztoku přidávány ještě bakterie, ze kterých pak vznikají lokální pandemie chřipek a nebo i horší nemoci.
 • Ovládání spirituálního vědomí lidí:
  • V souvislosti s příchodem do Nového Věku je zastíněna obloha, aby na lidi nepůsobilo „světlo“ z Vesmíru. To by znamenalo, že je snaha určitých zájmových skupin zpomalit proces transformace DNA, jak zmiňuje DW.
  • Zastínění průletů a manifestace ETV.
Chemikálie chemtrails v civilním letadle

Chemikálie chemtrails v civilním letadle

Osobně jsem přesvědčen, že současné chladné počasí (stav k 03.04.2013) je ovlivněno právě zásahem do počasí rozprašováním chemtrails. Některé dlouhodobé předpovědi totiž se nás lidi snaží přesvědčit, že chladno bude ještě během celého dubna i května 2013! Oproti minulým létům je tato zima mnohonásobně delší a chladnější.

Když se během března na pár dnů udělalo na pár dnů teplo (+15°C) a byla čistá modrá obloha, bylo vidět během pár hodin typická šachovnice po průletu vojenských letadel rozprašujících chemtrails do horních vrstev atmosféry 7 až 13 kilometrů.

Líbí se vám článek? Podpořte, prosím, autory a překladatele v další práci a nastavte trvalý příkaz na transparentní účet: 2900794933/2010. Platby ze zahraničí IBAN: CZ8920100000002900794933, SWITFT: FIOBCZPP. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím "DAR" a název článku nebo vyplňte VS: 00468 a SS: 100.

Napsat komentář