Zakázaná historie lidstva skrývá odpověď na "chybějící článek" (1.díl)

11774x 24. 05. 2019 1 čtenář

Je to asi nejsložitější hádanka všech věků, časová osa, přivádějící některé z dnešních největších dogmat (ať už vědeckých nebo teologických) do vzájemné a neúprosné války. Historie lidské civilizace a evoluce. Většina z nich by dnes vyvrátila křesťanský příběh Genesis, považujíc ho za smyšlené podobenství, zahalené fantazií a nesmysly.

Neslavní zastánci Teorie evoluce nebo přirozeného výběru, jako je Richard Dawkins, se snaží o diskreditaci teorie kreacionismu, i když se opírají o vědecký evolucionismus, pro který chybí dostatek informací, vysvětlujících náš skok z Homo-erectus (naši lidoopovití předci) k Homo-sapiens (moderní člověk). Chybějící článek – náš největší hlavolam.

Alternativní teorie

V dnešní době existuje mnoho alternativních teorií, které vysvětlují rychlou evoluci lidstva. Za nejkontroverznější z nich by se dala považovat asi teorie paleoastronautiky. Tato teorie zavádí badatele zpět do blízkovýchodní starobylé Mezopotámie, kolébky civilizace. Tabulky se sumerským klínovým písmem, objevené v 17. století, nám umožňují nové pochopení naší historie. Tato zapomenutá znalost si pomalu nachází svou cestu k lidem a začíná se objevovat ve vysílání televizních stanic History a Discovery Channels. Rozluštění tohoto komplikovaného jazyka trvalo archeologům několik desetiletí, avšak dnes již můžeme naštěstí toto prastaré písmo ukázat široké veřejnosti.

Navštívily ve starověku Zemi mimozemské bytosti, které „založily“ současné lidstvo?

Navštívily ve starověku Zemi mimozemské bytosti, které „založily“ současné lidstvo?

Přístup ke spisům, jako je Kniha Enocha, Nag Hamadiho evangelia, Kniha jubilejí a k jiným historickým textům nám pomáhá rozšířit si okruh znalostí ve vztahu ke spisům v kanonické Bibli; mnoho z těchto dokumentů bibli předchází o tisíce let a vnáší světlo do otázky původu a vlivů jejích známých příběhů, majících nesmírný vliv na západní myšlení.  Mnozí by byli šokováni, kdyby zjistili, že bájný hrdina Noe byl ve skutečnosti sumerský král. V eposu o Gilgamešovi, v jednom z nejdelších známých příběhů o králi sumerského města Uruk, navštívil Noema král a řekl mu o nadcházejícím kataklyzmatu, velké povodni.

Bohužel, financování časných archeologických výzkumů bylo pod přísným dohledem a vedením církevních autorit, zejména římskokatolické církve. Bylo povoleno financování pouze těch archeologických výzkumů, které podporovaly příběh vyprávěný v kanonické Bibli, ustanovený stejnou institucí na nicejském koncilu, 343 CE. Díky nevzdělanosti většiny lidí byl v té době úkol rozpoznat pravdu často delegován na úřady. Naštěstí se dnes šíření znalostí a informací prostřednictvím internetu již vymyká kontrole.  Moc je nyní ponechána v našich rukou a úsilí dřívějších badatelů je konečně šířeno do světa.

Zakázaná historie lidstva: Hliněné tabulky, datované 2000 let před kánonickou Biblí, ze starověké Mezopotámie, vyprávějí příběh o Anunnaki – druhu humanoidů, kteří přijeli na Zemi v létajících lodích a geneticky modifikovali lidskou rasu

Sumerské město Ur

Uvědomíme-li si, že Bůh ze Starého zákona Jahve nebyl nikým jiným, než místním bohem ze sumerského města Ur, Enlilem, je pravda odhalena. Enlil a jeho rozmanité příbuzenstvo byli uctíváni jako bohové v řadě chrámů od Ninive k Aššúru až po sumerské město Ur. Jeho bratr Enki a jeho děti Nannar a Innana měli také chrámy na významných kulturních a obchodních místech. Ještě důležitější je, že Enlil nejednal sám, ale raději ve společenství, nazývaném Anunnaki.

Enlil a jeho bratr Enki jsou zmiňováni v knize Genesis a na ještě starších hliněných tabulkách jako účastníci genetických pokusů vedoucích ke stvoření primitivního dělníka, Homo sapiens. Sumerské záznamy odhalují, že „Adam“ a „Eva“ nebyli stvořeni „Bohem“, nýbrž geneticky upraveni vyspělými mimozemskými bytostmi, zvanými Anunnaki.

Sumerské záznamy odhalují, že „Adam“ a „Eva“ nebyli stvořeni „Bohem“, nýbrž geneticky upraveni vyspělými mimozemskými bytostmi, zvanými Anunnaki

Toto je velmi podrobně doloženo v klinických testech, jejichž výsledky jsou typické pro lidskou rasu a vyústily ve zrození „Adama“. Pokus probíhal v africké laboratoři pod vedením Enlilových nevlastních sourozenců. Historické záznamy dokonce odkazují na vědce, který oplýval znalostmi potřebnými k diskuzi o tématech, jako je např. genetické inženýrství v pramenech starých téměř 5000 let. V těchto záznamech je dále oproti popisu v Bibli detailně a smysluplně popsáno stvoření člověka, i když v mnoha případech se argumenty vzájemně doplňují.

Noe

Tímto by se mohlo vysvětlit i stáří Noema, jemuž bylo při potopě světa údajně 600 let. Podle Bible byl Noe synem „božstva“. Mohl být jeho otec „božstvo“ opravdu mimozemskou bytostí, která mu vnukla dlouhověkost?

Mnohá božstva se v sumerských a egyptských starověkých záznamech vyskytovala pod různými jmény (také známými jako AKA jména).  Například akkadský bůh Sin byl také známý jako bůh měsíce Nannar, syn Enlilův. Jeho sestra, Inanna také nosila na odiv symbol srpku měsíce a měla chrámy po celé Mezopotámii. Mezi Akkadiany byla známá jako Ishtar.

Zajímavé je, že mnoho božstev z jiných kultur, jako jsou Řekové a Egypťané, byly ve skutečnosti alternativními verzemi původních sumerských „bohů“. Egyptská bohyně Ishtar byla opravdu sumerská bohyně Inanna, podle sumerských textů vysoce postavený člen Anunnaki.

 

Řecký historik Hérodotos, pocházející z iónských ostrovů, žil v 5. století před naším letopočtem; rozdělil egyptskou civilizaci do tří dynastií a jeho model je egyptology dodnes používán. Egyptský kněz a historik Mantheo souhlasí se třemi dynastiemi, ale přidává k nim ještě jednu dynastii, která byla ovládána samotnými “bohy”. Uvádí, že první dynastie egyptských bohů vládla 12 300 let [1]. Je zajímavé si všimnout, že v sumerských textech byly Enkimu přiděleny oblasti Egypta a Afriky jeho otcem Anuem cca v roce 3760 př.nl. nebo dříve. Právě proto začíná židovský kalendář, jehož počátky pocházejí ze sumerského města Nippur, také v roce 3760 př.nl.

Zobrazení sluneční soustavy

Sumerové tvrdili, že všechny aspekty civilizace jim ukázala božstva, uctívaná v chrámech Mezopotámie. Podrobné znalosti o oběžné rovině Země, ose náklonu, kulovitém tvaru a precessionovém chování jeho rovnodennosti byly sumerským božstvům známy, stejně tak jim bylo přičítáno stvoření zvěrokruhu.

Mezi dvěma královskými bratry Anunnaki panovalo nepřátelství, způsobující starověké války, v křesťanském dogmatu často označované jako „velké války v nebi“.

Detailní znalosti Sumerů byly v kontrastu s pozdějšími názory, které jsou známy ze středověké Evropy. Evropští vědci a církevní autority byli v rozporu, zda je Země kulatá nebo plochá, zatímco Sumerové měli pokrokové znalosti v oborech jako je matematika, hutnictví, zákonodárství, které uměli zúročit i v praxi v podobě řady vynálezů.

Korelace mezi starozákonním a sumerským božstvem je zřejmá; Sumerského boha bouře Enlila lze ztotožnit se starozákonním bohem hněvu a pomsty. Pokud se řeší spory o náboženských pravdách mezi vládnoucí garniturou nebo velmocí a porobenou kulturou, je víra této kultury hanlivě označována jako pohanská nebo okultní.  Příkladem toho jsou probíhající konflikty náboženských frakcí reprezentujících Křesťanství, Judaismus a Islám na Středním východě ve starobylé zemi Kanaán poblíž hory Mediddo, která se nachází jižně od Izraele. Bojující frakce, jejichž rodokmen pochází ze Sumeru, jsou dodnes v konfliktu.

Zecharia Sitchin

Stoupenci Enlila, starozákonního boha AKA Jahve, stále soupeří s následovníky Enkiho o nadvládu Země.  Mohou být konflikty týkající se Íránu, Iráku, Sýrie a Izraele výsledkem dávných válek, které se odehrály mezi „bohy“ Enlilem a Enkim a jejich potomky, jak je popsáno ve „Válce bohů a lidí“ od Zecharia Sitchina? Dle sumerologů je termín AN.UNNA.KI doslovně interpretován jako ti, kdo „z nebe na Zem přišli“. Za zmínku stojí propojení termínu „nebe“ s planetou nazývanou Nibiru, jak je podrobně popsáno v Sitchinově knize „Dvanáctá planeta“.

Na základě seznamu postav uvedeném v mezopotámských pramenech jako „božstvo“ rovněž víme, že předsedajícím dvanácti členné rady Anunnaki byl Anu, otec dvou klíčových postav, nevlastních bratrů Enlila a Enkiho.  NI.BI.RU je složeno z nyní digitalizovaného klínového písma, zapsaného v Unicode jako 1224C, 12249 a 12292. Přesnějším výkladem slova Anunnaki tedy je: Ti, kdo přišli nebo byli posláni na Zemi z pověření Anua.

Nibiru

Připodobnění planety Nibiru ke slovu nebe, používaném v Bibli, je důležitým detailem, pokud přezkoumáváme modlitby jako například „Otče náš, jenž jsi na nebesích…“. To vnáší zcela nové světlo do toho, kdo otec na nebesích opravdu byl. Jednalo se o Anua (vládce Anunnaki a otce Enila a Enkiho). Modlitby tedy musely pocházet od Anuových mimozemských dětí.  Z jakého důvodu tedy sestoupil Anunnaki z Nibiru na Zemi? Podle Sitchina a ostatních autorů se Nibiru nacházela za Plutem na eliptické oběžné dráze naší sluneční soustavy.

IRAS

Podle sumerských map a zpráv objevil Dr. Harrington z námořní observatoře IRAS v roce 1983 velkou planetu právě za Plutem, kde suméřané popisují Nibiru. [8]  Ve stručnosti lze říci, že domovská planeta Anunnaki existuje a vejde do přísluní zhruba za 1400 let.  Tělesa nazývaná hnědí trpaslíci, jak víme, nepřijímají tolik slunečního záření, aby teplota povrchu umožňovala osídlení. Atmosféra na Nibiru vznikla buď uměle, nebo z plynů a uvolněním páry z geotermálních zdrojů.  Podle Sitchinem ​​publikované časové osy [6] hrozilo přibližně před 450 000 lety na Nibiru vyhynutí v důsledku zhoršujícího se stavu atmosféry a postupně se zvyšující expozici záření, zejména v blízkosti přísluní. Jeden z vůdců Nibiru se vydal na cestu a přistál na Zemi, kde objevil hromady zlata. Vzhledem k pokrokovým technologickým znalostem pak Anunnaki mohli zachránit atmosféru na Nibiru tím, že do ní rozptýlili ionizované částečky zlata.

„Strom života“, všimněte si symbolu v horní části tabulky, objektu, který připomíná Egypťany vyobrazované slunce. Tento starověký symbol má několik teoretických významů, včetně Slunce a jedinečných znalostí předávaných v královské rodině po tisíciletí.

Anu se svými syny Eniliem a Enkim se také vydali na Zemi pro zlato. Vzhledem k rivalitě mezi syny si však Enil a Enki udržovali dostatečnou vzdálenost. Podle nibirského dědického práva byl Enlil jako syn Anua a jeho sestry právoplatným dědicem.

Enki byl také Anuovým synem, avšak matka nebyla královské krve. Mitochondriální genetická informace je děděna výhradně po matce. Muži tuto genetickou výbavu nepředávají. Enki dobýval zlato v Africe, Enlil v Mezopotámii a vnučka Inanna v údolí Indu. K této dělbě došlo roce 3760 před n. l.

Ke zvýšení efektivity těžby zlata si vyšší členové Anunnaki přivedli několik podřízených pomocníků (známých jako Watchers nebo Igigi). Tito se po určité době vzhledem k narůstajícím otrockým podmínkám proti Anunnaki vzbouřili. Vzpoura donutila Anunnaki ke stvoření hybridní bytosti, primitivního dělníka, který by nahradil zlatokopy Igigi. Tím byl Homo-sapiens.

Tip na knihy z eshopu Sueneé Universe:

Popis knihy Chris H. Hardy: Války Anunnaků

Autorka nabízí čtenáři pohled na vztahy mezi bohy Anunnaků a lidstvem a jak probíhal jejich rozvoj. Na základě těchto poznatků pak zkoumá boje o moc, jež mezi nimi vypukly. Ty měly za následek nejspíš první jadernou válku na naší planetě. Odpálení jaderných zbraní, které se uskutečnilo za druhé světové války, totiž nebylo poprvé, jak se tvrdí. Lidé byli svědky nukleární války již před několika tisíci lety.

Základním kamenem těchto tvrzení bylo dílo Z. Sitchina, první kniha Mojžíšova zvaná Genesis, hliněné tabulky dávných Sumerů. V neposlední řadě se opírá o vzácné archeologické nálezy, jakými byly například radioaktivní kostry. Dokazuje tak, že sumerskou říši zničil jaderný útok, který byl vyvrcholením bojů o moc.

Chris H. Hardy: Války Anunnaků

Popis knihy Vladimír Liška a Václav Ryvola: Ztracené dějiny lidstva

Autoři této knihy se snaží nalézt odpovědi na otázky o dobách dávno minulých. Jejich teorie nabízí nekonvenční pohled na bájnou minulost lidstva, jež je plná záhad a tajemství, jakožto odlesk pradávné skutečnosti.

Bylo globální kataklyzma příčinou zániku vyspělé civilizace působící na Zemi před 12 000 lety a existovala opravdu taková kultura? Kolik toho víme o tajemném období po potopě světa? Je možné, že starověk vznikl díku vlivu lidských bytostí, jež disponovaly podivuhodnými znalostmi a vědomostmi a které se později staly bohy?

Vladimír Liška a Václav Ryvola: Ztracené dějiny lidstva

Zakázaná historie lidstva

Další díly ze seriálu

Napsat komentář