Zakázaná historie lidstva skrývá odpověď na "chybějící článek" (2.díl)

10192x 27. 05. 2019 1 čtenář

Následující řádky shrnují utváření naší sluneční soustavy podle Sumerského eposu Enuma Elish. V textech, pojatém jako alegorie o nebeských válečnících, nacházíme deset planet, tvořících naši sluneční soustavu.

Vznik Země

Země byla původně pouze součástí větší planety zvané Tiamut. Tato následně během formování oběžných drah narazila do Nibiru. Z této srážky zůstalo obrovské množství úlomků, ze kterých vznikla Země společně s pásem asteroidů. Během této katastrofy si hmota, přetvářející se v Zemi, osvojila také Nibirijský měsíc. Teorie náhodné panspermie hovoří o tom, že s touto katastrofou se na Zemi přenesla živoucí semena.

Sumérský epos o stvoření přesně popisuje další planetu naší sluneční soustavy, domovskou planetu Annunaki Nibiru, jež je umístěna za Plutem na oběžné dráze Slunce.

Robert S. Harrington, vedoucí americké námořní observatoře IRAS, lokalizoval za pomoci infračerveného satelitního zařízení velké planetární těleso, které způsobovalo kolísání v oběžných drahách Uranu a Neptunu. IRAS předložil výsledky pozorování, které bez pochyby lokalizují hnědého trpaslíka o čtyřnásobné velikosti Země. Harrington a Van Flandern z námořní observatoře publikovali svá zjištění a názory o objevu desáté planety naší sluneční soustavy a dokonce ji nazvaly planetou vetřelců.

Harrington a Sitchin

Harrington se sešel se Sitchinem, aby porovnal zjištění IRAS s Babylonským eposem o stvoření, Enuma elish. S přihlédnutím k publikovaným nálezům IRAS, ostatním kosmickým sondám jako Pioneer 10 a 11, Voyager, se shodli na tom, že šlo o Nibiru. Průchod desáté planety o velikosti Nibiru mezi Marsem a Jupiterem by zajisté měl znatelný vliv každých 3600 let.

Vzhledem k této skutečnosti je velmi pravděpodobné, že průchod Nibiru může za přesuny a obraty pólů, změny v rotaci zemské osy a potenciální nebezpečí od meteorů a vesmírných úlomků až po pás asteroidů směřující k přísluní.

Mohl být 3600 let trvající oběh Nibiru příčinou velkých katastrof, zmiňovaných ve starověkých textech?

Po celém světě bylo nalezeno několik neobvyklých předmětů, které se zdají být v rozporu se znalostmi a schopnostmi dobových civilizací. Můžeme jmenovat například hieroglyfy z egyptského chrámu Abydos, nákresy raket, letadel, ponorek či dokonce moderních helikoptér. Můžeme také zmínit nález irácké baterie, přesné kamenné zdivo a stavitelství, využívající megalitické kameny. Proč si tito lidé vybírali ze všech dostupných materiálů ty nejnáročnější? Masivní tisícitunové bloky. Nálezy z celého světa zahrnují modely letadel, neuvěřitelně propracované sluneční a měsíční chrámy s orientací reflektující slunovrat či rovnodennost, společně s desítkami tisíc pokrokových bytostí vyučujících civilizační technologie původním obyvatelům poukazují na přítomnost Anunnaki na Zemi.

Mohl být 3600 let trvající oběh Nibiru příčinou velkých katastrof, zmiňovaných ve starověkých textech?

Sitchin napomáhal v šíření sumerských záznamů o Anunnaki do celého světa. Trvalo více než 100 let, než byly tyto informace akceptovány. Tabulky jsou v současné době převáděny do digitální podoby. [4]Je důležité zmínit, že sumerská potopa byla zkopírována a upravena do knihy Genesis, napsané hebrejskými duchovními, kteří byli drženi v babylonském zajetí a měli tak přístup ke skutečnému příběhu velké potopy. Chtěli si tím usmířit Enlila jako svého monoteistického starověkého boha. Nakonec však byli k smrti vyděšeni Enlilovým hněvem. Šestá kapitola knihy Genesis ve vyprávění v Tóře popisuje pozadí velké potopy bez jakýchkoliv zmínek o jiných členech rady Anunnaki

Bůh hněvu = Enlil

Podle sumerských záznamů byl „Bůh“ hněvu z křesťanského eposu „Genesis“ ve skutečnosti král Anunnaki jménem Enlil, který ztratil zájem o stvoření lidského druhu, jemuž se věnoval jeho bratr Enki. Enlil se obával růstu lidské populace a možné vzpoury, proto nařídil zničení lidské rasy pomocí nemocí a přírodních katastrof.

Podívejte se na náhrdelníky s křížem nošené Anunnaki již tisíce let před ukřižováním Krista. – Co to naznačuje?

Genesis 6:1-8 (NIV) Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery,  synové Boží viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: „Můj Duch nezůstane v člověku navěky – je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let.“ V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Synové Boží totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti. Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: „Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.“

Noe však u Hospodina nalezl milost.  Enlil (bůh v hebrejské knize Genesis) nestvořil člověka. V genetických úpravách se mnohem více angažovali jeho nevlastní bratr Enki a jejich sestra Ninmah, jak je zaznamenáno v eposu o Atrachasísovi, který předcházel knize Genesis o 1700 let.  Enlil prý vyhladil lidstvo kvůli jeho neustálému hluku. Třebaže nám tento motiv připadá malicherný, musíme brát v úvahu nevraživost mezi Enlilem a Enkim. Vyhlazení lidského durhu mělo tedy co dělat s faktem, že Homo sapiens byli stvořeni Enkim a proto se mohli potenciálně postavit proti Enlilovi.  Jelikož byl Enlil anonymním pisatelem Bible, byla pravda zkreslena v jeho prospěch.

 Ve městě Eridu, Enkiho základně, se navíc objevil i „strom poznání dobra a zla“, „zakázané ovoce“.Enlil (AKA Jehova / Bůh) říká Adapovi (Adamovi) v rajské zahradě města Eridu, že pokud ovoce sní, tak zemře. Enki této lži oponuje a říká Adapovi, že určitě nezemře, ale místo toho se stane „jedním z nás, bohů“. Vypadá to tedy, že tento strom má transformační účinek na lidské vědomí. V každém případě Enki říká pravdu a je démonizován a symbolizován jako had, zatímco Enlil lže a prohlašuje se za Boha.Tato lež, skutečnost, že Adam nezemřel, ale spíše si uvědomil svou nahotu, svědčí o tom, že nechtěl, aby plody stromu poznání dobra a zla byly snědeny.

Bylo to o kontrole přístupu k vyššímu vědomí, kterou Enlil zavrhoval. Lidstvo bylo Enkiho hrdým výtvorem, který dle slibu pomohl Anunnaki s prací při dobývání zlata. Enlil však řekl, že je unavený lidskou hlučností a požadoval po Enkim, aby seslal nemoci k vyhlazení lidstva. Enki se takové výzvě samozřejmě bránil a nabídl lidstvu ochranu. Enlil pokračoval v úsilí o smrt Homo sapiens a postihl je nevolnostmi, bolením hlavy a jinými nemocemi. [7] Aby dokončil vyhubení člověka, nařídil Enlil Enkimu učinit potopu světa. Enki to odmítl, čímž vystupňoval nevraživost mezi oběma bratry. Ačkoliv Anunnaki měli technologické prostředky k ovlivňování počasí, není zřejmé, zda byla potopa světa způsobena jejich přičiněním nebo gravitačními silami, způsobenými průchodem Nibiru po 3600 letech. Bez ohledu na příčinu si Enlil vydobyl postavení a uvědomil si svou moc. Odtud pramení korelace mezi starozákonním bohem hněvu a Enlilovými genocidními vlastnostmi.

Před přesunem pólů varoval Enki jednoho ze svých synů Ziusudru před nadcházející katastrofou a pomohl mu vybudovat loď na vrcholu hory. Biblický příběh o Noemovi byl převzat ze sumerských záznamů.  Enki se rozhodl změnit kletbu, která by odvrátila hrozící vodní katastrofu a řekl synovi Atrachasísovi, aby postavil loď, kterou mu poté pomohl dopravit na horu Ararat. Je důležité ještě poznamenat, že představa o ukrytí několika živočišných druhů na lodi je mylná. Byla zde uchována pouze jejich DNA. Atrachasís je tedy biblický Noe a Ninmah byla později ve starověkém Egyptě nazývána „Isis“.

Lidé stavitelé

Podle sumerských záznamů byl jeden z Enkiho synů, Thoth, stvořitelem a klíčovým zastáncem lidstva coby „Synů Božích.“ Zasloužil se o probuzení energe těl (čaker) a následného uvědomění, rezonujícího s různými frekvencemi spojenými s radiální vzdáleností a frekvencemi způsobenými sférickým rezonátorem, tj. Zemí.

Člověk může číst Smaragdové desky, aby si udělal představu o pokročilých znalostech energie, které měl Thoth. Jak dokazovala jeho hůl kaduceus, vyznal se také v genetice. Lawrence Gardner píše ve své knize Geneze králů Grálu o významu starověkého symbolu sdruženého s Thothem. Znalost energie, hmoty a lidské epifýzy byla ve hře jako funkce lidského vědomí spojeného s DNA.

Před přesunem pólů varoval Enki jednoho ze svých synů Ziusudru před nadcházející katastrofou a pomohl mu vybudovat loď na vrcholu hory. Biblický příběh o Noemovi byl převzat ze sumerských záznamů.

Enki navrhl primitivní pracovníky s vysoce vědeckými schopnostmi: genetické funkční mapování s lidským tělem a energií složenou ze 7 čaker. Čakry poskytují přístup k evolučním prostředkům, které lidstvu umožňují pokračovat na cestě vědomé expanze. Těchto sedm kvantovaných energetických úrovní navrhl Enki záměrně, aby lidstvu poskytl rozhraní pro budoucí vývoj vědomí. Zdálo se, že se Enkimu nelíbí koncept otroctví versus vytvoření primitivního pracovníka s genetickým potenciálem stát se jedním z bohů. Pro Anunnaki byl mechanismus evoluce vědomí velmi důležitý.

Mohl by být Sumerský příběh odpovědí?

Rozsáhlý, podrobný a kontroverzní – Sumerský epos o stvoření oponuje teoriím moderní vědy i dnešním náboženským doktrínám, které jsou předmětem nestálých diskuzí. Tyto starodávné spisy nám pomáhají rozšířit si znalosti o původu lidstva a zároveň zpochybňují již zavedené předpoklady z Bible. Teorie starobylých astronautů může testovat většinové přesvědčení, protože tradiční kultura brání porozumění mimozemským bytostem … každopádně nelze popřít mysterium, které obklopuje inovace a znalosti Sumerů.

Toth

Největší záhada lidské evoluce musí být ještě dořešena – zázračný skok z Homo-erectus do Homo-sapiens. Sumerové však v této věci nabízejí podrobné vědecké vysvětlení.

Skutečnost, že mnoho domorodých kultur na celém světě stavělo památky, jakoby uctívající nebe, a mnoho podobných příběhů o „bozích“ sestupujících z „nebes“, by měla nabízet otázku o existenci mimozemské přítomnosti v tétodobě. Je zde velmi zvláštní korelace mezi těmito příběhy a znalostní základnou starověkých kultur, a mezi časovou osou, ve které tyto civilizace získaly hlubší pochopení astrologie, technologie, biologie a spirituality. Oborů, kterým jsme více porozuměli až v  posledních několika stoletích.

Historie

Sumerské záznamy jsou dodnes jednou z nejdůležitějších sbírek historie lidstva. S patřičnou analýzou tyto spisy nabízejí nejen vhled do našich pokorných začátků, ale také přinášejí odpovědi na náš konečný osud jakožto lidských bytostí.

Tip na knihy z eshopu Sueneé Universe:

Popis knihy Hellmut Brunner: Moudré knihy starých Egypťanů

Staroegyptská životní moudrost vychází z tisíciletých zkušeností, a přesto neztratila nic na aktuálnosti. Jsme totiž stále stejní lidé bez ohledu na to, jakým technickým potenciálem momentálně disponujeme, protože i my chceme být úspěšní, moudří, zdraví a šťastní.

Egypťané nám z pískem zavátých tisíciletí sdělují, jak bychom si v dnešní době měli uspořádat život, abychom v tomto svém úsilí obstáli bez potíží a zbytečných pochybení. Podle staroegyptského přesvědčení není moudré klást si při životním putování překážky nebo dokonce vědomě směřovat k nepřístojnostem, když totiž každé porušování životních zákonitostí spolehlivě vede k osudové odplatě a tragickému životnímu vyústění. Staré Egypťany i nás spojuje touha poznat smysl života, dosáhnout štěstí a příznivě naplnit svůj osud. Promluví k nám například král Amenemhet či moudrý Menena, sdělující rady svému synu Pai-Irimovi, a mnozí další význační muži egyptského starověku. Láska a klid srdce je lepší než hněv, vzkazují současnému českému čtenáři. Uvedl, uspořádal a vysvětlivkami opatřil význačný německý egyptolog prof. dr. Hellmut Brunner.

Hellmut Brunner: Moudré knihy starých Egypťanů

Zakázaná historie lidstva

Další díly ze seriálu

Napsat komentář